dnes je 16.6.2024

Input:

Nedostatky zjišťované dozorčími orgány

22.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2.9
Nedostatky zjišťované dozorčími orgány

Ing. Miloslav Kočí

Každý zaměstnavatel, včetně podnikajících fyzických osob, které nikoho nezaměstnávají, je podle ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. povinen:

  • zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci vzhledem k rizikům ohrožení života a zdraví při výkonu práce (§ 101 odst. 1),

  • vytvářet zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky (§ 102 odst. 1),

  • pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 102 odst. 3).

Zák. č. 309/2006 Sb. § 4 odst. 1 ukládá zaměstnavateli zajistit, aby stroje technický zařízení byly bezpečné, byly vybaveny ochrannými zařízeními a pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Plnění těchto povinností kontrolují na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) zák. č. 251/2005 Sb. oblastní inspektoráty práce (OIP) . Dále se podle § 5 odst. 1 písm. i), j) výše uvedeného zákona vyjadřují k vybraným dokumentacím staveb a ke kolaudacím staveb.

Při kontrole elektrických zařízení stále zjišťují inspektoráty následující nedostatky:

Dokumentace staveb

Projektová dokumentace není vypracována v požadovaném rozsahu. Nejčastěji není vypracován protokol o určení vnějších vlivů (prostředí) dle ČSN 33 2001-3, ČSN 33 2000-5-11.

Projekt el. instalací není kompletní, část výkresů chybí.

Dokumentace se odvolává na již dlouho neplatné předpisy.

Kolaudace staveb

Chybějí revize některých částí el. zařízení.

Nejsou odstraněny závady z výchozích revizí elektrických zařízení.

Nová el. instalace je provedena v rozporu s platnými předpisy.

Provozně technická dokumentace neodpovídá skutečnému provedení.

Kontrola organizačních nedostatků v provozu

Zaměstnavatel nevyhledává a nevyhodnocuje rizika spojená s provozem a obsluhou el. zařízení a nepřijímá opatření k odstranění nebo snížení rizik.

Není provedeno seznámení všech pracovníků bez el. kvalifikace se způsobem zacházení s el. zařízeními ve smyslu § 3 vyhl. č. 50/1978 Sb.

Poučení pracovníků poučených ve smyslu § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb. je nekonkrétní, z dokladů není patrné, jaké činnosti smějí vykonávat, není stanovena lhůta přezkušování.

Pracovníci s kvalifikací podle § 5 – 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. nejsou přezkušováni v tříletých lhůtách.

Na el. zařízení není k dispozici technická dokumentace, případně dokumentace neodpovídá skutečnosti.

Pro el. zařízení není k dispozici komisionálně stanovené prostředí (vnější vlivy), případně neodpovídá současnému stavu výroby, používaným látkám a technologiím.

Zaměstnavatelé neposkytují zaměstnancům osobní ochranné prostředky, nebo je neposkytují na základě vlastního seznamu,

Osobní ochranné prostředky nejsou kontrolovány a zkoušeny v předepsaných lhůtách

Tam kde je to

Nahrávám...
Nahrávám...