dnes je 17.6.2024

Input:

Nedaňové výdaje související se zdaňovanými příjmy

5.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedaňové výdaje související se zdaňovanými příjmy

Ing. Daniela Lampová

Úvod

Tento text se zabývá překlasifikací výdajů daňově neuznatelných podle § 25 ZDP na výdaje daňově uznatelné podle § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP, přičemž se zaměříme na postup u poplatníků vedoucích daňovou evidenci. Jde o případy, kdy vznikne zdanitelný příjem a následně je vynaložen výdaj, který je podle § 25 ZDP výdajem nedaňovým. Podle § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP se však v tomto případě výdaj považuje za daňový. Obdobně se postupuje, když je v jednom roce nejprve zaúčtován nedaňový výdaj a následně zdanitelný příjem s tímto výdajem související – opět tedy platí, že zdanitelný příjem zdaníme; výdaj překlasifikujeme na výdaj daňový.

Souvisejícím problémem je zdanění příjmů, které souvisí s nedaňovými výdaji minulých let. V jednom období tedy máme nedaňový výdaj a v některém z dalších období dojde k příjmu s tímto výdajem souvisejícím. Potom platí, že výdaj zůstává výdajem nedaňovým a příjem se nezdaňuje.

Právní úprava

Právní úprava

  • zákon o daních z příjmů

Právním východiskem je § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP a § 23 odst. 4 písm. e) ZDP.

  • Ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP uvádí, že daňovými výdaji jsou výdaje, které nejsou podle § 25 ZDP výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to jen do výše příjmů s nimi přímo souvisejících za podmínky, že tyto příjmy ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících.

  • Ustanovení § 23 odst. 4 písm. e) ZDP uvádí, že do základu daně z příjmů se nezahrnují částky zaúčtované do příjmů, pokud souvisejí s výdaji neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů v předchozích zdaňovacích obdobích.

Příklad

Fyzické osobě účetní firma externě zpracovává daňovou evidenci. V důsledku chyby účetní firmy přiznala a odvedla fyzická osoba nižší daň a následně byla sankcionována jednak penálem, jednak úrokem z prodlení podle daňového řádu. Podle smlouvy je účetní firma povinna fyzické osobě obě sankce uhradit.

V daném případě jsou jak penále, tak úrok z prodlení stanovené podle daňového řádu podle § 25 odst. 1 písm. f) ZDP nedaňovým výdajem [penále či úrok z prodlení v obchodně závazkových vztazích by byl daňově uznatelný podle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP]. Náhrada poskytnutá účetní společností ve stejném roce je zdanitelným příjmem fyzické osoby a uhrazené sankce se u fyzické osoby stávají daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP.

Daňová evidence

Penále uhradila fyzická osoba v roce 201X v částce 10 000 Kč a úrok z prodlení v částce 20 000 Kč. Účetní firma uhradila v roce 201X částku 10 000 Kč a v roce 201X+1 uhradí částku 20 000 Kč.

Zápis do evidence příjmů a výdajů (eventuálně do peněžního deníku) bude následující:

Rok   Popis operace   Částka v Kč   Způsob evidence  
201X    Penále    10 000   • výdaj související s příjmy, které jsou
předmětem daně, výdaj daň. neuzna-
telný; položka "neuznatelné sankce"
 
Nahrávám...
Nahrávám...