dnes je 13.7.2024

Input:

Platební rozkaz a jeho důsledky

13.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.6.3
Platební rozkaz a jeho důsledky

Vymezení

Jak bylo podrobně popsáno v předchozí části této publikace, jedním ze základních způsobů, jak se domoci pravomocného potvrzení svého nároku (nejen) na finanční plnění dlužníkem, je podání standardní žaloby k obecnému soudu. Po provedeném řízení soud vydá rozsudek, který bude podkladem pro výkon rozhodnutí, tedy například pro to, aby soudní exekutor dlužnou částku i s příslušenstvím a svými náklady na dlužníkovi i proti jeho vůli vymohl.

Uvedený postup směřující k vymožení závazku povinného je sice typický, není však jediný možný. Především je třeba uvést, že pokud se na tom věřitel s dlužníkem dohodl, nebude jejich spor řešit obecný soud, ale rozhodci či stálý rozhodčí soud. Rozhodci nejsou součástí soudů České republiky a stát na ně nemá prakticky žádný vliv, jejich rozhodování tedy oproti rozhodování obecných soudů vykazuje mnoho odlišností.

Další možnost odchýlení se od popsaného standardního modelu podání žaloby k soudu a přiznání žalobního nároku rozsudkem představuje tzv. platební rozkaz, případně směnečný či šekový platební rozkaz.

Platební rozkaz je zvláštním typem soudního rozhodnutí, kterým soud vyhovuje žalobnímu nároku a ukládá žalovanému zaplatit částku, která je předmětem žaloby. Pokud není proti platebnímu rozkazu podán odpor (což je zvláštní forma opravného prostředku, jehož podáním se platební rozkaz ruší), nabývá platební rozkaz účinků pravomocného rozsudku ve věci a nelze se proti němu nijak odvolat.

Platební rozkaz není výsledkem žádného zvláštního řízení. Platební rozkaz je zvláštním typem soudního rozhodnutí, které soud může, ale nemusí vydat ve standardním soudním řízení zahájeném standardní žalobou podanou žalobcem (věřitelem) proti žalovanému (dlužníkovi). Toto rozhodnutí může soud vydat i tehdy, pokud jej věřitel nenavrhuje, a naopak jej nemusí vydat i přesto, že to žalobce navrhne (viz však níže k některým zvláštním typům platebních rozkazů).

Zásadní význam platebních rozkazů spočívá v jejich rychlosti – soud platební rozkaz vydává bez toho, aby nařídil jednání ve věci, a zpravidla aniž by znal stanovisko žalovaného k uplatněnému žalobnímu nároku. Tomu odpovídá zjednodušený postup, kterým může žalovaný dosáhnout zrušení platebního rozkazu.

Rozdělení typů platebních rozkazů

Platební rozkazy lze rozdělit především do dvou skupin: na platební rozkazy bez dalšího označení (tedy standardní) a platební rozkazy směnečné či šekové. Zatímco standardní platební rozkaz lze vydat při žalobě na zaplacení peněžité částky bez toho, aby byl požadován konkrétní právní titul takové platby, platební rozkaz směnečný či šekový lze vydat pouze tehdy, pokud vznikl žalobou uplatněný nárok ze směnky či šeku, takový cenný papír je k žalobě přiložen v prvopise a žalobce vydání tohoto platebního rozkazu navrhuje. Z praktického hlediska bude v dalším textu vhodné věnovat pozornost především platebním rozkazům "standardním“ s tím, že v závěru budou zmíněna specifika směnečných a šekových platebních rozkazů.

Platební rozkaz a zvláštnosti s ním související jsou upraveny občanským soudním řádem, konkrétně jeho § 172 a následujícími ustanoveními.

Podmínky vydání platebního rozkazu

Tato ustanovení upravují především podmínky, za nichž lze platební rozkaz vydat. Z uvedených podmínek je vhodné zmínit především následující:

  1. platební rozkaz lze vydat pouze ve věcech, ve kterých je žalobou uplatněn nárok na zaplacení konkrétní peněžité částky. U žalob, kterými se žalobce domáhá něčeho jiného (např. určení platnosti či neplatnosti právního vztahu, povinnosti k věcnému plnění a podobně), je vydání platebního rozkazu vyloučeno;

  2. platební rozkaz vydává soud tehdy, pokud má z žalobcem tvrzených skutečností za to, že nárok žalobce uplatněný žalobou z těchto skutečností vyplývá. Pokud by např. v žalobě byly zásadní logické rozpory a tvrzení, která existenci tvrzeného nároku nijak neosvědčují, soud by platební rozkaz neměl vydat;

  3. platební rozkaz lze vydat pouze tehdy, pokud má být vydán proti žalovanému, jehož pobyt je znám a kterému bude platební rozkaz doručován na území České republiky;

  4. platební rozkaz může vydávat soud pouze ve věcech, ve kterých nemá rozhodovat samosoudce (s určitými výjimkami) – takových věcí je dle příslušných procesních norem v řízení v prvním stupni málo.

Doručení platebního rozkazu

Po vydání platebního rozkazu se soud pokusí doručit platební rozkaz žalovanému. Zde nastupuje jedno z významných specifik tohoto typu rozhodnutí – platební rozkaz totiž nelze doručit náhradním způsobem, tedy tak, že se v místě pobytu žalovaného uloží na poště a žalovanému se poskytne lhůta k jeho vyzvednutí s tím, že jejím uplynutím

Nahrávám...
Nahrávám...