dnes je 25.7.2024

Input:

Katastr nemovitostí

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.17
Katastr nemovitostí

15.7.17.1
Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí České republiky

Mgr. Jindřich Šimberský

Základním právním předpisem upravujícím problematiku zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí České republiky je zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (dále jen "zákon o zápisech“). Tento zákon je doplněn prováděcí vyhláškou Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 26/2007 Sb., tzv. katastrální vyhláškou, která blíže specifikuje jednotlivé pojmy užité zákonem o zápisech. Důležitým právním předpisem je též zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), který obsahuje podrobnou úpravu katastru nemovitostí a jeho evidence.

Věcnými právy, která se zapisují k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr nemovitostí“), jsou (i) právo vlastnické, (ii) právo zástavní, (iii) právo odpovídající věcnému břemeni a (iv) předkupní právo s účinky věcného práva. Vedle věcných práv se do katastru nemovitostí zapisují i další práva, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Jedná se především o právo správy a hospodaření s majetkem státu, statutárních měst či hlavního města Prahy.

Zákon o zápisech rozlišuje několik druhů zápisů výše uvedených věcných práv do evidence katastru nemovitostí, a to jmenovitě vklad, záznam, poznámku a jejich výmazy.

Vklad práva

Odpověď na otázku, zda se v konkrétním případě bude věcné právo zapisovat vkladem, je třeba hledat nejen v zákoně o zápisech, dle kterého se věcné právo zapisuje vkladem vždy, když zápis neprobíhá formou záznamu či poznámky, nýbrž též v katastrální vyhlášce, která ve svém ustanovení § 36 odst. 1 obsahuje podrobný výčet právních úkonů, na jejichž základě jsou věcná práva do katastru nemovitostí zapisována vkladem. Nejčastěji se jedná o smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, dohody o vypořádání společného jmění manželů či dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem či prohlášení vkladatele o vložení nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti.

Vklad práva do katastru nemovitostí lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení. Vkladové řízení je ovládáno tzv. intabulačním principem, což znamená, že věcná práva k nemovitostem, která se zapisují do katastru nemovitostí, vznikají až dnem vkladu do katastru nemovitostí, a to s účinky zpětně ke dni podání návrhu na vklad.

Vkladové řízení

Řízení o povolení vkladu (dále jen "vkladové řízení“) je řízením správním a tudíž se pro něj subsidiárně použije správní řád. Účastníky vkladového řízení jsou účastníci právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do katastru. Řízení je zahájeno dnem doručení písemného návrhu účastníků řízení, popřípadě jen jednoho z účastníků, katastrálnímu úřadu.

Návrh na vklad se podává u místně příslušného katastrálního pracoviště, v jehož obvodu se nachází nemovitost, k níž má být vklad práva do evidence katastru nemovitostí proveden.

Návrh na vklad musí obsahovat zejména:

označení katastrálního úřadu, jemuž je návrh určen,

jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení,

označení práv, která mají být zapsána do katastru.

Přílohou návrhu na vklad musí být:

listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, nebo její úředně ověřená kopie (smlouva, dohoda, prohlášení apod.), a to vždy v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; podpisy účastníků na prvopisu listiny musí být úředně ověřeny. Je-li předmětem listiny reálně oddělovaná část nemovitosti, nová stavba, či zřízení věcného břemene, je nedílnou součástí listiny též geometrický plán;

Společnost Alfa s.r.o. uzavřela kupní smlouvu s panem Vopičkou, na základě které od něj koupila budovu a pozemek v k.ú. Solenice. Účastníci řízení o povolení vkladu budou 2, a to společnost Alfa s.r.o. a pan Vopička. K návrhu na vklad je tedy třeba přiložit celkem 4 vyhotovení kupní smlouvy, přičemž podpisy účastníků na jednom vyhotovení musí být úředně ověřeny (ledaže by společnost Alfa s.r.o. měla na příslušném katastrálním úřadě založený podpisový vzor). Pokud by pan Vopička měl manželku a smlouvu by uzavírali společně na straně prodávajícího, pak by bylo nezbytné přiložit celkem 5 vyhotovení smlouvy.

plná moc, je-li účastník zastoupen zmocněncem,

výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba, jejíž vznik je podmíněn zápisem do takového rejstříku, nebo úředně ověřená kopie takového výpisu,

listina, nebo její úředně ověřená kopie, prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné osoby oprávněné z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož právní účinky nastaly před 1. 1. 1993 (je to dáno tím, že katastr nemovitostí vznikl až ke dni 1. 1. 1993 a před tímto datem byla z důvodu postoje tehdejšího režimu k osobnímu vlastnictví evidence věcných práv k nemovitostem prakticky nulová),

úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce (uvedené se neuplatní na listiny sepsané ve slovenském jazyce).

Katastrální úřad v řízení o povolení vkladu před svým rozhodnutím zkoumá, zda:

navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisu v katastru,

navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem předložených listin,

právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení nebo zániku jiného práva je určitý a srozumitelný a dále, zda je učiněn v předepsané formě,

účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu,

účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem právního úkonu,

k právnímu úkonu účastníka byl udělen souhlas podle zvláštního předpisu.

Katastrální úřad shora uvedené skutečnosti zkoumá ke dni podání návrhu na vklad. Usoudí-li, že účastníci splnili všechny zákonem požadované podmínky, vklad práva povolí. V opačném případě návrh na vklad zamítne. Každý z účastníků má právo proti zamítavému rozhodnutí katastrálního úřadu podat opravný prostředek, kterým je žaloba podle části V. (§ 249 odst. 2) občanského soudního řádu, a to ke krajskému soudu (v jehož obvodu má sídlo katastrální úřad, který rozhodnutí vydal) ve lhůtě 2 měsíců od jeho doručení. Katastrální úřad může rozhodnout také tak, že vklad práva zčásti zamítne a zčásti povolí. Tento postup je však možný pouze, jsou-li předmětem vkladu práva od sebe oddělitelná a souhlasí-li s tím všichni účastníci.

Správní poplatek za zahájení vkladového řízení

Správní poplatek za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí činí 1000 Kč. Do 1. 1. 2012 byl tento poplatek 500 Kč.

Záznam

Záznam je úkonem katastrálního úřadu, který nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitosti. Záznam má tedy na rozdíl od vkladu pouze evidenční charakter. Záznamem se zapisují do katastru práva k nemovitostem, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, vydržením, přírůstkem, zpracováním, a v neposlední řadě na základě ohlášení vlastníka nově vystavěné budovy. Listiny osvědčující výše zmíněné právní vztahy zasílají jejich zhotovitelé katastrálnímu úřadu k provedení záznamu do katastru ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich právní moci nebo do

Nahrávám...
Nahrávám...