dnes je 13.7.2024

Input:

Charakteristika nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí ve stavebnictví - příklady

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.1.1
Charakteristika nebezpečí, nebezpečných situací a nebezpečných událostí ve stavebnictví – příklady

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Při pohybu po staveništi může nastat pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu, zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky v prostorách stavby, uklouznutí při chůzi po terénu, pády osob do nezakrytých prohlubní, šachet, kanálů, otvorů nebo jam. Nebezpečné je i propadnutí, pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená místa na staveništi, úraz el. proudem.

Pohyb po staveništi

Pokud se na staveništi provádějí liniové stavby a probíhají zemní práce a výkopy, pak všechny osoby, které se zde vyskytují, jsou vystaveny nebezpečí zavalení, zasypání a udušení při vstupu a pohybu nebo pobytu ve výkopech, pád pracovníků, případně jiných osob (občanů) do výkopů z okrajů stěn, ohrožení osob při ztrátě stability objektů, základů apod. v blízkosti výkopů.

Při vjezdu jakéhokoli dopravního prostředku na staveniště, kde se provádějí liniové stavby, hrozí převrácení dopravního prostředku, pád do výkopu s následným možným úrazem řidiče, případně i další osoby.

Bourací a rekonstrukční práce

Při provádění bouracích a rekonstrukčních prací na staveništích jsou zde přítomné osoby ohroženy pádem a zřícením bouraného zdiva nebo konstrukční části objektu na osoby,

  • zasažením padajícím materiálem z výšky (nebezpečné je zejména zranění hlavy),

  • propadnutím podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými částmi starých a poškozených objektů.

Při použití stavebních strojů různých typů na staveništi může být osoba ohrožena jeho pohybem, pádem apod. Může dojít k přejetí osoby koly, přitlačení k pevné konstrukci, zasažení pracovním zařízením stroje nebo přemísťovaným materiálem apod.

Chemické látky na staveništi

Z chemických látek se na staveništích vyskytují zejména cement a vápno, případně ropné látky.

Dráždivé účinky cementového prachu se projevují převážně mechanickým drážděním horních cest dýchacích, kašlem, škrábáním nebo pálením v krku a nosu, drážděním očních spojivek a pokožky.

Oxid vápenatý (CaO) reaguje živě s vodou za vzniku hydroxidu vápenatého a značného vývinu tepla (hašení vápna). Hydroxid vápenatý je silná zásada. Při zasažení očí může dojít ke ztrátě zraku, při kontaktu vápna a vápenného prachu se sliznicemi a pokožkou dochází k těžkému poleptání postiženého místa, vápno ničí oděv, obuv apod. Ropné látky mají prokazatelný karcinogenní účinek.

Rozvod energií na staveništi

Zdrojem úrazů osob na staveništi, které mohou skončit smrtí, požárem, případně výbuchem, může být zařízení pro rozvod energie. Zdrojem nebezpečí zasažení elektrickým proudem osob, případně požáru, mohou být dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi, poškození a narušení podzemních vedení s následným zasažením el. proudem při provádění zemních prací na staveništi. Při narušení a poškození plynových potrubí může dojít k úniku zemního plynu do uzavřených prostor přilehlých objektů, kdy následně může dojít k iniciaci vytvořené výbušné směsi a výbuchu plynu. Dalším zdrojem nebezpečí mohou být případně i nadzemní elektrická vedení.

Při výboji elektrostatického náboje může dojít k mimovolným svalovým reakcím, šoku, pocitům úzkosti a následkem toho k chybné manipulaci, k nečekané reakci, k zakopnutí, pádu apod.

Stroje a technická zařízení používaná na staveništích – obecná nebezpečí

Na staveništích jsou používány rozličné stroje (pro zemní práce, zařízení pro míchání betonu a jiných směsí, nakladače, mechanické lopaty, betonárny, dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí, vibrátory a beranidla, stroje pro horizontální a vertikální přepravu materiálu a další) a technická zařízení. Některá nebezpečí jsou společná pro všechny typy strojů a zařízení, např. pobyt osob v nebezpečném prostoru stroje; zřícení stroje (dozer, kolové rýpadlo); kontakt stroje s jiným vozidlem nebo pevnou překážkou – dopravní nehoda; při odstavení mohou tvořit překážku pro provoz staveniště, případně pro veřejný provoz; odletující nebo padající materiál, možnost vzniku elektrického oblouku při práci se stroji na staveništích v blízkosti venkovních elektrických vedení; zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje; pád, uklouznutí obsluhy při nastupování do kabiny a vystupování a při pohybu pracovníka po povrchu stroje; pád nebo nežádoucí pohyb stroje při jeho nakládání a vykládání, přepravě na ložné ploše dopravního prostředku nebo po vlastní ose.

Stroje pro zemní prácepřehled

Dozer:

Samojízdný pásový nebo kolový stroj s pracovním zařízením vybaveným buď srovnávacím příslušenstvím, které odřezává, přemísťuje a srovnává materiál pomocí dopředného pohybu nebo s namontovaným příslušenstvím, které se používá k přenosu tažné nebo tlačné síly.

Nakladač:

Samojízdný pásový nebo kolový stroj, mající vpředu montované pracovní zařízení určené především pro nakládací činnost (použití lopaty), který nakládá nebo těží pomocí dopředného pohybu stroje.
(kompaktní nakladač, smykem řízený nakladač, nakladač s otočným ramenem, kolový nakladač s paletizačními vidlemi, kolový nakladač s čelistmi)

Rýpadlo-nakladač:

Samojízdný pásový nebo kolový stroj s hlavní nosnou konstrukcí konstruovanou tak, aby mohla nést jak vpředu namontované pracovní zařízení, tak vzadu namontované rýpadlové zařízení, obvykle se stabilizátory nebo s podpěrami.
(kolový rýpadlo-nakladač, kompaktní kolový rýpadlo-nakladač, pásový rýpadlo-nakladač, rýpadlo-nakladač s příslušenstvím pro stavbu sloupů, rýpadlo-nakladač se zemním vrtákem)

Hydraulické lopatové rýpadlo

Samojízdný pásový, kolový nebo kráčivý stroj s otočným svrškem obvykle schopným otáčet se o 360 ° s namontovaným pracovním zařízením, který je především konstruován pro těžení s lopatou, bez pohybu podvozku během pracovního cyklu.
(pásové lopatové rýpadlo, kompaktní pásové lopatové rýpadlo, kolové lopatové rýpadlo, kompaktní kolové lopatové rýpadlo, kráčivé lopatové rýpadlo)

Dampr:

Samojízdný pásový nebo kolový stroj s otevřenou korbou, který přepravuje a vysypává nebo rozprostírá materiál.
(dampr s tuhým rámem, dampr s kloubovým rámem, pásový dampr, kolový kompaktní dampr, pásový kompaktní dampr, kompaktní dampr s vlastním nakládacím zařízením)

Skrejpr:

Samojízdný nebo tažený pásový nebo kolový stroj, který má mezi nápravami umístěnou korbu s řeznou hranou, který řeže, nakládá, přepravuje, vysypává a rozprostírá materiál pomocí dopředného pohybu.
(kolový skrejpr bez dopravníku, kolový skrejpr s dopravníkem, kolový skrejpr se dvěma motory, pásový skrejpr)

Grejdr:

Samojízdný kolový stroj, který je vybaven nastavitelnou radlicí umístěnou mezi přední a zadní nápravou (grejdr může být vybaven čelní radlicí nebo rozrývačem, nebo může být vybaven vzadu montovaným rozrývačem). Je konstruován pro srovnávání, svahování, hloubení příkopů a rozrývání materiálů pomocí dopředného pohybu.
(grejdr s kloubovým řízením, grejdr řízený koly, grejdr se sněhovým metačem)

Pokladače potrubí:

Samojízdný pásový nebo kolový stroj s pracovním zařízením na pokládání potrubí, které má

Nahrávám...
Nahrávám...