dnes je 24.7.2024

Input:

Povinnosti zhotovitele a zadavatele stavby a koordinátora BOZP při práci na staveništi

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6 Povinnosti zhotovitele a zadavatele stavby a koordinátora BOZP při práci na staveništi

Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzických osob podílejících se na zhotovení stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále koordinátor BOZP) na staveništi stanovuje část 3 zákona č. 309/2006 Sb. Povinnosti výše uvedených doplňuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

§ 14, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb. říká, že budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby (stavebník) povinen určit (jmenovat, smluvně zajistit) potřebný počet koordinátorů BOZP, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla, jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy díla a ve fázi jeho realizace.

§ 14, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. definuje koordinátora BOZP. Koordinátorem je fyzická (příp. právnická) osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby (zhotovitel, stavbyvedoucí).

Koordinátor BOZP nemusí být při přípravě a realizaci stavby určen v následujících případech:

 • na stavbě působí pouze jeden zhotovitel,

 • celková doba prací nepřekročí 30 pracovních dnů při maximálním počtu 20 pracovníků pracujících denně na stavbě (nevzniká povinnost doručovat oznámení o zahájení prací),

 • objem prací nepřekročí 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 1 (nevzniká povinnost doručovat oznámení o zahájení prací),

 • stavebník provádí práce sám pro sebe svépomocí,

 • není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení.

Povinnosti zadavatele stavby (stavebníka)

Povinnosti zadavatele stavby (stavebníka)

Zadavatel stavby (stavebník) je povinen:

 1. určit potřebný počet koordinátorů BOZP, viz výše, pokud je více koordinátorů, pak musí zadavatel vymezit pravidla jejich vzájemné spolupráce,

 2. předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby,
 3. doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (OIP), nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli v případě staveb (náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), při jejíž realizaci se předpokládá, že:
  • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo

  • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,

 4. zpracovat plán BOZP v případě, že:
  • vznikne povinnosti doručit oznámení o zahájení prací OIP, viz výše,

  • budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto činnosti jsou definovány v § 6 a příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Práce na staveništi se zvýšeným ohrožením zdraví:

 • práce vystavující pracovníka riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m,

 • práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů,

 • práce se zdroji ionizujícího záření,

 • práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí,

 • práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m,

 • práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení,

 • studnářské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů statní báňské správy,

 • potápěčské práce,

 • práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu),

 • práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů,

 • práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Povinnosti koordinátora BOZP

Povinnosti koordinátora BOZP

Koordinátor je povinen při přípravě stavby:

 1. v dostatečném časovém předstihu před předáním stavby zhotoviteli předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce,

 2. bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

 3. dávat podněty a doporučení technických řešení nebo organizačních opatření, která jsou z hlediska zajištění BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména

Nahrávám...
Nahrávám...