dnes je 26.9.2023

Input:

Podmínky pro práci s KNX systémovými instalacemi

3.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.8 Podmínky pro práci s KNX systémovými instalacemi

Ing. Josef Kunc

Oprávnění k práci s KNX – certifikace Partnerů

KNX systémová instalace je předmětem práce Mezinárodní asociace KNX se sídlem v Bruselu. Stále výraznější rozšiřování této jediné mezinárodně normalizované elektroinstalační soustavy pro řízení funkcí v budovách je dokumentováno rychle rostoucím počtem členů i Partnerů asociace, počtem školicích pracovišť a samozřejmě i strmě rostoucím počtem staveb s KNX instalací. Některé statistické údaje, jsou v tabulce 1. Aktuální údaje lze snadno nalézt na stránkách www.knx.org.

Počet členů (výrobců)  318 ze 34 zemí  
Počet Partnerů (projektantů, elektromontérů)  37727 ze 121 zemí  
Počet certifikovaných školicích center  259 ze 49 zemí  

Tabulka 1: Některé údaje týkající se asociace KNX

Které osoby se mohou zabývat pracemi souvisejícími s KNX systémovými instalacemi? Podle doporučení Mezinárodní asociace KNX by to měli být certifikovaní Partneři KNX, tedy takové osoby, které úspěšně absolvovaly závěrečné testy k základnímu kursu. Nelze ovšem nikomu bránit v práci s KNX systémovými instalacemi, i když oficiálně neabsolvoval zmíněné testy a nemůže se prokázat celosvětově platným certifikátem Partner KNX – viz obr. 1.

Obrázek 1: Vzhled certifikátu Partnera KNX

Praxe prověřování

V zahraničí je však zcela běžnou praxí prověřování, zda osoba projektující nebo montující a oživující KNX systémovou instalaci je certifikovaným Partnerem KNX. Každý zákazník se totiž může přesvědčit o platnosti takového certifikátu pouhým pohledem na webové stránky asociace, kde je přehled všech certifikovaných Partnerů (obr. 2). Této možnosti využívá stále větší počet investorů i v České republice. Proto je stále obtížnější realizovat zakázku na dodávku KNX systémové instalace firmou bez certifikovaných Partnerů. Je to logický pohled, protože Partneři KNX jsou vyškolenými osobami, které v praxi umí využívat získané teoretické poznatky. Lze tedy očekávat, že Partneři KNX dovedou navrhnout vždy optimální řešení systémové instalace, na rozdíl od osob necertifikovaných.

Obrázek 2: Náhled na část úvodní strany asociace KNX s přehledem Partnerů

Jak se stát certifikovaným Partnerem KNX

Jak se tedy stát certifikovaným Partnerem KNX? Není to nikterak náročné. Postačí jen pochopit poněkud jiné uspořádání elektrických instalací (značně jednodušší, ve srovnání s instalacemi klasickými) a porozumět základům činnosti decentralizovaného elektroinstalačního systému KNX, jak je popisován v části 13 této publikace. K tomu, aby se zájemce stal certifikovaným Partnerem asociace KNX je nezbytnou podmínkou úspěšné absolvování teoretického a praktického testu v kterémkoli z několika set certifikovaných školicích center KNX rozmístěných po celém světě. Jejich přehled je na výše zmíněných webových stránkách asociace KNX.

Podmínky testu

A jaké jsou podmínky pro účast na testech? Tou nejzákladnější je přihlásit se k nim. Tomu by ale mělo předcházet důkladné seznámení se s problematikou. To je možné několika způsoby:

  • Absolvovat kompletní týdenní základní kurs KNX i se závěrečnými testy v certifikovaném školicím centru.

  • Naučit se teorii i praktickou práci se softwarem ETS v necertifikovaném školicím centru a následně absolvovat testy v certifikovaném školicím centru.

  • Vlastními silami se naučit teorii i praxi (např. i s využitím internetových kursů) a poté absolvovat testy v certifikovaném školicím centru.

  • Vlastními silami se naučit teorii a využít možnosti absolvování intenzivního dvoudenního KNX základního kursu v certifikovaném školicím centru zaměřeného pouze na praktickou práci se softwarem ETS a s následnými závěrečnými testy.

Před přihlášením se jen k testům, ke zkrácenému kursu nebo ke kursu celému, je nezbytné vytvořit si osobní účet na zabezpečených stránkách https://onlineshop.knx.org. Pomocí zákaznického čísla získaného na tomto účtu, je účastník kursu (nebo jen testu), zaregistrován k účasti. Školicí centrum následně na něj může uložit výsledky testů.

Tento osobní účet je nutné si založit i v případě, že zájemce o práci s ETS chce nejdříve prostudovat výrazně zkrácený internetový kurs „eCampus”, který lze absolvovat i v češtině. Preferovanou jazykovou verzi je zapotřebí zvolit při prvním přihlášení. Pokud v tomto jednoduchém kursu, neobsahujícím téměř žádnou teorii, ale zaměřeném jen na krátké seznámení s ETS, dosáhne celkového hodnocení ve výši alespoň 85%, získává bezplatnou licenci na používání softwaru ETS Lite. Absolvování tohoto krátkého kursu lze považovat za užitečnou část přípravy k úspěšné účasti na základním kursu KNX.

Po zapsání výsledků oficiálních certifikačních testů ve školicím centru (při minimálním hodnocení 50% jak v teoretické, tak i v praktické části testů) se na osobním účtu aktivuje možnost stažení certifikátu a loga partnera KNX. Je také poskytnuta sleva 12,5% na nákup softwaru. Kromě toho je poskytnuta další bezplatná licence na používání softwaru ETS Lite.

Někdy se může stát, že účastník kursu v jedné z částí testů nezíská požadované minimální hodnocení 50%. Není to žádné neštěstí – může se přihlásit k opakování tohoto neúspěšného testu v některém z příštích termínů základního kursu KNX. Přitom již není zapotřebí opakovat druhou část testů, v níž byla úspěšnost vyšší nebo rovna 50%.

Pro vykonání každé z obou částí testů je k dispozici 90 minut.

Teoretický test obsahuje 50 otázek s uvedenými možnostmi odpovědí – označují se pouze správná řešení. Přitom nemusí být správná žádná varianta, nebo jen některé z nich, anebo dokonce všechny. Za správně zodpovězenou se považuje vždy pouze otázka úplně a správně označená.

V praktickém testu je potřebné přesně podle zadání vytvořit prostorovou strukturu v jednoduchém projektu obsahujícím dvě linie, správně vložit a parametrizovat potřebné přístroje pro řízení provozu osvětlení a žaluzií a s fungujícím centrálním vypínáním. Příslušné komunikační objekty vložených přístrojů musí být správně propojeny skupinovými adresami. Pokud byl projekt v ETS vytvořen bezchybně (což je běžné u více než 95% účastníků kursů), přístroje již budou také bezchybně naprogramovány a budou pracovat přesně podle zadání. Pro získání posledních 15 procentních bodů postačí předvést určené jednoduché diagnostické postupy. Z praxe můžeme uvést, že velmi častým je hodnocení praktického testu ve výši 100%.

Základní kurz KNX

Co je předmětem výuky v základním kursu KNX?

Ve všech certifikovaných školicích centrech je používána shodná školicí dokumentace, kterou všichni účastníci celého kursu dostávají v tištěné podobě. Těm, kteří se zúčastňují zkrácených kursů nebo jen testů, může být tato dokumentace zaslána elektronicky. Dokumentace, kterou lze využívat i při testech, sestává z následujících kapitol:

  • Historie a úkoly asociace

Nahrávám...
Nahrávám...