dnes je 25.7.2024

Input:

Ohlášení živnosti

24.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4.1
Ohlášení živnosti

Mgr. Zuzana Kittrichová

Jak vyplývá z výše uvedeného, podává se ohlášení živnosti na Jednotném registračním formuláři u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Ohlášení živnosti musí obsahovat následující náležitosti, které se liší podle toho, zda je ohlašovatelem fyzická či právnická osoba.

U ohlašovatele fyzické osoby se uvádějí její identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné příjmení, obchodní firma, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště, rodné číslo, datum a místo narození), sídlo, předmět podnikání, IČO, bylo-li přiděleno, údaje o provozovně. Je-li ustanoven odpovědný zástupce, je třeba tyto údaje uvést též u něho. U zahraniční fyzické osoby se navíc uvádí bydliště mimo ČR, místo pobytu v ČR, doba povoleného pobytu, označení a umístění organizační složky závodu a údaje týkající se vedoucího organizační složky závodu.

Do ohlášení je možné zahrnout požadavek na automatickou změnu adresy sídla v případě změny bydliště. U osob, které tak učiní, odpadá povinnost tuto změnu živnostenskému úřadu oznamovat.

U právnické osoby je třeba v ohlášení uvést identifikační údaje (obchodní firmu nebo název), identifikační údaje osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem (jméno, příjmení, titul nebo vědeckou hodnost, rodné číslo, datum narození, bydliště, příp. adresu trvalého pobytu), sídlo, IČO, předmět podnikání, označení provozovny. Je-li ustanoven odpovědný zástupce, je třeba u něho uvést identifikační údaje jako u fyzických osob. U zahraniční právnické osoby se navíc uvádí označení a umístění organizační složky závodu a údaje týkající se vedoucího organizační složky závodu.

Ve všech výše uvedených případech platí, že předmět podnikání musí být vymezen dostatečně určitě a jednoznačně, v souladu s příslušnými přílohami živnostenského zákona. Soulad s údaji uvedenými v příloze živnostenského zákona se vyžaduje též pro vymezení oborů činnosti u živnosti volné.

Doklady k osvědčení tvrzených skutečností

Kromě řádně vyplněných formulářů jsou na živnostenském úřadě potřeba i doklady k osvědčení skutečností, jež jsou ve formulářích uvedeny.

Živnostenskému úřadu obvykle postačí kopie příslušných dokumentů, pokud bude mít možnost je porovnat s originálem. Tzn., že podnikatel na živnostenský úřad přinese kopie, originály předloží příslušnému úředníkovi k nahlédnutí a on je podnikateli obratem vrátí, kopie si pak ponechá. Podnikatel tak nemusí vydávat finanční prostředky za notářsky ověřené kopie v případech, kdy má k dispozici jediný originál příslušného dokladu.

Které dokumenty je nutno předložit, závisí zejména na druhu podání, ale i na jiných skutečnostech, např. je-li živnostník již zapsán do obchodního rejstříku či nikoli.

Doklady předkládané fyzickou osobou

Výpisem z evidence Rejstříku trestů se prokazuje bezúhonnost, jedná-li se o občana ČR, o občana EU, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je-li členským státem jeho posledního pobytu ČR a o občana státu mimo EU, který má na území ČR trvalý pobyt. Živnostenský úřad si tento výpis obstarává sám.

V ostatních případech připojí fyzická osoba, která je příslušníkem jiného členského státu EU, k ohlášení výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad daného státu nebo státu posledního pobytu. Nevydává-li se výpis z evidence trestů, je možno jej nahradit prohlášením o bezúhonnosti, učiněným před notářem nebo orgánem daného státu. Občan EU může výpis z evidence trestů nebo obdobný doklad dále nahradit výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci trestů daného členského státu EU, nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud splnění podmínky bezúhonnosti prokazuje.

Fyzická osoba, která je příslušníkem státu mimo EU, připojí k ohlášení živnosti výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad daného státu nebo státu posledního pobytu. Nevydává-li se výpis z evidence trestů, je možno jej nahradit prohlášením o bezúhonnosti, učiněným před notářem nebo orgánem daného státu. Živnostenský úřad si navíc zajistí též výpis z evidence Rejstříku trestů.

Kromě podnikatele je výpis dále vyžadován i od odpovědného zástupce. Příslušné doklady nesmí být nikdy starší než 3 měsíce.

Dále je třeba přeložit doklady prokazující odbornou způsobilost ohlašovatele nebo jeho odpovědného zástupce, je-li pro provozování živnosti vyžadována (viz výše – např. výuční list, maturitní vysvědčení, diplom z VŠ apod.).

Zahraniční osoba musí předložit doklady o pobytu, vyplývá-li pro ni tato povinnost ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. Pokud tato osoba zřizuje na území ČR organizační složku závodu, musí prokázat, že má tento závod mimo území ČR a doložit jeho provozování. Posledně jmenovaná povinnost se nevztahuje na občany zemí Evropské unie.

Pokud má podnikatel sídlo jinde než na adrese svého bydliště (nebo má-li bydliště na adrese ohlašovny, zvláštní matriky nebo správního orgánu), musí doložit i právní důvod užívání prostor jako sídla. Totéž platí i pro objekt nebo prostory, v nichž je na území ČR umístěna organizační složka závodu zahraniční osoby. Zatímco v minulosti bylo nutné osvědčit vlastnické, užívací nebo jiné obdobné právo, dnes postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním sídla souhlasí.

Došlo-li k ustanovení odpovědného zástupce, požaduje se jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce. Pokud nebylo takové prohlášení učiněno osobně před živnostenským úřadem, musí být podpis úředně (např. před notářem) ověřen.

Podává-li ohlášení

Nahrávám...
Nahrávám...