dnes je 25.5.2024

Input:

Neplatnost usnesení valné hromady v s. r. o.

11.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.9
Neplatnost usnesení valné hromady v s. r. o.

Mgr. Jindřich Šimberský

Kdo rozhoduje, spojení s rejstříkovým řízením

Neplatnost usnesení valné hromady vyslovuje soud, a to se zpětnou účinností ke dni přijetí takového usnesení. Neplatnost usnesení valné hromady lze přezkoumávat jak v samostatném řízení, tak také v rámci rejstříkového řízení, tedy v rámci řízení o povolení zápisu skutečnosti usnesením přijaté do obchodního rejstříku (například při zápisu osoby nového jednatele v návaznosti na usnesení o jmenování nového jednatele).

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 445/2004 ze dne 27. dubna 2005

Posuzuje-li rejstříkový soud v řízení o povolení zápisu skutečnosti založené usnesením valné hromady obchodní společnosti podle právní úpravy účinné do 30. června 2005 platnost takového usnesení, postupuje též podle ustanovení § 131 odst. 3 písm. d) ObchZ.

Kdo může podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady

K podání návrhu na určení neplatnosti usnesení valné hromady je oprávněn každý společník, jednatel a člen dozorčí rady, byla-li zřízena, dále likvidátor a insolvenční správce (bez ohledu na jeho účast na příslušném zasedání).

Lhůty pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady

Pokud bylo zasedání svoláno řádně, lhůta pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení činí tři měsíce od tohoto zasedání. Bylo-li rozhodnuto mimo valnou hromadu nebo bylo-li rozhodnutí valné hromady přijato dodatečně, lze návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se dotyčný dověděl nebo mohl dovědět o přijetí rozhodnutí. V tomto případě však musí být návrh podán nejdéle do jednoho roku ode dne přijetí rozhodnutí. Zmeškání těchto lhůt nelze prominout a po jejich uplynutí podaný návrh nelze ani doplňovat.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 680/97 ze dne 30. června 1999.

I. Fyzická osoba, jež je statutárním orgánem právnické osoby - podnikatele nemá právo jednat jménem této právnické osoby - podnikatele ve sporu, který s ní vede.

II. Jestliže právnická osoba nemá statutární orgán oprávněný jejím jménem jednat, soud jí může stanovit opatrovníka pro řízení.

Důvody návrhu na vyslovení neplatnosti a důvody nevyslovení neplatnosti usnesení

Povinnost tvrdit důvody neplatnosti usnesení a předkládat o tom důkazy má navrhovatel. Žalobním důvodem je rozpor usnesení s právními

Nahrávám...
Nahrávám...