dnes je 24.7.2024

Input:

Označování provozoven

30.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.2.9
Označování provozoven

Mgr. Jindřich Šimberský

Pravidla pro označování provozoven jsou upravena v ust. § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, a v ust. § 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Náležitosti označení provozovny

Podle živnostenského zákona musí být provozovna trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem.

Podle obchodního zákoníku musí být provozovna označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k němuž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

Název provozovny je obvyklý zejména v případě, kdy má podnikatel více provozoven, které chce od sebe odlišit. Název provozovny nemusí být totožný s obchodní firmou podnikatele. Je-li název odlišný, je třeba uvést jak obchodní firmu, tak název provozovny.

Společnost ALOS s.r.o. je provozovatelem dvou kaváren, a to kavárny Nebesa a kavárny Pod Hvězdami. Označení provozovny tak bude obsahovat jednak název společnosti (ALOS s.r.o.), ale také název konkrétní provozovny.

Liší-li se název provozovny od obchodní firmy podnikatele, může se i v případě neoprávněného užití názvu provozovny podnikatel domáhat ochrany podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Pokud by se tak v okolí objevila další provozovna zabývající se stejnou podnikatelskou činností se stejným názvem provozovny, mohl by se podnikatel domáhat po tomto druhém podnikateli, aby se z důvodu naplnění skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny dle ust. § 47 obchodního zákoníku zdržel užívání tohoto názvu a odstranil závadný stav, případně by mohl podle konkrétních okolností požadovat vydání přiměřeného zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení.

Identifikační číslo provozovny (IČP)

V období od 1. července 2010 do 30. června 2012 byl výčet povinných náležitostí při označení provozovny rozšířen o tzv. identifikační číslo provozovny. Identifikační číslo provozovny bylo definováno v ust. § 24 písm. d) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který je právním předpisem upravujícím informační systémy veřejné správy, mj. tedy i živnostenský rejstřík, jako číselný kód označovaný zkratkou "IČP“, který slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou zákonem upravujícím živnostenské podnikání. Zavedení IČP se jevilo praktické hned z několika důvodů. Za prvé, IČP mělo sloužit k ulehčení identifikace provozovny státním orgánům. Druhým důvodem zavedením IČP byla zejména skutečnost, že dosud jediným identifikátorem provozovny byla její adresa. Pouhá adresa se však zdála být nedostatečným a nepřesným údajem o provozovně, jelikož na jedné adrese může mít svoji provozovnu více podnikatelů. Na základě novely živnostenského zákona č. 227/2009 Sb., vznikla tedy podnikatelům nová povinnost, a to označit každou provozovnu identifikačním číslem provozovny, jež bylo podnikateli přiděleno živnostenským úřadem při oznámení provozovny. Praxe však ukázala, že tato povinnost zbytečně působí na straně podnikatelů administrativní zátěž. Z toho důvodu byl tedy tento institut novelou živnostenského zákona po 2 letech odstraněn. Podnikatelé, kterým tedy bylo v tomto

Nahrávám...
Nahrávám...