dnes je 24.4.2024

Input:

Finanční asistence v akciové společnosti

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.4.6
Finanční asistence v akciové společnosti

Účel finanční asistence v akciové společnosti

Finanční asistencí v akciové společnosti (dále jen finanční asistence) se rozumí poskytování finančních prostředků (půjček, úvěrů aj.) akciovou společností, a to za účelem nabytí jejích vlastních akcií, případně poskytování zajištění finančních závazků vzniklých v souvislosti s nabytím jejích vlastních akcií. Pojem finanční asistence je po novelizaci ObchZ z roku 2009 definován v ust. § 161f ObchZ. Tato novela zrušila dřívější zákaz poskytování finanční asistence ze strany akciových společností. Smyslem tohoto zákazu byla zejména ochrana věřitelů společnosti před rizikem platební neschopnosti společnosti zavázané z finanční asistence. Avšak i po zrušení tohoto zákazu podléhá možnost poskytnutí finanční asistence přísné zákonné regulaci.

Podmínky přípustnosti finanční asistence

Možnost poskytnutí finanční asistence akciovou společností musí být předně předem předpokládána stanovami společnosti. Počítají-li stanovy akciové společnosti s touto možností, závisí poskytnutí finanční asistence na splnění dalších zákonných podmínek. Především platí, že finanční asistence může být poskytnuta pouze za podmínek odpovídajících podmínkám obvyklým v obchodním styku. Těmi je zejména obvyklý obsah smluvních ujednání, tedy např. výše ceny, splatnost, výše úroku atp. Před rozhodováním o poskytnutí finanční asistence prošetří představenstvo finanční způsobilost osoby, které má být finanční asistence poskytnuta, a zpracuje o tom písemnou zprávu, kde finanční asistenci věcně zdůvodní, popíše její podmínky, výhody a rizika. Finanční asistence by byla nepřípustná, pokud by mohla společnosti bezprostředně přivodit úpadek. Taktéž musí být vytvořen zvláštní rezervní fond odpovídající výši poskytnuté finanční asistence. Ve vyjmenovaných případech je dále nutné, aby dozorčí rada zajistila obecně uznávaného nezávislého odborníka (dále jen nezávislý odborník), který posoudí správnost zprávy vypracované představenstvem. K tomu dochází, zvažuje-li společnost poskytnutí finanční asistence tzv. spřízněné osobě (viz dále). Na základě zprávy představenstva a případně i zprávy nezávislého odborníka posléze valná hromada rozhoduje o poskytnutí finanční asistence.

Zde uvedená omezení a podmínky finanční asistence se nevztahují na banky a finanční instituce podle zákona o bankách, a to tehdy, pokud je finanční asistence poskytována v obvyklých mezích jejich hlavní činnosti, a pokud nezpůsobí snížení jejich vlastního kapitálu pod základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

Zvažuje-li akciová společnost poskytnutí finanční asistence, je třeba nejprve zjistit, zda takový postup předpokládají její stanovy a případně je změnit tak, aby poskytnutí finanční asistence umožnily. V tomto směru postačí zakotvení možnosti poskytnutí finanční asistence s odkazem na úpravu uvedenou v ObchZ, není nutné stanovit podrobnější úpravu. Zároveň je vhodné upravit stanovy společnosti tak, aby na jejich základě mohl být později vytvořen zvláštní rezervní fond za účelem poskytnutí finanční asistence.

Následně představenstvo prošetří finanční způsobilost osoby – tj. případného příjemce finanční asistence. Nebude-li dostatečně finančně způsobilý, postačí dostatečné zajištění návratnosti finančních prostředků (např. bankovní zárukou).

Představenstvo následně zpracuje písemnou zprávu o zdůvodnění poskytnutí finanční asistence s uvedením podmínek, výhod a rizik z toho pro společnost plynoucích, kterou založí do sbírky listin rejstříkového soudu. Musí tak učinit ještě před konáním valné hromady, která má o poskytnutí finanční asistence rozhodnout. Zpráva musí být také volně k dispozici všem akcionářům společnosti v průběhu zasedání této valné hromady.

Má-li být finanční asistence poskytnuta spřízněné osobě, dozorčí rada určí nezávislého odborníka k vypracování zprávy hodnotící zprávu představenstva. Se zprávou nezávislého odborníka se nakládá obdobně jako se zprávou představenstva společnosti, je tedy uložena do sbírky listin ještě před konáním valné hromady a na tomto zasedání musí být akcionářům opět k dispozici.

Následně se koná valná hromada, která na podkladě zprávy představenstva projedná a rozhodne o poskytnutí finanční asistence. O tomto rozhodnutí valné hromady společnosti není nutné vyhotovit notářský zápis.

K rozhodnutí valné hromady o poskytnutí finanční asistence se musí souhlasně vyslovit alespoň dvě třetiny všech akcionářů. Velmi pravděpodobně se zde neuplatní případný zákaz výkonu hlasovacích práv, nicméně pro potvrzení této domněnky je třeba vyčkat na doposud neexistující judikatorní závěry vzešlé z rozhodovací praxe soudů.

V případě, že valná hromada poskytnutí finanční asistence odsouhlasí, společnost vytvoří zvláštní rezervní fond ve výši poskytnuté finanční asistence.

Teprve poté může být uzavřena smlouva o poskytnutí finanční asistence.

Důležitou zákonnou podmínkou při poskytování finanční asistence v případě, kdy jsou získávány akcie od společnosti finanční asistenci poskytující, je požadavek spravedlivé ceny.

Co může způsobit neplatnost právního úkonu v souvislosti s poskytnutím finanční asistence

Kromě obvyklých případů neplatnosti právních úkonů spojuje zákon některá další jednání v souvislosti s poskytováním finanční asistence se sankcí neplatnosti. V případě, že představenstvo nevypracuje zprávu týkající se poskytnutí finanční asistence a valná hromada o ní přesto rozhodne, bude možné platnost takového usnesení valné hromady napadnout postupem dle ust. § 183 ObchZ, neboť nebyly

Nahrávám...
Nahrávám...