dnes je 14.6.2024

Input:

356/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 356/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 9. prosince 1999,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
61/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění, (v čl. VI ruší bod 26, přejmenován bod 27)
174/2002 Sb.
(k 24.5.2002)
mění, (v čl. VI ruší bod 25)
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Čl. I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 159/1999 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1) se slova „§ 3 a 6 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů” zrušují.
2. V § 3 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:
„d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.2b


2bZákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.”.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2b) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2c) včetně odkazů na poznámku pod čarou v textu.
3. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo „psychoterapeutů” vkládají slova „přírodních léčitelů,” a za slovo „protetiků” se doplňují slova „ortopedických protetiků,2cortopedicko protetických techniků a zubních techniků,”.
4. V § 3 odst. 2 písm. c) se slova „komerčních právníků,” včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušují.
5. V § 3 odst. 2 písmeno g) včetně poznámek pod čarou č. 9) a 9a) zní:
„g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9a rozhodců při rozhodování majetkových sporů,9a


9§ 11 a § 13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb.
9aZákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.”.
6. V § 3 odst. 3 písmeno f) se slova „a lesních plodin” zrušují.
7. V § 3 odst. 3 písmeno j) včetně poznámky pod čarou č. 20) zní:
„j) výzkum, výroba a distribuce léčiv a výroba, distribuce a dovoz zdravotnických prostředků, které využívají jadernou energii nebo ionizující záření.20


20Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.
§ 62 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 79/1997 Sb.
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
Nahrávám...
Nahrávám...