dnes je 25.7.2024

Input:

Bankovní záruka

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.5.12
Bankovní záruka

Bankovní záruka patří k oblíbeným zajišťovacím prostředkům. Její právní úpravu naleznete v § 313 až 322 obchodního zákoníku. Bankovní záruka je takzvaným absolutním obchodem. To znamená, že se na vztahy z bankovní záruky výlučně použijí ustanovení obchodního zákoníku.

Bankovní záruka patří mezi takzvané "bankovní obchody“, což jsou obchodní právní vztahy, u nichž jedním z účastníků musí být vždy banka nebo osoba s příslušným oprávněním. V případě bankovní záruky banka vystupuje vždy na straně ručitele. S ohledem na skutečnost, že na straně ručitele v případě bankovní záruky vystupuje banka, jedná se o jeden z nejjistějších zajišťovacích prostředků. Na druhou stranu ovšem za její poskytnutí si banky účtují vysoké poplatky a dlužníci jsou posuzováni dle stejných pravidel jako u poskytování úvěru.

Bankovní záruka je vlastně druhem ručení. Právní úprava ručení obsažená v obchodním zákoníku se pro bankovní záruku použije podpůrně v těch případech, kdy obchodní zákoník pro bankovní záruku danou věc neupravuje.

Vznik záruky

Bankovní záruka vzniká tím, že banka vystaví písemné prohlášení v podobě takzvané záruční listiny, v níž prohlásí, že uspokojí věřitele do výše peněžní částky uvedené v záruční listině, pokud určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky uvedené v záruční listině.

K následné výplatě finančních prostředků z bankovní záruky se již nevyžaduje souhlas dlužníka, jehož závazek je bankovní zárukou zajištěn. Výzva věřitele k výplatě finančních prostředků z bankovní záruky musí být písemná.

Bankovní záruka je tedy podobně jako ručitelské prohlášení jednostranným právním úkonem banky směřujícím vůči věřiteli. V zásadě se však vyžaduje, aby věřitel bankovní záruku přijal – akceptoval. Taková akceptace může být provedena i konkludentně, například převzetím záruční listiny. Pokud se týká vztahu mezi bankou a dlužníkem, ten se řídí podle ustanovení smlouvy o smlouvě mandátní – viz dále.

Společnost A uzavřela se společností B kupní smlouvu na nemovitost. Kupní cena byla splatná do 30 dnů ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti ve prospěch společnosti B. Za účelem zajištění pohledávky na uhrazení kupní ceny poskytla Banka F za společnost B zajištění ve formě bankovní záruky.

Postup poskytnutí bankovní záruky je většinou následující:

  • banka uzavře s dlužníkem nejdříve smlouvu o poskytnutí bankovní záruky, ve které jsou upraveny vzájemné vztahy dlužníka a banky. Právní úprava této smlouvy se bude řídit ustanoveními o mandátní smlouvě.

  • teprve poté banka vystaví věřiteli záruční listinu,

  • po vystavení záruční listiny následuje její akceptace věřitelem. Akceptace může být věřitelem provedena i konkludentně.

Charakter zajištění

Bankovní záruka je velmi specifickým zajišťovacím prostředkem, neboť se u ní (podobně jako například u zajišťovacích směnek) běžně neuplatní zásada akcesority a subsidiarity. Z tohoto důvodu se také této záruce říká "záruka na první výzvu a bez námitek“. Banka je totiž ze záruky povinna plnit, aniž by věřitel před tím vyzval dlužníka (pokud takový postup ovšem nestanoví záruční listina). Tento druh bankovní záruky je zcela bezkonkurenčním zajišťovacím prostředkem pro věřitele. Pro dlužníka však skýtá velké riziko jejího zneužití.

Podmínečná a dokumentární bankovní záruka

Záruční listina však může obsahovat určité podmínky pro výplatu záruky – takzvaná podmínečná bankovní záruka. Podmínečná bankovní záruka může do jisté míry vytvářet akcesoritu či subsidiaritu bankovní záruky k zajišťovanému závazku dlužníka. Zvláštním druhem podmínečné záruky je takzvaná dokumentární bankovní záruka, při které je výplata záruky vázána na předložení určitých dokumentů.

Původně byla bankovní záruka využívána pouze v mezinárodním obchodě, nyní se již hojně využívá i v rámci vnitrostátních obchodních vztahů. Často bývá používána jako garance za zaplacení zboží a služeb, různých splátek apod.

Mezinárodní charakter bankovní záruky

Pokud se týká mezinárodní právní úpravy, pak Mezinárodní obchodní komora v Paříži vydala takzvaná Jednotná pravidla pro smluvní záruky (Uniform Rules for Contract Guarantees). Při tvorbě právní úpravy obchodního zákoníku bylo k těmto pravidlům přihlédnuto. Obecně se tato Jednotná pravidla považují za mezinárodní obchodní zvyklosti.

Zajišťovaný závazek

Bankovní zárukou může být zajištěn jak peněžitý, tak nepeněžitý závazek. V případě, že je zajištěna nepeněžitá pohledávka, má se za to, že do výše částky stanovené v záruční listině je zajištěn peněžitý nárok, který by měl věřitel vůči dlužníkovi, v případě, že by dlužník porušil závazek, jehož plnění je zajištěno bankovní zárukou. I když je bankovní zárukou zajištěn nepeněžitý závazek, tak banka bude povinna vždy vyplatit pouze peněžní prostředky – banka se tedy nemůže zavázat k nepeněžitému plnění. To vyplývá z jejího zákonného postavení jako bankovní instituce.

Obsah záruční listiny

Záruční listina musí obsahovat:

  • závazek banky k uspokojení věřitele,

  • popis závazku, za nějž je poskytováno zajištění,

  • výši částky, do které bude banka v rámci

Nahrávám...
Nahrávám...