dnes je 1.3.2024

Input:

Obstaravatelské smlouvy

28.7.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.9.3
Obstaravatelské smlouvy

Zákon o cenných papírech v hlavě II. upravuje tzv. obstaravatelské smlouvy. Mezi tyto smlouvy řadí:

  • komisionářskou smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru,

  • mandátní smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů,

  • smlouvu o obstarání vydávání cenného papíru,

  • smlouvu o obstarání vracení cenného papíru,

  • smlouvu o zprostředkování vydávání cenného papíru a

  • smlouvu o zprostředkování vracení cenného papíru.

Komisionářská smlouva

Komisionářskou smlouvou o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru (dále jako "komisionářská smlouva“) se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro komitenta a na jeho účet koupi nebo prodej cenného papíru nebo že uskuteční činnost k dosažení tohoto výsledku, a komitent se zavazuje zaplatit za to úplatu.

V praxi je komisionářská smlouva používána zejména obchodníky s cennými papíry, kteří ji uzavírají se svými klienty. Obchodník s cennými papíry pak má postavení komisionáře a jeho klient postavení komitenta.

Zákon o cenných papírech obsahuje u komisionářské smlouvy pouze speciální ustanovení ve vztahu k cenným papírům. Tam, kde nestanoví odchylnou úpravu, použije se právní úprava obsažená v obchodním zákoníku.

Písemná forma

Komisionářská smlouva musí mít písemnou formu, jinak by byla neplatná.

Pokyny

Vzájemný vztah mezi komisionářem a komitentem bývá po uzavření komisionářské smlouvy dále realizován tzv. pokyny komitenta komisionáři. Pokyny uděluje komitent komisionáři a směřují buď ke koupi nebo k prodeji cenného papíru. V případě, že se smluvní strany nedohodnou v komisionářské smlouvě odlišně, pak musí mít komitentův pokyn, podle kterého komisionář obstarává koupi nebo prodej cenného papíru, písemnou formu. Pokud pokyn komitenta písemnou formu nemá, je komisionář povinen vydat komitentovi na jeho žádost potvrzení o uděleném pokynu. Ve stávající praxi již nicméně není časté, aby pokyny byly předávány touto formou, a děje se tak běžně prostřednictvím telefonu či internetu. Takovou úpravu je ale nutné sjednat v komisionářské smlouvě.

V případě, že komitent udělí komisionáři pokyn k obstarání koupě cenného papíru, může komisionář žádat zálohu na kupní cenu na koupi takového cenného papíru.

V případě, že komitent udělí komisionáři pokyn, aby obstaral prodej cenného papíru, pak může komisionář požadovat, aby mu komitent v případě listinného cenného papíru tento cenný papír předal a v případě zaknihovaného cenného papíru, aby bylo v evidenci investičních nástrojů vedené podle zvláštního právního předpisu zapsáno pozastavení výkonu práva nakládat s tímto cenným papírem. Po dobu závaznosti pokynu k obstarání prodeje cenného papíru pak není komitent oprávněn s tímto cenným papírem nakládat.

Komisionář se může zprostit svého závazku tak, že komitentovi prodá cenný papír ze svého majetku nebo od komitenta cenný papír koupí. To lze ale pouze v případě, že to komisionářská smlouva připouští.

Cenové podmínky provedení pokynu

Obvyklou náležitostí pokynu je mimo jiné i určení cenových podmínek, za kterých se má obchod uskutečnit. Tyto podmínky je komisionář povinen dodržet. Zákon mu ale stanoví povinnost prodat cenný papír za vyšší cenu nebo koupit cenný papír za cenu nižší, než která byla uvedena v pokynu, pokud má takovou možnost. Tuto povinnost má přitom i bez souhlasu komitenta. Smluvně přitom nelze tuto povinnost komisionáře vyloučit v případě, že je komisionář obchodníkem s cennými papíry.

Jak již bylo uvedeno výše, obvyklou náležitostí pokynu je mimo jiné i určení cenových

Nahrávám...
Nahrávám...