dnes je 14.6.2024

Input:

Obsluha a práce na elektrických zařízeních

22.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2.6
Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Ing. Miloslav Kočí

Problematiku obsluhy a práce na el. zařízení řeší ČSN EN 50110-1 ed. 2, kde jsou uvedeny podrobnější požadavky.

Elektrické riziko

Ke každému el. zařízení musí být k dispozici dokumentace podle skutečného provedení. Před zahájením jakékoliv obsluhy nebo práce na el. zařízení musí být hodnoceno elektrické riziko. Elektrické riziko je definováno jako zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické energie z el. zařízení.

Osoby vykonávající práci na el. zařízení

Osoby vykonávající práci na el. zařízení a v jeho blízkosti musejí být školeny z bezpečnostních předpisů a místních pracovních předpisů, které souvisejí s jejich prací. Při dlouhodobé nebo složité práci musí být školení opakované. Při práci musejí používat přiléhavý oděv a osobní ochranné prostředky. Dále musejí být proveden rozbor složitosti práce a podle toho se musí stanovit vhodná kvalifikace provádějících osob.

Osoby provádějící práce musejí být předem seznámeny s plánovaným průběhem práce a s jejím ukončením.

Nářadí a výstroj

Nářadí, výstroj, přístroje musejí být užívány v souladu návodem nebo instrukcemi výrobce. Výstrojí se rozumí osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky. Musí být pro použití vhodné, udržované v použitelném stavu a správně používané. Musí být prováděny předepsané pravidelné prohlídky a zkoušky

Osoba odpovědná a vedoucí práce

Pro každé el. zařízení musí být ustanovena osoba odpovědná za el. zařízení. Tato osoba odpovídá za to, že osoby seznámené mají omezen přístup ke všem místům, kde se vyskytuje elektrické riziko.

Pro každou práci musí být stanoven vedoucí práce. Ten odpovídá za každou prováděnou činnost. Před zahájení prací nebo obsluhy se musí vedoucí práce dohodnou s osobou odpovědnou na uspořádání el. zařízení a popisu pracovní činnosti na el. zařízení. Na složité pracovní činnosti musí být provedena příprava písemně (obdoba příkazu "B“ podle dříve platné ČSN 34 3100).

O plánované práci musí být před zahájením činnosti informována osoba odpovědná za el. zařízení. Vedoucí práce u složité práce musí předat osobě odpovědné před zahájením práce písemnou informaci. Jen osoba odpovědná může dát vedoucímu práce povolení k provádění, přerušení a ukončení práce. Povolení k zahájení práce smí dát jen vedoucí práce.

Bezpečný postup stanovený jen osobou znalou

Osoba znalá může stanovit bezpečný postup práce v případech:

U jednoduchých instalací nebo jejich částí za jasných a jednoduchých okolností;

Při jednoduché pracovní činnosti;

Při údržbě podle schválených postupů které jsou k dispozici na pracovišti.

Pracovní postupy na el. zařízení

Pracovní postupy na el. zařízení (druhy práce) jsou:

  • práce bez napětí,

  • práce pod napětím,

  • práce v blízkosti živých částí.

Pro definování druhu práce jsou důležité dva prostory:

  • Ochranný prostor je prostor okolo živých částí, ve kterém není při zasahování nebo vstupování do něho zajištěna izolační hladina k odvrácení elektrického nebezpečí. Vnější hranice je vymezena vzdáleností DL od živé části.

  • Zóna přiblížení je prostor vně ochranného prostoru, vymezená vzdáleností DV od živé části. Minimální vzdálenosti pro běžně používaná napětí jsou uvedeny v tab. 12.

Tab. 12 Stanovené vzdálenosti DL a DV

Nahrávám...
Nahrávám...