dnes je 25.7.2024

Input:

Dohoda o zrušení závazku (dissoluce)

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.8.1.1
Dohoda o zrušení závazku (dissoluce)

Mgr. Pavla Krejčí

Strany se mohou dohodnout, že nesplněný závazek nebo jeho část se ruší, aniž by vznikl závazek nový. Pokud z dohody nevyplývá něco jiného, zrušovaný závazek zaniká, když návrh na jeho zrušení byl přijat druhou stranou.

Právní úprava dohody o zrušení závazku je obsažena v § 572 odst. 2 a 3 ObčZ a v § 573 ObčZ.

Podstatou dohody je dohoda účastníků určitého závazku o jeho zrušení, bez toho, aniž by tento závazek byl nahrazen závazkem novým. Účastníky dohody musí být všichni účastníci rušeného závazku.

Dohoda o prominutí dluhu x dohoda o zrušení závazku

Je třeba rozlišovat mezi dohodou o zrušení závazku a dohodou o prominutí dluhu, která se řídí ustanovením § 574 ObčZ. U dohody o prominutí dluhu totiž dochází k zániku závazku, který je víceméně jednostranný, kdežto u dohody o zrušení závazku se jedná o zrušení závazku synallagmatického (oboustranného), tedy závazku, kdy každá ze smluvních stran má dle dohody něco splnit.

Nesplněný závazek

Podmínkou pro to, aby mohl být určitý závazek zrušen, je to, že se jedná o závazek nesplněný. Splněný závazek totiž právě splněním zanikl, a proto již není možné jej dohodou zrušit.

Pan Josef prodal panu Karpíškovi pozemek za částku 500 000 Kč. Katastr nemovitostí provedl vklad vlastnického práva dle předložené kupní smlouvy. Smluvní strany si zaplatily kupní cenu. Následně přišel pan Josef za panem Karpíškem, že by chtěl získat zpět vlastnické právo k pozemku.

Vysvětlení k příkladu

Zrušit kupní smlouvu v této fázi již není možné, neboť došlo k zániku závazků z kupní smlouvy – tedy závazku pana Josefa převést na pana Karpíška vlastnické právo k pozemku, neboť vlastnické právo pana Karpíška bylo zavkladováno, a dále závazku pana Karpíška uhradit panu Josefovi kupní cenu za pozemek.

Smluvní strany mohou v této fázi již pouze od smlouvy odstoupit, a to z důvodů uvedených a sjednaných v kupní smlouvě nebo z důvodů zákonných. Pokud se takové důvody nenaleznou, není možné závazky plynoucí ze smlouvy dohodou zrušit. Zpět by bylo možné vlastnické právo panu Josefovi převést pouze na základě nové kupní smlouvy.

"V usnesení uveřejněném pod číslem 70/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší soud formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož jedním ze způsobů zániku závazku ze smlouvy je jeho řádné splnění (§ 324 ObchZ). Jsou-li splněny všechny závazky ze smlouvy, nastanou právní důsledky, které se splněním závazků z příslušného typu smlouvy spojuje zákon či dohoda účastníků. Pokud by účastníci chtěli smlouvou nastolený právní stav zvrátit, museli by uzavřít smlouvu novou, způsobilou založit takový právní stav, jaký zde byl předtím, než došlo ke splnění závazků ze smlouvy. Takovou smlouvou však není pouhá dohoda o zrušení závazku ze smlouvy, neboť ta není způsobilá navodit stav, který vyplývá ze smlouvy příslušného typu. Jinak řečeno závazek, který zanikl, již nelze zrušit dohodou.“

Rozsudek ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 29 Cdo

Nahrávám...
Nahrávám...