dnes je 13.7.2024

Input:

Dispozice s obchodním podílem

11.8.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.3.2
Dispozice s obchodním podílem

15.7.3.2.1
Převod obchodního podílu

V praxi je velmi časté, že se společníci v průběhu trvání společnosti rozhodnou převést svůj obchodní podíl na třetí osobu. V případě, že se k takovému kroku rozhodnou, pak je třeba nejprve důkladně prostudovat společenskou smlouvu společnosti, která může převod obchodního podílu vylučovat či omezovat, případně pro něj vyžadovat splnění určitých podmínek.

Převod na třetí osobu

V případě, že se společník rozhodne převést obchodní podíl na třetí osobu (tzn. na osobu, která není v době převodu společníkem společnosti), musí to společenská smlouva výslovně připouštět. Pokud by o tom společenská smlouva mlčela, pak obchodní podíl na třetí osobu převést není možné. Společenská smlouva přitom může podmínit převod obchodního podílu na jinou osobu i souhlasem valné hromady; v takovém případě bude třeba k platnému převodu obchodního podílu, aby valná hromada udělila s převodem obchodního podílu svůj souhlas.

Převod na jiného společníka

V případě, že se společník rozhodne převést obchodní podíl na jiného společníka, pak pokud společenská smlouva nestanoví nic jiného, lze převést obchodní podíl se souhlasem valné hromady (společenská smlouva ale může také stanovit, že souhlas valné hromady třeba není). Souhlas s převodem obchodního podílu na jiného společníka by měla – z důvodu právní jistoty účastníků – dát valná hromada před uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu. Následné schválení smlouvy valnou hromadou je také možné, nicméně uzavřená smlouva až do okamžiku schválení bude sice platná, ale neúčinná. V takovém případě doporučujeme smlouvu uzavřít s odkládací podmínkou následného schválení převodu valnou hromadou.

Převod ve společnosti s jediným společníkem

Pokud má společnost pouze jediného společníka, pak je obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osoby. Společenská smlouva takový převod nemůže vyloučit a nevyžaduje se ani souhlas valné hromady, neboť ve společnosti s jediným společníkem se valná hromada nekoná a společník rozhoduje v působnosti valné hromady. Bylo by tedy nadbytečné, aby společník svým rozhodnutím uděloval souhlas k tomu, že může svůj obchodní podíl ve společnosti převést.

Pozor na předkupní právo!

Společenská smlouva rovněž často stanoví předkupní právo k obchodnímu podílu ve prospěch jiných společníků – na to je třeba také pamatovat, a pokud je ve společenské smlouvě takové ustanovení, pak je třeba předkupní právo před převodem obchodního podílu vypořádat, tj. nabídnout společníkům obchodní podíl přednostně ke koupi.

Smlouva o převodu obchodního podílu

V případě, že jsou splněny výše uvedené podmínky, může společník jako převodce uzavřít s nabyvatelem smlouvu o převodu obchodního podílu. Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu, je v ní třeba vymezit obchodní podíl, který se převádí, a nabyvatel, který není společníkem, v ní musí výslovně prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě ve společnosti, popřípadě stanovám. V případě, že by takové ujednání ve smlouvě chybělo, byla by smlouva o převodu obchodního podílu neplatná. Prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě, resp. k zakladatelské listině společnosti, je povinnou náležitostí smlouvy o převodu obchodního podílu i v případě převodu obchodního podílu v jednočlenné společnosti. To znamená, že i v takovém případě musí nabyvatel ve smlouvě o převodu obchodního podílu prohlásit, že přistupuje k zakladatelské listině společnosti, popřípadě ke stanovám.

Podpisy na smlouvě o převodu obchodního podílu musí být úředně ověřeny.

Doručení smlouvy společnosti

Smlouvu o převodu obchodního podílu musí smluvní strany doručit také společnosti, která v návaznosti na to provede změnu v seznamu společníků. Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu.

Úplatnost převodu obchodního podílu

Obchodní podíl může být na základě smlouvy o převodu obchodního podílu převeden jak za úplatu, tak i bezúplatně. Vždy je třeba ale ve smlouvě určit, zda je převod obchodního podílu sjednán jako úplatný nebo zda je převod bezúplatný. V případě, že ve smlouvě ohledně úplaty sjednáno nic není, pak z toho nelze ještě dovozovat, že převod obchodního podílu byl sjednán jako bezúplatný.

V případě, že se strany dohodnou na úplatě za převod obchodního podílu, pak si musí sjednat také cenu nebo alespoň způsob jejího určení.

Založení smlouvy do sbírky listin

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že smlouva o převodu obchodního podílu se vždy zakládá do sbírky listin, která je všem veřejně přístupná, dnes již dokonce i prostřednictvím internetu. Z uvedeného důvodu bývá v praxi poměrně běžné, že si strany ve smlouvě o převodu obchodního podílu sjednají pouze podstatné náležitosti, a vedle této smlouvy uzavírají ještě dohodu o finančním vypořádání za převod obchodního podílu, která se již do sbírky listin nezakládá. Ve smlouvě o převodu obchodního podílu si tak strany ohledně ceny za obchodní podíl sjednají pouze to, že převod obchodního podílu je sjednán jako úplatný s tím, že výše ceny a její splatnost je sjednána v samostatné dohodě. Uzavírat dvě smlouvy ale zpravidla nebude mít význam v případě, kdy obchodní podíl bude převáděn za nominální hodnotu, případně převod bude sjednán jako bezúplatný.

Společné jmění manželů

Při uzavírání smlouvy o převodu obchodního podílu nelze opomenout ani skutečnost, že převáděný obchodní podíl může být ve společném jmění manželů.

V takovém případě je třeba k převodu obchodního podílu na třetí osobu také souhlasu druhého manžela. Bez souhlasu manžela by uzavřená smlouva o převodu obchodního podílu byla neplatná. Neplatnosti by se však musel tento "opomenutý“ manžel dovolat podle ustanovení § 40a občanského zákoníku (jde tedy o tzv. relativní neplatnost, kdy úkon se považuje za platný, dokud se neplatnosti oprávněná osoba nedovolá). Právo dovolat se této neplatnosti se promlčuje v tříleté promlčecí lhůtě. Souhlas druhého z manželů se zpravidla předkládá při uzavření smlouvy, případně se do smlouvy dává alespoň prohlášení, kde převodce prohlašuje, že s převodem obchodního podílu vyslovil manžel/ka souhlas. Prohlášení

Nahrávám...
Nahrávám...