dnes je 30.9.2022

Input:

Měření spotřeby elektrické energie

23.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.4.1 Měření spotřeby elektrické energie

Václav M ach áček

Legislativní podklady a podrobnosti stanovující způsoby měření elektřiny

Základním úkolem měření spotřeby elektrické energie (fakturační měření) je konkrétním způsobem získávat data o odebírané a dodávané elektřině a takto pořízená data dále poskytovat oprávněným účastníkům trhu s elektřinou. Naměřená data tvoří obvyklý výstup pro většinu používaných způsobů účtování na trhu s elektřinou.

Dle § 49 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění, zajišťuje měření, kterým se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh v distribuční soustavě příslušný provozovatel distribuční soustavy, který rovněž odpovídá za funkčnost a správnost měřícího zařízení.

Aby mohl příslušný provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS) tuto povinnost plnit, jsou výrobci elektřiny, provozovatelé jiných distribučních soustav a zákazníci ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.§ 49 odst. 2povinni na svůj náklad upravit předávací místo nebo odběrné místo pro instalaci měřícího zařízení a to v souladu se smlouvou o připojení a podmínkami obsaženými v Pravidlech provozování příslušné distribuční soustavy, zejména v Příloze 5: Fakturační měření (PPDS – Příloha 5: Fakturační měření).

Podrobnosti o způsobech a podmínkách měření elektřiny, umístění a instalaci měřících zařízení, o předávání výsledků měření elektřiny a jejich uschovávání stanovuje (kromě dalšího) vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, která nabyla účinnost dnem 1. dubna 2011. Novela vyhlášky č.82/2011 Sb.provedená vyhláškou č. 476/2012 Sb. nabyla účinnost dnem 1. ledna 2013.

K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se ve smyslu vyhlášky MPO č. 82/2011 Sb. v platném znění používají následující způsoby měření:

a) měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný
záznam střední hodnoty výkonu za měřící interval provádí přímo měřící zařízení, nebo

b) měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a
průběžný záznam střední hodnoty výkonu za měřící interval provádí přímo měřící zařízení;
pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos
údajů provést jiným způsobem, nebo

c) měření typu S, kterým je měření s dálkovým přenosem údajů, které není měřením typu A ani
měřením typu B; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je
možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo

d) měření typu C, kterým je ostatní měření.

Měření elektřiny dále vyhláška člení na

a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina, a nejsou použity měřicí
transformátory,

b) nepřímé měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími transformátory proudu,
kterými prochází veškerá měřená elektřina, případně s měřicími transformátory
napětí; podle strany transformátoru, na kterou jsou měřicí transformátory připojeny, je
měření rozděleno na primární (na straně vyššího napětí) nebo sekundární (na straně nižšího
napětí) měření.

Vyhláška podrobně stanovuje, jakým typem měření budou vybavena

Nahrávám...
Nahrávám...