dnes je 25.7.2024

Input:

Dohoda o narovnání

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.11.1
Dohoda o narovnání

Účel dohody

Dohoda o narovnání nachází své uplatnění především v situacích, kdy je mezi věřitelem a dlužníkem z jakéhokoliv důvodu sporné, zda věřitelem tvrzená pohledávka skutečně existuje, pokud lze mít pochybnosti o tom, že je vymahatelná (např. existuje možnost, že již nastalo promlčení pohledávky věřitele), není-li mezi stranami shody o tom, jaká je přesná výše pohledávky a podobně. V takových situacích může mít věřitel zájem na získání alespoň částečného plnění, neboť nemá jistotu, že by byl v případném soudním sporu úspěšný, a tedy že by získal alespoň částečné plnění sporné pohledávky. Pro dlužníka je oproti tomu uzavření dohody o narovnání přitažlivé proto, že se jeho dosavadní závazek (který sice není jednoznačný, existuje však riziko jeho úspěšného soudního vymožení) nahradí závazkem novým, který sice již jednoznačný bude, obvykle však bude znít na nižší částku, než na kterou zněla původní pohledávka. Shodnou-li se dlužník a věřitel na znění dohody o narovnání (zejména na výši závazku, kterým bude nahrazen sporný závazek původní), bude tím z jejich vztahu odstraněna dosavadní nejistota, neboť závazek vzešlý z dohody o narovnání bude na původním závazku dlužníka nezávislý a bude jej v plném rozsahu nahrazovat. I kdyby se následně ukázalo, že např. původní sporná pohledávka v předpokládané výši vůbec neexistovala či již byla promlčena, nebude to mít dopad na povinnost dlužníka plnit závazek vzešlý z dohody o narovnání.

Právní úprava

Právní úprava dohody o narovnání je obsažena v § 585-587 ObčZ. Dohoda o narovnání není upravena v obchodním zákoníku, úprava obsažená v ObčZ se proto beze změn použije i na právní vztahy mezi podnikateli.

Forma dohody

Z příslušných právních ustanovení vyplývá, že dohoda o narovnání musí být uzavřena v písemné formě pouze v případech, kdy je závazkem obsaženým v této dohodě nahrazován závazek zřízený písemnou formou, a dále tehdy,

Nahrávám...
Nahrávám...