dnes je 25.7.2024

Input:

Okamžité zrušení pracovního poměru

3.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.8.5.4
Okamžité zrušení pracovního poměru

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Výjimečným způsobem ukončení pracovního poměru je tzv. okamžité zrušení pracovního poměru.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru může být dáno pouze ve velmi výjimečných případech, kdy nelze po zaměstnavateli či zaměstnanci požadovat, aby pracovní poměr trval alespoň ještě po výpovědní dobu. Zaměstnanec se tak ze dne na den ocitá bez práce a zaměstnavatel bez pracovní síly, za kterou nelze v takto krátké době sehnat náhradu.

Okamžité zrušení zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr pouze z následujících důvodů:

  • v případě, že zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,

  • porušil-li zaměstnanec povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Co se rozumí porušením povinností vyplývajících z právních předpisů zvlášť hrubým způsobem, není definováno a vždy bude předmětem konkrétního posouzení. Nejvyšší soud např. uvedl, že zvlášť hrubé porušení, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr, je dáno v případě neomluvené absence v práci delší než pět dnů, v případě požívání alkoholu či drog na pracovišti apod. V nedávné době Krajský soud v Českých Budějovicích uvedl, že za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně lze považovat i surfování na internetu v pracovní době v rozsahu téměř 100 hodin v měsíci.

Lhůta pro okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem pouze ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dozvěděl. Nejpozději může z uvedeného důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr do jednoho roku ode dne, kdy takový důvod vznikl.

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr:

s těhotnou zaměstnankyní,

zaměstnankyní na mateřské dovolené a

se zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Důvody a forma okamžitého zrušení

V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, přičemž uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak je neplatné a tento nedostatek nemohou strany následně odstranit.

Projednání s odborovou organizací

Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákoníku práce povinen předem projednat s odborovou organizací. Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též případ, kdy odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána. Takového předchozího souhlasu může zaměstnavatel použít jen ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení.

Neprojednání okamžitého zrušení pracovního poměru odborovou organizací nespojuje zákoník práce se sankcí neplatnosti. Pokud však zákoník práce vyžaduje předchozí souhlas (tedy v případě, kdy pracovní poměr má být ukončen výpovědí nebo okamžitým zrušením se členem orgánu odborové organizace), je okamžité zrušení pracovního poměru bez jeho udělení neplatné. Totéž platí v případě, kdy odborová organizace odmítla svůj předchozí souhlas udělit. Pokud jsou ale ostatní podmínky okamžitého zrušení splněny a soud ve sporu podle § 72 zákoníku práce shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, je okamžité zrušení pracovního poměru platné.

Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání

Zrušil-li zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě pracovní poměr neplatně (tedy nebyly splněny výše uvedené podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru), může mu zaměstnanec bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. V takovém případě jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Tato náhrada přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní

Nahrávám...
Nahrávám...