dnes je 14.6.2024

Input:

Dotace pro podnikatele: co můžeme čekat v roce 2023, dočerpání OPPIK a OPTAK

23.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.1
Dotace pro podnikatele: co můžeme čekat v roce 2023, dočerpání OPPIK a OPTAK

Bc. et Bc. Ondřej Homola

V posledním čtvrtletí roku 2022 byly definitivně spuštěny první výzvy v novém opreačním programu, který pro podnikatele spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, totiž v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Spolu s ním probíhá také dočerpání posledních projektů a výzev v jeho předchůdci, Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Pokud čirou náhodou patříte mezi příjemce, kteří dokončují svůj projekt v některé z výzev v OP PIK, pak vězte, že v OP PIK je možné žádat o prodloužení ukončení projektu i za rámec data stanoveného příslušnou Výzvou. Žádost musí být řádně odůvodněna a podložena konkrétními skutečnostmi a dokumenty, to znamená nejlépe tím, že zpoždění není přímo zaviněno Vámi jakožto příjemcem. Fyzickou i finanční realizaci lze prodloužit u všech projektů maximálně do 30. 6. 2023. Posuny za 30. 6. 2023 jsou možné pouze u projektů, které významně přispívají k strategickým potřebám ČR, naplnění cílů operačního programu nebo dočerpání alokace. Jelikož v OPPIK již nejsou vyhlašovány žádné aktivní výzvy, bude se tento článek zabývat zejména novým operačním programem, jímž je OP TAK.

Pokud patříte k těm, kteří se jako já zabývají veřejnou podporou z EU prakticky od jejího počátku u nás (do Evropské unie jsme vstoupili k 1. 5. 2004, já svou profesní dráhu zahájil 1. 5. 2005 na agentuře CzechInvest na programu OP PP Rozvoj), tak vnímáte stále větší důraz na inovace, aplikovaný výzkum, případně snižování energetické náročnosti.

První operační program byl OP PP (2004 – 2006), ten kladl důraz na rozvojové podpory a představil počátek inovační podpory. Jeho následovník OPPI (2007 – 2013) se již více zaměřoval na inovační podpory a byla zde silná podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem a podobně. Zmíněný OP PIK (2014 – 2020) přinesl důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory, jako jsou například finanční nástroje. No, a konečně aktuální OP TAK (2021 – 2027) přináší důraz na Průmysl 4.0 – digitalizaci a automatizaci, znalostní ekonomiku a vyšší přidanou hodnotu, inovativnost MSP, posun k nízkouhlíkovému a oběhovému hospodářství. Postupně tak vymizely programy typu “Rozvoj“ (popř. “Technologie“) či “Nemovitosti“, které byly zaměřeny na prostou obměnu strojního vybavení, respektive rekonstrukce podnikatelských nemovitostí, bez většího důrazu na zaváděné inovace. Naopak, větší prostor (a finanční alokace) dostávají programy s důrazem na inovace a výzkum, typu Inovace či Aplikace.

Novinky v OP TAK:

 • Nový operační program představil opět několik novinek, které představíme v tomto odstavci. Kategorie "small mid-caps" a "mid-caps", která je jednou z nejvýznamnějších změn, zavádí jakési přechodové střední pásmo mezi malým a středním podnikem (MSP/SME) a velkým podnikem. Tím je standardně společnost nad 250 zaměstnanců a cca miliardu obratu/aktiv. Tato změna přináší rozmělnění požadavku na počet zaměstnanců – tzv. “mid-cap“, podnik se střední tržní kapitalizací, tedy s 250 až 3 000 zaměstnanci, bude moci za určitých podmínek čerpat podporu v podobném módu, jako MSP.

 • Omezené možnosti podpory velkých podniků (např. v oblasti výzkumu a vývoje, energetických úspor a OZE nebo infrastruktury) – naopak pro velké podniky přináší nový program ještě další omezení, avšak ani pro tyto společnosti není možnost čerpat dotace zcela uzavřena.

 • Využití možnosti kombinace finančního nástroje s dotací v rámci jedné operace.

 • Nahrazení programů podpory "aktivitami" – zavedené "marketingové" názvy výzev zůstávají.

 • Využití integrovaných územních investic (ITI) i komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

 • Zjednodušené metody vykazování v rámci OP TAK (FVE, akumulace, marketing).

 • Zásada "významně nepoškozovat" (DNSH) a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu Novelizace GBER a nová mapa regionální podpory Povinnost dodržení příspěvku OP TAK ke klimatickým cílům EU "MS 2021+".

 • Od 1. 6. 2021 povinnost mít zapsány skutečné majitele právnické osoby podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (splnění podmínky bude ověřováno v první fázi, tj. při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti). Tuto skutečnost nově bude ŘO ověřovat sám, žadatel nemusí dokládat výpis z ESM.

 • Místo realizace – Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace projektu, tj. území, na kterém probíhá fyzická realizace, a jsou uskutečňovány výdaje projektu. Žadatel nemusí mít místo realizace zajištěné po celou dobu realizace a udržitelnosti. Kontrola zajištění bude probíhat u RoPD, dále u závěrečné ŽoPl a u všech ZOU.

 • Svěřenské fondy – má-li žadatel podíly či akcie vloženy do svěřenského fondu, předloží statut a případně další dokumenty, ze kterých bude zřejmé, kdo je zakladatel, správce, obmyšlený, osoba oprávněná k výkonu dohledu nad správou.

 • Arbitr B – arbitrovo hodnocení je celkovým výsledkem hodnocení projektu. Arbitrovo hodnocení se musí pohybovat v rozmezí daném výsledky hodnocení řádných hodnotitelů, a to pouze na úrovni jednotlivých kritérií, nikoli však nutně na úrovni celkového hodnocení.

 • Příjemce bude dokládat v souhrnné tabulce dokladů doklady do 20 000 Kč – současný limit byl 10 000 Kč. Nově se bude využívat zjednodušených metod vykazování, v rámci kterých se nedokládají faktury, objednávky a další účetní a daňové doklady – výstupem aktivity je dokument požadovaný výzvou.

 • Výběrová řízení dle ZZvZ – dochází ke změně, že zakázky se budou kontrolovat až po podepsání smlouvy – zpětná kontrola celého VŘ – nebude docházet ke kontrole v průběhu.

 • Pravidla pro výběr dodavatelů – zrušení systému "vícestupňové kontroly", kontrola bude prováděna tzv. "ex post".

 • Pravidla pro výběr dodavatelů – úprava požadavků na kvalifikaci potenciálního účastníka výběrového řízení.

 • Pravidla pro výběr dodavatelů – nově bude umožněno zadavateli vést jednání o nabídkách se všemi dodavateli, nikoli pouze s vítězným dodavatelem.

 • Pravidla pro výběr dodavatelů – zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy.

 • Výběrová komise, externí hodnotitelé VK – v rámci jednání VK bude doplněno její složení o externí členy (např. o odborníky z dané oblasti).

 • Externí hodnotitelé – nadále budou široce využíváni, a to i napříč dalšími Výzvami. Toto je také zajímavý shift od praxe tzv. interních hodnotitelů, které přinesl OPPIK.

Aktivity a výzvy a OP TAK

Operační program je členěn do šesti priorit:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury

 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

 • Priorita 6: Rozvoj udržitelné mobility

V následujícím textu představíme aktivity (dříve programy), jejichž výzvy jsou či budou brzy vyhlášeny a na něž je vyčleněna zajímavá alokace.

Výzvy SC 1.1.: Podpora výzkumu a vývoje v OP TAK

Podpora VaVaI je realizována v rámci SC 1.1 – "Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií.

Celková alokace na SC 1.1 = 935 477 110 EUR.

Pro zjednodušení administrace nebudou existovat programy, ale pouze výzvy odpovídající cílům. Pro jejich pojmenování budou používány názvy existujících programů OPPIK.

V rámci SC 1.1 budou podporovány zejména následující aktivity: Realizace podnikového VaI, zejména ve spolupráci s VO – podle priorit RIS3. Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe, zavádění organizačních a procesních inovací, ochrana a využívání duševního vlastnictví. Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích. Inovační vouchery. Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru. Sdílené kapacity pro VaI – klastry, technologické platformy, inovační centra, huby/co-workingová centra atd. Rozvoj transferu znalostí, komercializace, podpora při ověřování výsledků VaI a jejich uvádění na trh (zvýšení horizontální mobility (podniky – VO – školy).

Následuje popis jednotlivých aktivit (dříve programů):

APLIKACE

 • Zaměření výzvy: podpora průmyslového výzkumu a vývoje, který vede ke konkrétním výsledkům v podobě prototypů, funkčních vzorků, poloprovozních linek, nových materiálů a software.

 • Způsobilí příjemci: MSP, velké podniky.

 • Způsobilí spolupříjemci: MSP, velké podniky, výzkumné organizace.

 • Celková finanční alokace: 10,04 mld. Kč.

 • Míra podpory: 25 – 70 % (dle velikosti podniku a případné účinné spolupráci).

 • Způsobilé výdaje: osobní náklady, smluvní výzkum, materiál, režijní náklady.

 • Způsob hodnocení: externí hodnotitelé, hodnotitelská komise.

INOVACE

 • Zaměření: podpora zavádění výsledků VaV ve formě inovací do podnikové praxe, zavedení inovovaných výrobků a služeb do výroby a na trh.

 • Způsobilí příjemci: MSP, small midcap (VP do 500 zaměstnanců).

 • Celková finanční alokace: 4,59 mld. Kč.

 • Míra podpory: 20 – 60 % dle regionální mapy veřejné podpory.

 • Způsobilé výdaje: technologie, stavební náklady, SW.

 • Způsob hodnocení: externí hodnotitelé, hodnotitelská komise.

INOVAČNÍ VOUCHERY

 • Zaměření: podpora rozvoj komunikace a spolupráce mezi Podnikatelskou a výzkumnou sférou; ochrana průmyslového vlastnictví.

 • Způsobilí příjemci: MSP.

 • Celková finanční alokace: 1,3 mld. Kč.

 • Míra podpory: až 75 %.

 • Způsobilé výdaje: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří, výdaje na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví.

 • Způsob hodnocení: formální kontrola.

POTENCIÁL

 • Zaměření: podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

 • Způsobilí příjemci: MSP, velké podniky.

 • Celková finanční alokace: 3,26 mld. Kč.

 • Míra podpory: 50 %.

 • Způsobilé výdaje: náklady na investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy).

 • Způsob hodnocení: externí hodnotitelé, hodnotitelská komise.

SLUŽBY INFRASTRUKTURY

 • Zaměření: podpora otevřené infrastruktury pro VaI umožňující otevřený přístup podnikům za účelem testování a ověřování nových technologií a konceptů. Podpora tak bude zaměřena na rozvoj technologických center, která budou poskytovat specializované služby pro MSP, vč. začínajících podniků, zaměřené zejména na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií, kreativních inovací, nových řešení v oblasti NUT, ochranu duševního vlastnictví či zvýšení dovedností a kompetencí v těchto oblastech.

 • Podporované aktivity: Poskytování služeb inovačním podnikům – Malé a střední podniky. Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

 • Způsobilí příjemci: MSP, velké podniky, municipality, výzkumné organizace nebo provozovatelé výzkumné infrastruktury.

 • Celková finanční alokace: 3 mld. Kč.

 • Míra podpory: 50 % v případě veřejné podpory (investice).

 • Způsobilé výdaje: osobní náklady poradců a expertů, nákup externích poradenských služeb, marketing a propagace, režie, výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, strojů a zařízení, výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how), provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, propagace, síťové neskladovatelné dodávky.

 • Způsob hodnocení: externí hodnotitelé, hodnotitelská komise.

SPOLUPRÁCE – KLASTRY

 • Zaměření: opatření se zaměřují na posílení kapacit klastrových organizací, které budou schopny poskytovat specializované podpůrné služby s vyšší přidanou hodnotou pro MSP a vytvářet strategická mezioborová či přeshraniční partnerství.

 • Způsobilí příjemci: Klastrová organizace.

 • Celková finanční alokace: 900 mil. Kč.

 • Míra podpory: 50 % dle článku 27 GBER.

 • Způsobilé výdaje: stroje a zařízení včetně hardware a software, práva duševního vlastnictví, nájem, mzdy a pojistné, externě pořizované služby, materiál, dodatečné režijní náklady, cestovné, služby poradců a expertů, studie, marketing a propagace, semináře a konference.

 • Způsob hodnocení: externí hodnotitelé, hodnotitelská komise.

SPOLUPRÁCE – TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

 • Zaměření: podpora činnosti TP směřující k průmyslové modernizaci a zavádění pokročilých technologií v daném odvětví.

 • Způsobilí příjemci: MSP, velké podniky, výzkumné organizace.

 • Celková finanční alokace: 100 mil. Kč.

 • Míra podpory: maximální výše 75 %.

 • Způsobilé výdaje: mzdy a pojistné, hardware a software, služby poradců a expertů, studie, semináře, konference, marketing a propagace, nájem, dodatečné režijní náklady.

 • Způsob hodnocení: externí hodnotitelé, hodnotitelská komise.

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

 • Zaměření: záměrem je zvýšení mobility a znalostního transferu v rámci společných projektů podnikatelů a VO, při kterých dochází k transferu znalostí a přímé aplikaci výzkumných poznatků v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj.

 • Způsobilí příjemci: MSP, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

 • Celková finanční alokace: 500 mil. Kč.

 • Míra podpory: 70 %.

 • Způsobilé výdaje: osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu, náklady na pořízení HW a SW, služby poradců, expertů, studie, účast na seminářích, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

 • Způsob hodnocení: externí hodnotitelé, hodnotitelská komise.

PROOF OF CONCEPT

 • Zaměření: cílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi, zaměření zejména na projekty na prvotní zavedení a další rozšíření nové technologie či nového inovativního řešení a/nebo jejich posun na vyšší úroveň technologické připravenosti.

 • Způsobilí příjemci: MSP.

 • Celková finanční alokace: 1 mld. Kč.

 • Míra podpory: 35 – 70 % dle aktivity a velikosti podniku.

 • Způsobilé výdaje: mzdy a pojistné, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů, konzultace, externí odborné služby, licence, režie, materiál, cestovné, náklady spojené se získáním patentu.

 • Způsob hodnocení: externí hodnotitelé, hodnotitelská komise.

SC 1.2: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejnou správu

Digitální podnik

 • Alokace: 2,3 mld. Kč (maximální dotace 15 mil. Kč/projekt).

 • Dotační podpora – MSP, Finanční nástroje – MID CAP.

 • Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů). Podpora digitální transformace firmy. Logistické a skladové technologie. Vnitropodniková konektivita. Kybernetická bezpečnost. Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.

AKTIVITA VÝVOJ SW

 • Experimentální vývoj je

Nahrávám...
Nahrávám...