dnes je 25.7.2024

Input:

Nahlížení do spisu

8.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.10.4
Nahlížení do spisu

Ing. Zdeněk Morávek

Problematika nahlížení do spisu je upravena v § 66 až § 69 daňového řádu. Jedná se o oblast, se kterou byly spojeny poměrně časté spory mezi daňovými subjekty a správci daně.

Daňový subjekt je oprávněn u správce daně nahlédnout do částí spisu týkajících se jeho práv a povinností, které označí, s výjimkou části vyhledávací. Právo nahlížet do spisu je důležitým institutem, který vyplývá z čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a který každému umožňuje být seznámen s důkazy v jeho věci.

Co se zakládá do vyhledávací části spisu

Jak bylo uvedeno, výjimkou z práva nahlížení do spisu je vyhledávací část spisu. Do této části se zakládají:

  • - písemnosti, které mohou být uplatněny v řízení jako důkazní prostředek, jestliže by jejich zpřístupnění daňovému subjektu zmařilo nebo ohrozilo cíl správy daní, účel úkonu nebo ohrozilo objektivnost důkazu. Tyto písemnosti však lze v této části ponechat nejdéle do provedení hodnocení důkazů, a pokud jde o důkazní prostředky, které jsou uplatněny v rámci daňové kontroly, lze je v části vyhledávací ponechat nejdéle do zahájení projednání zprávy o daňové kontrole,
  • - písemnosti, které mohou být použity při stanovení daně jako pomůcky, jejichž zpřístupnění daňovému subjektu by ohrozilo zájem jiného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na správě daní,
  • - úřední záznamy nebo protokoly o podaných vysvětleních, pokud nejsou použity jako pomůcky,
  • - písemnosti sloužící výlučně pro potřeby správce daně.

Do výše uvedených písemností tedy daňový řád daňovému subjektu nahlížet neumožňuje, ovšem umožňuje mu nahlédnout alespoň do soupisu písemností obsažených ve vyhledávací části spisu, ale za podmínky, že z takto poskytnutého soupisu nesmí být patrný obsah jednotlivých písemností. Navíc z § 66 odst. 3 daňového řádu plyne, že pokud není ohrožen zájem jiného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na správě daní anebo cíl správy daní, může správce daně v odůvodněných případech, kdy je to nutné pro další průběh řízení, umožnit nahlédnutí i do písemností ve vyhledávací části spisu. Podmínky pro toto nahlížení jsou ale vymezeny poměrně obecně a záleží na správním uvážení správce daně, což může být v praxi opět problém.

Je vhodné zdůraznit, že tato úprava je speciální úpravou vůči zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souvisí se zásadami neveřejnosti a mlčenlivosti v daňovém řízení.

Určitým problémem může být, že daňový subjekt nemá možnost ověřit, zda správce daně neshromažďuje informace a dokumenty, které nejsou nezbytné pro dosažení cíle správy daní, a zda listiny správně zařadil do vyhledávací části spisu, protože tímto může před daňovým subjektem některé listiny skrývat. Toto zpravidla může zjistit, až když je příslušný dokument přeřazen do jiné části spisu. Tento chybný postup správce daně ale může bezpochyby znamenat nezákonný postup správce daně a být důvodem uplatnění opravného prostředku, zejména prostředku dozorčího, tedy řízení zahájeného z moci úřední.

K výše uvedenému je vhodné upozornit na rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 5 Afs 33/2009-43 ze dne 31. 3. 2010, který řeší problematiku zatajení některých částí spisu správcem daně v rozporu se zákonnou úpravou a možnosti řešení této situace.

Nahlížení do spisu správce daně umožní v úředních hodinách pro veřejnost, případně může připustit nahlížení do spisu i v průběhu pracovní doby mimo úřední hodiny pro veřejnost.

Pořízení protokolu o nahlédnutí

O každém nahlédnutí do spisu je správce daně povinen pořídit podle povahy věci protokol nebo úřední záznam, ve kterém uvede, do kterých částí spisu bylo daňovému subjektu umožněno nahlédnout. Je potřeba zdůraznit, že daňový subjekt není oprávněn podat odvolání proti rozsahu, v jakém mu bylo nahlížení do spisu umožněno. Jedinou možností obrany je v tomto případě podání stížnosti podle § 261 daňového řádu.

Právo pořizovat opisy

Kromě nahlížení do spisu má daňový subjekt právo pořizovat si doslovné opisy, kopie, výpisy nebo potvrzení o skutečnostech obsažených v té části spisu, do které lze nahlížet. Na žádost daňového subjektu tyto opisy, kopie, výpisy a potvrzení pořídí správce daně a vydá je daňovému subjektu. Na žádost daňového subjektu správce daně rovněž ověří jejich shodu s obsahem spisu. O pořízení listiny a vydání ověřovací doložky provede úřední záznam.

Obsah ověřovací doložky je stanoven v § 67 odst. 4 daňového řádu. Nejedná se ale o vidimaci ve

Nahrávám...
Nahrávám...