dnes je 28.11.2022

Input:

Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1

30.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.8 Požadavky na prodlužovací přívody podle převzaté mezinárodní normy IEC 60884-2-7+A1

Václav M a ch á č e k

Jedním z běžně používaných elektrických předmětů a to jak při soukromém používání, tak v pracovním procesu jsou pohyblivé prodlužovací přívody pro připojení elektrických spotřebičů, rozličného elektrického nářadí a obdobných zařízení nízkého napětí k pevnému rozvodu elektrické energie.

Bezpečnostní požadavky nejen na prodlužovací přívody, ale i na ostatní druhy pohyblivých přívodů a šňůrová vedení stanovovala a dosud stanovuje česká technická norma ČSN 34 0350 ed.2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení vydaná v listopadu 2009.

V srpnu 2015 byla vydána nová ČSN IEC 60884-2-7+A1 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody, platící od 1. září 2015.

Vydáním této normy nastala situace, že pro řešení prodlužovacích přívodů máme nyní dvě platné normy, které se však z hlediska technických požadavků na konstrukční provedení liší – viz dále.

Jako možné řešení pro odstranění rozdílů vyplývající z obou výše uvedených norem, je zejména doporučení technické-normalizační komise TNK 22 – provést celkovou revizi normy ČSN 34 0350 ed. 2:2009.

Požadavky na prodlužovací přívody dle ČSN IEC 60884-2-7+A1

Normu nutno používat společně s ČSN IEC 60884-1:2003 (včetně k ní vydané Změny A1:2014, Změny A2:2014, Opravy 1:2014, Opravy 2:2015), jejíž příslušné kapitoly doplňuje nebo modifikuje.

POZNÁMKA: Celkový přehled citovaných technických norem v následném textu (jejich úplné označení) a norem souvisejících s problematikou prodlužovacích přívodů je uveden na závěr tohoto pojednání. Jedná se o normy platné v době jeho zpracování – říjen 2015.

Rozsah platnosti

Platná převzatá norma platí pro prodlužovací přívody, rozebíratelné a nerozebíratelné, s ochranným kontaktem nebo bez něho, se jmenovitým napětím vyšším než 50 V, avšak maximálně 440 V, a se jmenovitým proudem maximálně 16 A. Jsou určeny pro domovní a podobné použití, vnitřní nebo venkovní.

Norma též platí pro prodlužovací přívody, které se mají používat v navijáku a které se tedy stávají navijáky s odpojitelným ohebným kabelem. Pro tuto kombinaci prodlužovacího přívodu musí být zároveň splněny požadavky a zkoušky na navijáky prodlužovacích přívodů podle ČSN EN 61242.

V souvislost s uvedeným nutno však upozornit, že používání dvoužilových kabelů jako prodlužovacích přívodů (prodlužovacích přívodů bez ochranného kontaktu) je v České republice zakázáno. To vyplývá nejen z kapitoly 1 – POZNÁMKY 1 normy ČSN IEC 60884-2-7+A1 a z čl. 14.21 – POZNÁMKY 2 normy ČSN IEC 60884-1, ale zejména z platné ČSN 34 0350 ed. 2 čl. 5.3.2.

Základní termíny a definice

V ČSN IEC 60884-2-7 + A1 jsou uvedeny definice, které mění nebo doplňují a rozšiřují základní definice uvedené v ČSN IEC 60884-1. Pro přehlednost v rámci tohoto článku jsou zde uvedeny důležité termíny a jejich definice z obou norem.

POZNÁMKA: Termín „přístroj” je použit normou jako obecný termín zahrnující vidlice a zásuvky; termín „pohyblivý přístroj” zahrnuje vidlice a pohyblivé zásuvky.

- prodlužovací přívod - sestava tvořená jedním ohebným kabelem opatřeným jednou vidlicí a jednou jednoduchou nebo vícenásobnou pohyblivou zásuvkou.

POZNÁMKA:Termín „vidlice” zahrnuje vidlice a vidlice s pojistkami. Termín „zásuvka” zahrnuje také zásuvku s vestavěnými součástmi, jako jsou spínače a pojistky atd.

- rozebíratelný prodlužovací přívod - prodlužovací přívod provedený tak, že kterýkoliv z přístrojů nebo ohebný kabel mohou být vyměněny s pomocí nástroje pro všeobecné účely.

- nerozebíratelný prodlužovací přívod - prodlužovací přívod provedený tak, že tvoří kompletní jednotku s ohebným kabelem, vidlicí a zásuvkou po zapojení a smontování výrobcem, přičemž po demontáži je trvale nezpůsobilý pro jakékoliv další používání.

- vidlice – přístroj určený pro časté používání laiky, který má kolíky určené pro zasunutí do kontaktů zásuvky, zahrnující také prostředky pro elektrické připojení a mechanické upevnění jednoho ohebného kabelu.

- zásuvka - přístroj určený pro časté používání laiky, který má kontakty určené pro zasouvání kolíků vidlice a svorky nebo ukončení pro připojení kabelu.

- pohyblivá zásuvka – zásuvka určená k připojení k jednomu ohebnému kabelu, nebo je jeho nedílnou částí, a kterou je možno snadno přemístit z jednoho místa na druhé při připojení k napájení.

- vícenásobná zásuvka – kombinace dvou nebo více zásuvek.

- rozebíratelná vidlice nebo rozebíratelná pohyblivá zásuvka – přístroj konstruovaný tak, že může být vyměněn ohebný kabel.

- nerozebíratelná vidlice nebo nerozebíratelná pohyblivá zásuvka – přístroj konstruovaný tak, že po spojení a smontování výrobcem přístroje tvoří kompletní jednotku s ohebným kabelem.

- odpojitelný přívod - sestava tvořená jedním ohebným kabelem opatřeným jednou vidlicí a jednou jednoduchou nástrčkou, určená pro připojení elektrického spotřebiče k elektrickému napájení.

- odlehčovací zařízení kabelu - část přístroje, která může omezit posun upevněného ohebného kabelu vyvolaný tahem, tlakem a kroutícími momenty.

- clonka – pohyblivá část vestavěná do zásuvky, uspořádaná tak, aby chránila automaticky alespoň živé kontakty zásuvky, když je vidlice vytažená.

- typová zkouška – zkouška na jednom nebo několika zařízeních provedených podle určitého návrhu, která má prokázat, že návrh vyhovuje určitým specifikacím.

- výrobní kusová zkouška – zkouška, jíž je podroben každý jednotlivý přístroj během výroby a/nebo po jeho vyrobení pro ověření, že splňuje určitá kriteria.

Jmenovité hodnoty

Jmenovitý proud [A] prodlužovacího přívodu musí být nejnižší hodnotou z níže uvedených hodnot:

  1. jmenovitý proud vidlice; nebo
  1. aritmetický součet nejvyšších jmenovitých proudů všech vidlic, které mohou být zasunuty do prodlužovacího přívodu; nebo
    1. jmenovitý proud nadproudové ochrany s nejmenším jmenovitým proudem.

Jmenovitým napětím [V] prodlužovacího přívodu je jmenovité napětí vidlice.

Typ, jmenovité napětí a jmenovitý proud přístrojů mají být přednostně takové, jak je uvedeno v tabulce 1, převzaté z ČSN IEC 60884-1.

Tab. 1 Přednostní kombinace typů a jmenovitých hodnot

Součásti jako vidlice, zásuvky (včetně vícenásobných zásuvek) a ohebné kabely prodlužovacích přívodů musí být plně v souladu s příslušnými normami výrobků pro tyto součásti a musí být podle těchto norem ověřeny.

Třídění přístrojů prodlužovacích přívodů

Přístroje prodlužovacích přívodů (vidlice a pohyblivé zásuvky) lze třídit podle uzemnění (na přístroje bez nebo s ochranným kontaktem) a podle způsobu připojení kabelu (přístroje rozebíratelné nebo nerozebíratelné). Dále pak podle stupně ochrany krytem před přístupem k nebezpečným částem a před škodlivými vlivy v důsledku vniknutí pevných cizích předmětů a před škodlivými vlivy v důsledku vniknutí vody.

Norma ČSN 35 4516 Domovní zásuvky – Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V navazující na ČSN IEC 60884-1, stanovuje vzory a rozměry dvojpólových zásuvek a vidlic pro domovní a podobné vnitřní nebo venkovní použití. Platí pro vidlice a pevné nebo pohyblivé zásuvky s ochranným kontaktem i bez ochranného kontaktu.

Zásuvky a vidlice podle ČSN 35 4516 musí být provedeny a konstruovány tak, aby při obvyklém používání byl jejich provoz spolehlivý a bez nebezpečí pro uživatele a jejich okolí. Musí vyhovovat požadavkům a příslušným zkouškám ČSN IEC 60884-1.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Prodlužovací přívody musí být navrženy a provedeny tak, aby po zapojení a namontování jako pro obvyklé používání nebyly živé části přístupné ani po odstranění částí, které mohou být odejmuty bez použití nástroje.

Konstrukce prodlužovacích přívodů

Zásuvky, které se mají používat v prodlužovacích přívodech, musí mít clonky.

Vidlice a zásuvky musí odpovídat ČSN IEC 60884-1.

Vidlice s pojistkami musí odpovídat IEC 60884-2-1 (norma v ČR nezavedena).

Ohebné kabely musí odpovídat IEC 60227(soubor) nebo IEC 60245(soubor).

POZNÁMKA:Uvedené soubory norem v ČR nezavedeny. Používá se HD 21 (soubor) – zaveden v souboru ČSN 34 7410 a HD 22 (soubor) – zaveden v souboru ČSN 34 7470. V současnosti normy souborů ČSN většinou jako ČSN EN 50525 (soubor).

Ohebný kabel musí mít stejný počet vodičů, jako je počet pólů v zásuvce (zásuvkách).

Ochranné kontakty, pokud jsou použity, jsou považovány za jeden pól.

Pokud je v zásuvce použit ochranný kontakt, musí být připojen k příslušnému ochrannému kontaktu vidlice.

Typ, délka ohebného kabelu a jmenovitý průřez vodičů prodlužovacích přívodů musí odpovídat tabulce 2. Délka kabelu se měří mezi dosedacími plochami vidlice (plocha, ze které vystupují kolíky) a zásuvky (plocha, ve které jsou otvory pro kolíky vidlice). V případě vícenásobných zásuvek se měření provádí u zásuvky, která je nejblíže vidlici.

Tab. 2 Typ, délka ohebného kabelu a jmenovitý průřez vodičů prodlužovacích přívodů

Nahrávám...
Nahrávám...