dnes je 28.5.2023

Input:

165/2012 Sb., Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 24.1.2023

č. 165/2012 Sb., Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 24.1.2023
ZÁKON
ze dne 31. ledna 2012
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 21 odst. 1
310/2013 Sb.
(k 2.10.2013)
mění § 4, § 12 odst. 1 písm. b), § 28, § 30, § 53; nová přechodná ustanovení
310/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 13 odst. 1, § 14 a § 18
310/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 4, § 5, § 6, § 12 odst. 4, § 24, § 25, § 30, a § 37
90/2014 Sb.
(k 21.5.2014)
mění § 2, § 4, § 13 odst. 1, § 28 a § 53 odst. 2 písm. o)
90/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění, § 4, § 5, § 6, § 12 odst. 4, § 24, § 25 a § 37
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu 84 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
131/2015 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 8 odst. 4
107/2016 Sb.
(k 6.4.2016)
mění § 4 odst. 12; vkládá v § 6 nový odst. 8
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 50 odst. 4
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
změna v ustanovení § 50 odst. 4 nebude provedena, neboť před nabytím účinnosti byl § 50 změněn - viz zák. č. 183/2017 Sb.
103/1997 Sb.
(k 5.4.2017)
vkládá v § 11 odst. 10; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 49, § 50 a § 51
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část čtvrtou
367/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá v § 28 odst. 1 písm. e)
382/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 161 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení, ve znění zák. č. 176/2022 Sb. (ruší bod 10 přechodných ustanovení)
382/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění v části první hlavu IX a nabývá účinnosti § 47c
143/2022 Sb.
(k 9.6.2022)
mění § 47b odst. 1 a 3
232/2022 Sb.
(k 10.8.2022)
mění § 28a odst. 2, 3 a 4
19/2023 Sb.
(k 24.1.2023)
mění, celkem 43 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět, účel úpravy a společná pravidla podpory
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „obnovitelný zdroj”), druhotných energetických zdrojů (dále jen „druhotný zdroj”) a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií a zajištění přiměřenosti této podpory, výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,
b) pravidla pro rozvoj a regulaci podporovaných zdrojů energie,
c) podmínky pro vydávání, evidenci a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
d) podmínky pro vydávání osvědčení o původu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů,
e) financování podpory elektřiny z podporovaných zdrojů, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů a poskytnutí dotace operátorovi trhu na úhradu těchto nákladů,
f) odvod z elektřiny ze slunečního záření,
g) práva a povinnosti osob dodávajících pohonné hmoty a elektřinu pro dopravní účely a působnost orgánů veřejné správy při zajištění naplnění cílů ve využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy.
(2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí
a) podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
b) zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie k dosažení stanovených cílů1) ,
c) přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,
d) vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle a příspěvku České republiky k podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v Evropské unii při současném zohlednění zájmů zákazníků na minimalizaci dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v České republice,
e) vytvořit podmínky pro naplnění cílů ve využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení a v odvětví dopravy.
(3) Ustanovení tohoto zákona upravující poskytování podpory a postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření (termální a fotovoltaická), geotermální energie, energie okolního prostředí, energie z přílivu nebo vln a jiná energie z oceánů, energie vody, energie biomasy a paliv z ní vyráběných, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu,
b) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického původu ze zemědělství, z lesnictví a souvisejících odvětví a z rybolovu a akvakultury, včetně rostlinných a živočišných látek, jakož i biologicky rozložitelná část odpadů, včetně průmyslových a komunálních odpadů biologického původu, přičemž zemědělská biomasa je biomasa vyrobená v zemědělství a lesní biomasa je biomasa vyrobená v lesnictví.
c) bioplynem plynné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny, tepla nebo pro výrobu biometanu; za bioplyn se považuje také kalový a skládkový plyn,
d) biokapalinou kapalné palivo vyráběné z biomasy používané pro výrobu elektřiny a tepla,
e) biometanem upravený bioplyn, jehož kvalita a čistota splňuje kvalitativní parametry zemního plynu.
f) druhotnými zdroji využitelné energetické zdroje, jejichž energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie, při uvolňování z bituminozních hornin včetně degazačního a důlního plynu nebo při energetickém využívání nebo odstraňování odpadů a náhradních paliv vyrobených na bázi odpadů nebo při jiné hospodářské činnosti,
g) kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení,
h) užitečným teplem teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla k uspokojování poptávky po teple a chlazení, která nepřekračuje potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních podmínek uspokojována jinými procesy výroby energie než kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
i) hrubou konečnou spotřebou energie energetické komodity dodané k energetickým účelům pro průmysl, dopravu, domácnosti, služby včetně veřejných služeb, zemědělství, lesnictví a rybolov, spotřeba elektřiny a tepla v odvětví energetiky při výrobě elektřiny, tepla a paliv používaných v odvětví dopravy a ztráty elektřiny a tepla při distribuci a přenosu,
j) zeleným bonusem na elektřinu peněžní prostředky na podporu výroby elektřiny podle tohoto zákona určené výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
k) zeleným bonusem na teplo peněžní prostředky na podporu výroby tepla podle tohoto zákona určené výrobcům tepla,
l) zeleným bonusem na biometan peněžní prostředky na podporu výroby biometanu podle tohoto zákona určené výrobcům biometanu,
m) výrobnou elektřiny z podporovaných zdrojů výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
n) výrobnou tepla zdroj tepelné energie2) z obnovitelných zdrojů,
o) výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravě na biometan nebo zařízení k úpravě bioplynu na biometan
p) výrobcem výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, výrobce elektřiny z druhotného zdroje a výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
q) výrobcem tepla výrobce tepla z obnovitelného zdroje,
r) výrobcem biometanu provozovatel výrobny biometanu
s) vykupujícím obchodník s elektřinou, který vykupuje vyrobenou elektřinu od výrobce,
t) povinně vykupujícím obchodník s elektřinou určený tímto zákonem nebo vybraný Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”), který vykupuje elektřinu od výrobce z obnovitelného zdroje vyrobenou ve výrobně elektřiny na vymezeném území,
u) hodinovou cenou cena elektřiny na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu3) ; v případech, kdy není denní trh s elektřinou organizován, rozumí se hodinovou cenou pevná jednotková cena elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (dále jen „Úřad”),
v) provozovatelem regionální distribuční soustavy držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava je přímo připojena na přenosovou soustavu,
w) provozovatelem lokální distribuční soustavy držitel licence na distribuci elektřiny, jehož distribuční soustava není přímo připojena k přenosové soustavě,
x) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,
y) účinnou soustavou zásobování tepelnou energií soustava zásobování tepelnou energií, do které bylo v předcházejícím kalendářním roce dodáno alespoň 50 % tepla z obnovitelných zdrojů, 50 % odpadního tepla, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % tepla z kombinace uvedených možností,
z) odpadním teplem nebo odpadním chladem teplo nebo chlad vzniklé jako vedlejší produkt v průmyslových zařízeních, ve výrobnách elektřiny nebo v sektoru služeb, kde byl nebo bude použit proces kombinované výroby elektřiny a tepla nebo kde není kombinovaná výroba elektřiny a tepla proveditelná, které by se bez přístupu do soustavy zásobování tepelnou energií bez využití rozptýlily do vzduchu nebo do vody.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) zdrojem elektřiny výrobna elektřiny nebo její část, která je schopna samostatného provozu a je do provozu uvedena samostatně,
b) nepalivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny energii větru, energii slunečního záření, geotermální energii nebo energii vody,
c) palivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny spalování biomasy, bioplynu nebo důlního plynu nebo zdroj elektřiny využívající kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
d) modernizací výrobny elektřiny obnovení výrobny elektřiny zahrnující úplné nebo částečné nahrazení zařízení nebo provozních systémů a vybavení za účelem náhrady instalovaného výkonu nebo zvýšení účinnosti nebo instalovaného výkonu výrobny elektřiny; za modernizaci se považuje i změna paliva,
e) referenční výkupní cenou cena elektřiny stanovená Úřadem pro účely výpočtu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,
f) referenční aukční cenou cena elektřiny nabízená předkladatelem nabídky v aukci,
g) aukčním bonusem peněžní prostředky na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výši rozdílu referenční aukční ceny a hodinové ceny, nebo peněžní prostředky na podporu výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výši rozdílu referenční aukční ceny a očekávané průměrné roční hodinové ceny,
h) energetickým výkonem výrobny biometanu instalovaná kapacita výrobny biometanu v Nm3/rok,
i) palivem z biomasy plynné nebo pevné palivo vyrobené z biomasy,
j) energií okolního prostředí přirozeně se vyskytující tepelná energie a energie nahromaděná v prostředí vymezeném určitými hranicemi, která může být uložena v ovzduší, s výjimkou odpadního vzduchu, nebo v povrchových či odpadních vodách,
k) geotermální energií energie uložená ve formě tepla pod zemským povrchem,
l) zárukou původu elektronický dokument, který dokládá zákazníkovi původ dodané energie,
m) pokročilým biometanem biometan vyrobený ze surovin uvedených v prováděcím právním předpisu.
HLAVA II
ROZVOJ A REGULACE PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE
§ 3
(1) Návrh integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího správu energetické unie4) (dále jen „vnitrostátní plán”) vypracovává ministerstvo. Návrh vnitrostátního plánu, způsob podávání vyjádření a úprav k němu a dostatečnou lhůtu k jejich podání zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Vnitrostátní plán schvaluje vláda.
(3) Vnitrostátní plán zahrnuje vedle náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím správu energetické unie4) také cíle České republiky v oblasti výroby elektřiny a tepla z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů.
(4) Vláda nařízením stanoví pro výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2022, pro výrobny elektřiny, u kterých byla provedena modernizace výrobny elektřiny od 1. ledna 2022, a pro podporu elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu (dále jen „udržovací podpora elektřiny”) a pro podporu tepla pro zachování výrobny tepla v provozu (dále jen „udržovací podpora tepla”) a pro přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií na období alespoň 3 kalendářních let
a) druhy podpor, které budou využity pro podporu,
b) formy podpory podle § 8, které budou využity pro podporu výroben elektřiny, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2022, a pro výrobny elektřiny, u kterých byla provedena modernizace výrobny elektřiny od 1. ledna 2022,
c) druhy podporovaných zdrojů a velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu podle § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 6a, 6c, § 24 odst. 2, § 25a odst. 1, § 26b a § 27a odst. 1, které budou předmětem podpory,
d) množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje podle § 25a odst. 3, které budou předmětem podpory,
e) vymezení tepla, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla,
f) maximální výši finanční jistoty v případě aukce,
g) vymezení druhů podporovaných zdrojů energie podle tohoto zákona, pro které bude platit
1. povolení stavby22) výrobny elektřiny jako podmínka pro účast v aukci,
2. společná aukce pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 a pro modernizované výrobny elektřiny,
h) vymezení, pro který druh podporovaného zdroje energie podle tohoto zákona bude podpora zvlášť pro zdroj elektřiny a zvlášť pro výrobnu elektřiny,
i) dobu trvání udržovací podpory elektřiny, dobu trvání udržovací podpory tepla a období, za které se poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií,
j) vymezení výrobny tepla využívající biomasu, pro kterou platí podmínka dodávky vyrobeného tepla do účinné soustavy zásobování tepelnou energií,
k) vymezení velikosti výrobny biometanu, na kterou se vztahuje podpora biometanu.
(5) Nařízení vlády podle odstavce 4 upravuje podporu elektřiny, tepla a biometanu vždy na celý kalendářní rok. Vláda vydá každý kalendářní rok nařízení podle odstavce 4, kterým doplňuje vymezení podpory, pro další kalendářní rok nebo roky tak, aby bylo vymezení určeno vždy na období minimálně alespoň 3 kalendářních let.
§ 3a
(1) Operátor trhu do patnáctého dne každého následujícího kalendářního měsíce zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o počtu výroben elektřiny, u nichž výrobce registroval v systému operátora trhu podporu modernizované výrobny elektřiny, a počtu výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 2022, a o jejich souhrnném instalovaném elektrickém, tepelném a energetickém výkonu, a to v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor, pro něž byla v systému operátora trhu registrována podpora. Operátor trhu dále ve lhůtě a způsobem podle věty první zveřejňuje informaci o množství podporovaného tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, a to od začátku daného kalendářního roku.
(2) Pokud souhrnný instalovaný elektrický výkon pro výrobny elektřiny, které nejsou předmětem aukce, nebo tepelný výkon pro výrobny tepla nebo energetický výkon výrobny biometanu v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor zveřejněný operátorem trhu dosáhne pro výrobny elektřiny, u nichž byla provedena modernizace výrobny elektřiny, nebo pro výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu, které byly uvedeny do provozu, souhrnné hodnoty výkonu stanovené nařízením vlády v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů za celé vymezené období, pak elektřina, teplo nebo biometan vyrobené ve výrobnách elektřiny, výrobnách tepla nebo výrobnách biometanu využívajících příslušný druh podporovaného zdroje a uvedených do provozu nebo elektřina vyrobená v modernizované výrobně elektřiny, u které je provedena registrace v systému operátora trhu od prvního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zveřejněna informace o dosažení souhrnné hodnoty výkonu pro odpovídající podporovaný zdroj, nejsou předmětem podpory podle tohoto zákona. Vymezeným obdobím se rozumí období, pro které vláda stanovila vymezení podle § 3 odst. 4.
(3) Odstavec 2 se nepoužije v případě výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu, na kterou vydané povolení stavby nabylo právní moci22) přede dnem zveřejnění informace operátora trhu o dosažení souhrnné hodnoty výkonu podle odstavce 2 a u které bude provedena registrace modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu do 2 let ode dne zveřejnění informace operátorem trhu podle odstavce 1 nebo která bude uvedena do provozu do 2 let ode dne zveřejnění informace operátorem trhu podle odstavce 1. V případech, kdy cenové rozhodnutí v době uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu do provozu nebo v době registrace modernizované výrobny elektřiny v systému operátora trhu výši podpory nestanoví, použije se výše podpory stanovená pro tyto výrobny uvedené do provozu nebo modernizované v kalendářním roce, kdy byla zveřejněna informace o dosažení souhrnné hodnoty výkonu podle odstavce 2.
(4) Pokud dojde k překročení množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje stanoveného nařízením vlády podle § 3 odst. 4 písm. d), sníží operátor trhu od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla zveřejněna informace o tomto překročení, výši zeleného bonusu na teplo z obnovitelných zdrojů dodané ze společného spalovaní obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje ve stejném poměru, ve kterém skutečné množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje od prvního dne kalendářního roku překročilo množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje stanoveného v nařízení vlády podle § 3 odst. 4 písm. d).
(5) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup předpokládanou výši peněžních prostředků na provozní podporu s rozlišením na podporu elektřiny, tepla a biometanu a investiční podporu na následující 3 kalendářní roky.
HLAVA III
PODPORA ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA
§ 4
Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů
(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená využitím obnovitelných zdrojů naměřená v předávacím místě výrobny elektřiny5) a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Odebírá-li výrobce ke krytí technologické vlastní spotřeby elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy nebo z jiné výrobny elektřiny, je předmětem podpory elektřina v množství naměřeném v předávacím místě výrobny elektřiny a sníženém o množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu.
(2) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky. U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2022 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů může vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, větru, slunečního záření, skládkového a kalového plynu.
(3) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem. Požadavky na minimální účinnost užití energie se nestanoví pro výrobny elektřiny využívající geotermální energii, energii slunečního záření, energii větru a vody.
(4) V případě elektřiny vyrobené
a) spalováním obnovitelného zdroje je podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovena odlišně podle druhu a parametrů obnovitelného zdroje a způsobů jeho využití stanovených prováděcím právním předpisem,
b) z biomasy nebo biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v zařízení schopném vyrábět elektřinu v kombinované výrobě elektřiny a tepla, na které ministerstvo vydalo osvědčení podle § 47,
c) z pevných paliv z biomasy ve výrobně elektřiny s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 20 MW nebo z plynných paliv z biomasy ve výrobně elektřiny s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 2 MW se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z paliv z biomasy splňujících kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy a úspory emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu; paliva z biomasy vyrobená z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma elektřiny vyrobené z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů,
d) využitím energie slunečního záření se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, která není umístěna na zemědělské půdě I. nebo II. třídy ochrany podle jiného právního předpisu36) ,
e) energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu prováděcí právní předpis,
f) z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů stanovená prováděcím právním předpisem; biokapaliny vyrobené z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma elektřiny vyrobené z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů.
(5) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů
a) v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8) ,
b) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 1, 2 nebo 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 5 nebo 6,
c) naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení, nebo
d) vyrobenou z biometanu, na který byla uplatněna podpora biometanu podle tohoto zákona.
(6) Výrobci, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo z biomasy i jiné palivo, vzniká právo na podporu elektřiny z obnovitelného zdroje pouze na energetický podíl připadající na bioplyn nebo biomasu. Způsob určení podporovaného množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.
§ 5
Podpora elektřiny z druhotných zdrojů
(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z druhotných zdrojů podle tohoto zákona se za elektřinu z druhotných zdrojů považuje elektřina vyrobená využitím druhotných zdrojů naměřená v předávacím místě výrobny elektřiny5) a distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, nebo naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, jestliže na elektřinu vyrobenou z druhotných zdrojů vydalo ministerstvo osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů. Odebírá-li výrobce ke krytí technologické vlastní spotřeby elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy nebo z jiné výrobny elektřiny, je předmětem podpory elektřina v množství naměřeném v předávacím místě výrobny elektřiny a sníženém o množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu.
(2) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z druhotných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.
(3) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících druhotné zdroje, které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem.
(4) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(5) Podpora elektřiny z druhotných zdrojů se nevztahuje na elektřinu
a) z druhotných zdrojů v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8) ,
b) vyrobenou výrobcem elektřiny z druhotných zdrojů, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 1 nebo 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 5, nebo
c) naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení.
§ 6
Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle tohoto zákona se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina vyrobená ve společném procesu spojeném s dodávkou užitečného tepla v zařízení, na které ministerstvo vydalo osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, při jejíž výrobě se dosahuje úspory primární energie ve výši nejméně 10 % oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla. V případě zařízení s instalovaným elektrickým výkonem nižším než 1 MW se za elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla považuje elektřina, při jejíž výrobě se dosahuje kladné hodnoty úspory primární energie. Způsob výpočtu úspory primární energie stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se vztahuje na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky.
(3) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se poskytuje na množství elektřiny vykázané výrobcem, a to v termínech, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(4) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nevztahuje na elektřinu
a) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního předpisu8) ,
b) vyrobenou výrobcem elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 3 a 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 5,
c) naměřenou měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení, nebo
d) vyrobenou spalováním odpadů.
§ 6a
Udržovací podpora elektřiny
(1) Úřad stanoví udržovací podporu elektřiny tak, aby došlo k vyrovnání rozdílu mezi měrnými provozními náklady při použití biomasy u výroben elektřiny spalujících biomasu a měrnými provozními náklady při použití tuhých fosilních paliv.
(2) Rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů použité Úřadem pro stanovení výše udržovací podpory elektřiny podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Udržovací podpora elektřiny se vztahuje na elektřinu vyrobenou z biomasy ve výrobně elektřiny, pokud je zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 50 % z vyrobeného tepla.
(4) Úřad meziročně upravuje výši udržovací podpory elektřiny na základě monitoringu provozních nákladů a jejich změn.
(5) Podmínkou vzniku práva na udržovací podporu elektřiny je registrace této podpory v systému operátora trhu výrobcem.
(6) Udržovací podpora elektřiny není poskytována do
a) předložení pravomocného usnesení podle § 35 odst. 8, pokud u výrobny elektřiny před registrací udržovací podpory elektřiny v systému operátora trhu bylo vedeno řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, nebo
 
b) předložení dokladu prokazujícího bezdlužnost v případě zjištěné nadměrné podpory u výrobny elektřiny před registrací udržovací podpory elektřiny v systému operátora trhu, kdy je uložena povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu podle § 35 odst. 5 písm. b).
(7) Na udržovací podporu elektřiny dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 4, 5 a 6.
§ 6b
Úprava zařízení výrobny elektřiny
(1) Úprava zařízení výrobny elektřiny nemá vliv na právo na podporu elektřiny, které vzniklo před provedením úpravy zařízení, a na podmínky poskytnutí této podpory, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 a v § 6c.
(2) V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde ke zvýšení instalovaného výkonu výrobny elektřiny a výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny podle § 6c, se právo na podporu elektřiny vztahuje u
a) nepalivového zdroje elektřiny na množství elektřiny v poměru instalovaného výkonu výrobny elektřiny před provedením úpravy zařízení a po jejím provedení,
b) palivového zdroje elektřiny na množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení; způsob stanovení množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Na úpravu zařízení výrobny elektřiny dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 4, 5 a 6.
§ 6c
Modernizace výrobny elektřiny
(1) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny se vztahuje na elektřinu vyrobenou v této výrobně elektřiny za splnění podmínek a požadavků na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie stanovených prováděcím právním předpisem.
(2) Podmínkou vzniku práva na podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny je registrace této podpory v systému operátora trhu výrobcem.
(3) Registrací podpory modernizované výrobny elektřiny zaniká právo na podporu elektřiny vzniklé před provedením modernizace výrobny elektřiny.
(4) V případě elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny
a) z biomasy se podpora elektřiny vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, pokud je
1. u výroben elektřiny využívajících zemědělskou biomasu s výkonem do 7,5 MWel včetně, uvedených do provozu do 31. prosince 2012, zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 40 % z vyrobeného tepla,
2. u výroben elektřiny nespadajících do písmene a) bodu 1 zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 50 % z vyrobeného tepla,
b) z bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu se podpora elektřiny vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, která je vzdálena
1. více než 5 km od nejbližšího místa jejího možného připojení k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, pokud je zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 40 % z vyrobeného tepla,
2. méně než 5 km od nejbližšího místa jejího možného připojení k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, pokud je zajištěno uplatnění užitečného tepla ve výši alespoň 50 % z vyrobeného tepla; uvedené se nevztahuje na případy, kdy výrobnu elektřiny není možné připojit k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu, jež je vzdáleno méně než 5 km od výrobny elektřiny; pro tyto případy platí požadavek na zajištění uplatnění užitečného tepla podle písmene b) bodu 1;

způsob prokázání vzdálenosti výrobny elektřiny od nejbližšího možného místa připojení k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu a nemožnost připojení výrobny elektřiny k plynárenskému zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy nebo jiného výrobce plynu se dokládá protokolem o zajištění kapacity.
(5) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny není poskytována do
a) předložení pravomocného usnesení podle § 35 odst. 8, pokud u výrobny elektřiny před provedenou modernizací výrobny elektřiny bylo vedeno řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, nebo
 
b) předložení dokladu prokazujícího bezdlužnost v případě zjištěné nadměrné podpory u výrobny elektřiny před provedenou modernizací výrobny elektřiny, kdy je uložena povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu podle § 35 odst. 5 písm. b).
(6) Na modernizaci výrobny elektřiny dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 4, 5 a 6.
§ 7
Práva a povinnosti subjektů na trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky připojení stanovené jiným právním předpisem9) , s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy.
(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen na vyžádání výrobce, jehož výrobna elektřiny z podporovaného zdroje má být připojena k distribuční soustavě nebo k přenosové soustavě, poskytnout informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících s připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro provedení připojení.
(3) Právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „podpora elektřiny”) podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu elektřiny, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů.
(4) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny elektřiny vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, ke které vzniká nárok na podporu elektřiny podle tohoto zákona, připojené k jím provozované přenosové soustavě nebo distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k přenosové nebo distribuční soustavě jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle jiného právního předpisu10) .
(5) Právo na podporu elektřiny pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se vztahuje pouze na výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let. Právo na podporu pro modernizované výrobny elektřiny se vztahuje pouze na výrobny elektřiny, jejichž výrobní technologické celky, které jsou v rámci modernizace nahrazovány, nejsou ke dni registrace této podpory starší 5 let.
§ 8
Formy podpory elektřiny
(1) Podpora elektřiny se uskutečňuje formou zeleného bonusu na elektřinu, aukčního bonusu nebo výkupní ceny. Podpora formou výkupní ceny se neuplatňuje pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 a pro podporu podle § 6a a 6c. Podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze v rámci jedné výrobny elektřiny uplatňovat společně s podporou elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu. Podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze zvolit pro výrobnu elektřiny, která je připojena k elektrizační soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny, nebo je-li prostřednictvím jednoho odběrného místa připojeno více výroben elektřiny.
(2) Výrobce je povinen zaregistrovat v systému operátora trhu zvolenou formu podpory elektřiny a její změnu.
(3) Termíny a postup pro výběr formy podpory elektřiny a její změny a postup při registraci v systému operátora trhu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 9
Zelený bonus na elektřinu
(1) Zelený bonus na elektřinu je stanoven v Kč/MWh a poskytován v ročním nebo hodinovém režimu.
(2) Pokud není výrobce subjektem zúčtování5) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující povinen převzít odpovědnost za odchylku11) .
(3) Pokud o to výrobce požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování podle odstavce 6, hradit výrobci zelený bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.
(4) Podpora elektřiny formou zeleného bonusu na elektřinu
a) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající obnovitelné zdroje s instalovaným výkonem do 100 kW včetně nebo biologicky rozložitelnou část komunálního odpadu se poskytuje pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu,
b) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající obnovitelné zdroje s instalovaným výkonem nad 100 kW, s výjimkou biologicky rozložitelné části komunálního odpadu, se poskytuje pouze v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,
c) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů se poskytuje pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu.
(5) Výrobce má právo, pokud je to v souladu s odstavcem 4, změnit režim zeleného bonusu na elektřinu pouze k 1. lednu pro daný kalendářní rok v termínech a postupem pro výběr režimů zeleného bonusu na elektřinu podle prováděcího právního předpisu.
(6) Podpora elektřiny zeleným bonusem na elektřinu pro výrobny elektřiny uvedené do provozu nebo modernizované od 1. ledna 2022 se může poskytnout na elektřinu
a) vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající energii větru s instalovaným výkonem nižším než 6 MW nebo složené z nejvýše 6 zdrojů elektřiny nebo vyrobenou ve výrobně elektřiny využívající jiný druh obnovitelného zdroje s instalovaným výkonem nižším než 1 MW, a to pouze v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu,
b) z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s instalovaným výkonem nižším než 1 MW a elektřinu vyrobenou z druhotného zdroje, a to pouze v režimu ročního zeleného bonusu na elektřinu.
(7) Udržovací podpora elektřiny se může poskytnout zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového nebo ročního zeleného bonusu na elektřinu.
(8) Podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny se může poskytnout zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového nebo ročního zeleného bonusu na elektřinu.
(9) Vyúčtování zeleného bonusu na elektřinu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených hodnot12) podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
§ 9a
Aukční bonus
(1) Aukční bonus je poskytován v Kč/MWh v ročním nebo hodinovém režimu.
(2) Aukční bonus je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování podle odstavce 3 v souladu s rozhodnutím o udělení práva na podporu z aukce podle § 10d.
(3) Vyúčtování aukčního bonusu se uskutečňuje na základě naměřených nebo vypočtených hodnot12) podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
§ 10
Výkupní ceny
(1) Do doby rozhodnutí o výběru povinně vykupujícího je pro příslušné vymezené území povinně vykupujícím dodavatel poslední instance13) . O výběru povinně vykupujícího informuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Povinně vykupující je povinen vykupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobenou ve výrobně elektřiny nacházející se na jeho vymezeném území za podmínek podle § 11 a 12. Povinně vykupující nese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny elektřiny podle jiného právního předpisu11) .
(3) Vyúčtování povinně vykoupené elektřiny se provádí na základě naměřených hodnot12) podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
§ 10a
Vyhlášení aukce
(1) Ministerstvo vyhlašuje aukci na podporu elektřiny23) a ve vyhlášení aukce stanoví
a) lhůtu pro podání nabídky, která nesmí být kratší než 2 měsíce ode dne vyhlášení aukce,
b) náležitosti nabídky, kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu,
c) druh podporovaného zdroje energie,
d) celkovou hodnotu soutěženého instalovaného výkonu a výkonové rozmezí výroben elektřiny využívajících podporovaný zdroj energie,
e) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny,
f) formu a způsob podání nabídky,
g) výši finanční jistoty, její formu, způsob a lhůty prokázání jednotlivých částí finanční jistoty,
h) pravidla pro hodnocení nabídek,
i) způsob a formu sdělení vyhodnocení nabídek a výsledek aukce předkladatelům nabídek,
j) důvody pro zrušení aukce,
k) v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postup pro meziroční úpravu výše referenční aukční ceny na základě změny výše nákladů na pořízení paliva a nákladů na emisní povolenky a postup pro stanovení očekávané průměrné roční hodinové ceny.
(2) Ministerstvo může ve vyhlášení aukce ve spolupráci s Úřadem stanovit
a) maximální referenční aukční cenu, v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla včetně nákladů na pořízení paliva a nákladů na emisní povolenky použitých pro její výpočet, nebo
 
b) v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla rovněž minimální podíl tepla dodávaného do soustavy zásobování teplem po dobu 5 let od uvedení výrobny do provozu a maximální množství elektřiny, na které se podpora v kalendářním roce vztahuje.
 
§ 10b
Finanční jistota
(1) Předkladatel nabídky je povinen prokázat jednotlivé části finanční jistoty ve lhůtě a výši stanovené ve vyhlášení aukce.
(2) Finanční jistota může být poskytnuta
a) složením peněžních prostředků na zvláštní účet ministerstva, nebo
b) bankovní zárukou, kterou přijalo ministerstvo.
§ 10c
Hodnocení nabídek
(1) Ministerstvo zahájí otevírání nabídek bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
(2) Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídky se pohlíží, jako by nebyla podána a ministerstvo o tom bez zbytečného odkladu vyrozumí předkladatele nabídky. Ustanovení § 41 správního řádu se nepoužije.
(3) Ministerstvo po uplynutí lhůty pro podání nabídky vyhodnotí, zda podaná nabídka
a) obsahuje požadované náležitosti a
b) splňuje podmínky stanovené ve vyhlášení aukce.
(4) Neobsahuje-li podaná nabídka prokázání první části finanční jistoty, ministerstvo rozhodne o vyřazení nabídky z aukce. Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat rozklad.
(5) Nabídky, které splnily požadavky, ministerstvo vzestupně seřadí podle nabízené výše referenční aukční ceny. Podle celkové hodnoty soutěženého instalovaného výkonu stanoveného ve vyhlášení aukce ministerstvo určí, které nabídky v aukci uspěly.
(6) Ministerstvo zpracuje zprávu o vyhodnocení nabídek (dále jen „zpráva”) a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo ve zprávě uvede
a) označení aukce,
b) seznam hodnocených nabídek, které
1. nesplnily podmínky stanovené ve vyhlášení aukce včetně odůvodnění,
2. splnily podmínky aukce včetně pořadí podle odstavce 5,
c) výzvu k prokázání druhé části finanční jistoty ve výši a způsobem stanoveným ve vyhlášení aukce předkladatelům nabídek, které v aukci uspěly.
(7) Pokud ministerstvo aukci zruší, zveřejní bez zbytečného odkladu způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o zrušení aukce s uvedením důvodu jejího zrušení podle § 10a odst. 1 písm. j).
§ 10d
Rozhodnutí o udělení a neudělení práva na podporu z aukce
(1) Pokud předkladatel nabídky, která uspěla v aukci, ve lhůtě stanovené ve zprávě prokáže druhou část finanční jistoty, ministerstvo do 30 dnů ode dne uplynutí této lhůty vydá rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce. Pokud předkladatel této nabídky neprokáže druhou část finanční jistoty ve lhůtě stanovené ve zprávě, ministerstvo vyzve k prokázání druhé části finanční jistoty dalšího předkladatele nabídky, která splnila podmínky aukce, a to v pořadí, které vyplývá ze zprávy.
(2) V rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce se kromě obecných náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem ve výroku uvede
a) identifikace výrobny elektřiny včetně instalovaného výkonu a druhu podporovaného zdroje energie,
b) referenční aukční cena,
c) lhůta pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo lhůta pro provedení modernizace výrobny elektřiny,
d) v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla postup pro meziroční úpravu výše referenční aukční ceny na základě změny výše nákladů na pořízení paliva a nákladů na emisní povolenky a postup pro stanovení očekávané průměrné roční hodinové ceny.
(3) Předkladatel nabídky, kterému bylo uděleno právo na podporu z aukce, je povinen uvést výrobnu elektřiny do provozu nebo provést modernizaci výrobny elektřiny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce a vyrábět elektřinu za podmínek stanovených tímto zákonem.
(4) Předkladateli nabídky, která neuspěla v aukci, ministerstvo vydá rozhodnutí o neudělení práva na podporu z aukce. Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat rozklad.
§ 10e
Použití finanční jistoty a odnětí práva na podporu z aukce
(1) Ministerstvo vrátí peněžní prostředky nebo záruční listinu, které přijalo od překladatele nabídky, která byla vyřazena z aukce, nebo jemuž ministerstvo vydalo rozhodnutí o neudělení práva na podporu z aukce, ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení nabídky z aukce nebo rozhodnutí o neudělení práva na podporu z aukce.
(2) Pokud bude výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo pokud bude provedena modernizace výrobny elektřiny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce, ministerstvo vrátí předkladateli nabídky, kterému bylo uděleno právo na podporu z aukce, peněžní prostředky nebo záruční listinu, které od něho přijalo, ke dni uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo ke dni provedení modernizace výrobny elektřiny. V opačném případě má ministerstvo právo na plnění z finanční jistoty.
(3) Pokud nebyla výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo pokud nebyla provedena modernizace výrobny elektřiny ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce z důvodu zásahu vyšší moci nebo skutečnosti nezávislé na vůli předkladatele nabídky a předkladatel nabídky v této lhůtě požádal o sjednání nové lhůty pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo pro provedení modernizace výrobny elektřiny, ministerstvo nemá právo na plnění z finanční jistoty.
(4) Pokud nebude výrobna elektřiny uvedena do provozu do 6 měsíců po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce nebo pokud nebude provedena modernizace výrobny elektřiny do 6 měsíců po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce, ministerstvo rozhodne o odnětí práva na podporu z aukce.
§ 11
Podmínky podpory elektřiny a výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 1 hodina.
(2) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.
(3) Pokud výrobce hodlá nabídnout elektřinu povinně vykupujícímu, musí mu tuto skutečnost oznámit v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.
(4) V případě dosažení záporné hodinové ceny je výrobce, který využívá podporu elektřiny formou výkupní ceny, povinen zápornou hodinovou cenu uhradit povinně vykupujícímu, a to za dodané množství elektřiny v dané hodině. Povinně vykupující je povinen o takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(5) V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky, nevzniká výrobci v těchto hodinách k vyrobené elektřině nárok na podporu. Povinně vykupující nebo vykupující je povinen o takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(6) V případě podpory formou výkupní ceny, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená Úřadem, je povinen povinně vykupující uhradit operátorovi trhu rozdíl mezi hodinovou cenou a výkupní cenou stanovenou Úřadem. Způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.
(7) Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. října 2013 do 31. prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo modernizace technologické části, která zvyšuje technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do provozu dnem ukončení rekonstrukce nebo modernizace.
(8) V případě podpory zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena, referenční výkupní cena nebo referenční aukční cena, nárok na podporu v dané hodině nevzniká a výrobce je povinen uhradit rozdíl mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou operátorovi trhu. Způsob a postup úhrady rozdílu mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.
(9) V případě, kdy je u podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla aukčním bonusem dosaženo vyšší očekávané průměrné roční hodinové ceny, než je referenční aukční cena, nárok na podporu v daném roce nevzniká a výrobce je povinen uhradit rozdíl mezi očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a referenční aukční cenou operátorovi trhu. Způsob a postup úhrady rozdílu mezi očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a referenční aukční cenou operátorovi trhu stanoví rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce.
§ 11a
Měření a evidence elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
(1) Výrobce je povinen na svůj náklad měřit
a) za místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, nebo
b) před místem odběru vyrobené technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť z každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje, jakož i měřit samostatně technologickou vlastní spotřebu elektřiny stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii.

Povinnost uvedená v předchozí větě pod písmeny a) a b) se nevztahuje na případy, kdy měření zajišťuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy.
Měření technologické vlastní spotřeby elektřiny se dále nevyžaduje u stanovení množství elektřiny na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech, kde způsob stanovení uvádí prováděcí právní předpis, a u výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kWe včetně.
(2) Výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje, který uplatňuje podporu elektřiny v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu nebo aukčního bonusu i na vyrobenou elektřinu, která nebyla dodána do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je povinen měřit vyrobenou elektřinu s hodinovým průběhem výroby elektřiny z obnovitelného zdroje stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii, a to způsobem, který stanoví jiný právní předpis12) .
(3) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je povinen měřit množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečné teplo a spotřebované palivo v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(4) Výrobce je dále povinen
a) udržovat a provozovat měřicí zařízení podle odstavců 1 a 2 s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle odstavců 1 až 3 nebo do jeho součásti či příslušenství.
(5) V případě podpory elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu nebo aukčního bonusu je výrobce povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci a údaje týkající se identifikace výrobce a výrobny elektřiny a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných údajů; způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(6) V případě podpory elektřiny formou výkupních cen je výrobce povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje o identifikaci výrobce a o výrobně elektřiny v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a vést jejich evidenci. Rozsah údajů a termín a způsob předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(7) V případě podpory elektřiny formou výkupních cen je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty v předávacím místě připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě. Způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených hodnot stanoví prováděcí právní předpis.
§ 12
Výše výkupní ceny, referenční výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu
(1) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok referenční výkupní cenu samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 nebo modernizované od 1. ledna 2022 byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny elektřiny roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Úřad pro nepalivové zdroje elektřiny každoročně navyšuje výkupní cenu nebo referenční výkupní cenu u stávajících výroben elektřiny o 2 %. Úřad pro palivové zdroje elektřiny meziročně upravuje výši výkupní ceny nebo referenční výkupní ceny na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva.
(3) Pro podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu a postup pro stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi referenční výkupní cenou nebo výkupní cenou a dosaženou hodinovou cenou. Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Úřad při stanovení postupu pro hodinový zelený bonus na elektřinu podle odstavce 3 postupuje tak, aby v případech dosažení záporné hodinové ceny, kdy vzniká nárok na podporu, byla hodnota hodinového zeleného bonusu na elektřinu rovna nejvýše hodnotě hodinového zeleného bonusu na elektřinu při dosažení nulové hodinové ceny.
(5) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu z druhotných zdrojů a na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2022 nebo modernizované od 1. ledna 2022 byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny elektřiny roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů a při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje elektřiny a tepla. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Úřad meziročně upravuje výši zelených bonusů na elektřinu k elektřině z obnovitelných zdrojů, na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a na elektřinu z druhotných zdrojů energie na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a cen elektřiny a tepla a jejich změn.
(7) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na udržovací podporu elektřiny způsobem uvedeným v § 6a.
(8) Úřad může při stanovení ročního zeleného bonusu na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanovit maximální množství elektřiny, na které se podpora v kalendářním roce vztahuje.
(9) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory elektřiny tak, aby pro rok, kdy je výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo je modernizována, činila referenční výkupní cena nebo zelený bonus na elektřinu nejvýše pětinásobek průměrné tržní ceny elektřiny na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu stanovené jako průměr z hodnot ročních průměrných hodinových cen na tomto trhu za každý ukončený kalendářní rok v posledních třech letech.
(10) Při stanovení výkupních cen, referenčních výkupních cen, ročních zelených bonusů na elektřinu a ceny za činnost povinně vykupujícího postupuje Úřad podle zákona o cenách a výši podpory stanoví v cenovém rozhodnutí.
§ 13
Vyúčtování podpory elektřiny
(1) Operátor trhu účtuje provozovateli regionální distribuční soustavy a provozovateli přenosové soustavy složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši, v jaké je povinen ji vyúčtovat provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy podle § 28a a provozovatel regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy je povinen ji hradit operátorovi trhu. Způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Povinně vykupující účtuje operátorovi trhu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za svoji činnost podle množství povinně vykupované elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů evidovaných operátorem trhu podle § 10 odst. 3 a operátor trhu je povinen hradit rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za činnost povinně vykupujícího.
(3) Výši ceny za činnost povinně vykupujícího stanovuje Úřad v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok. Způsob výpočtu ceny stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Právo účtovat podle odstavce 2 vzniká zaplacením výkupní ceny výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to v rozsahu naměřených nebo vypočtených hodnot vyrobené elektřiny podle § 11a evidovaných operátorem trhu.
HLAVA IV
ODVOD Z ELEKTŘINY ZE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ
§ 14
Předmět odvodu z elektřiny ze slunečního záření
Předmětem odvodu za elektřinu ze slunečního záření (dále jen „odvod”) je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2022 po dobu trvání práva na podporu elektřiny v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.
§ 15
Subjekty odvodu
(1) Poplatníkem odvodu je výrobce, pokud vyrábí elektřinu ze slunečního záření.
(2) Plátcem odvodu je v případě hrazení formou zeleného bonusu na elektřinu operátor trhu a v případě hrazení formou výkupní ceny povinně vykupující.
§ 16
Základ odvodu
Základem odvodu je částka bez daně z přidané hodnoty hrazená plátcem odvodu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu na elektřinu poplatníkovi odvodu za elektřinu ze slunečního záření vyrobenou v odvodovém období.
§ 17
Osvobození od odvodu
Od odvodu je osvobozena elektřina vyrobená ze slunečního záření ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kW a elektřina vyrobená ze slunečního záření přesahující celkové množství elektřiny, za které se hradí odvod a které stanoví rozhodnutí podle § 34a odst. 1 nebo 2.
§ 18
Sazba odvodu
(1) Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě výroby elektřiny v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 v případě hrazení formou
a) výkupní ceny 10 %,
b) zeleného bonusu na elektřinu 11 %.
(2) Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě výroby elektřiny v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v případě hrazení formou
a) výkupní ceny 20 %,
b) zeleného bonusu na elektřinu 21 %.
§ 19
Odvodové období
Odvodovým obdobím je kalendářní měsíc.
§ 20
Způsob výběru odvodu
(1) Plátce odvodu je povinen srazit nebo vybrat odvod ze základu odvodu.
(2) Plátce odvodu je povinen odvést odvod ze základu odvodu do 25 dnů po skončení odvodového období; ve stejné lhůtě je povinen podat vyúčtování odvodu.
§ 21
Správa odvodu
(1) Správu odvodu vykonávají finanční úřady.
(2) Při správě odvodu se postupuje podle daňového řádu.
§ 22
Rozpočtové určení odvodu
Odvod je příjmem státního rozpočtu.
HLAVA V
PODPORA TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, PODPORA TEPLA A PODPORA BIOMETANU
Díl 1
Podpora tepla
§ 23
Podpora tepla a formy podpory tepla
(1) Pro účely stanovení podpory tepla z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona se za teplo z obnovitelných zdrojů považuje teplo vyrobené využitím obnovitelného zdroje.
(2) Podpora tepla z obnovitelných zdrojů (dále jen „podpora tepla”) se uskutečňuje formou
a) investiční podpory tepla, nebo
b) provozní podpory tepla.
(3) Provozní podpora tepla se uskutečňuje formou zeleného bonusu na teplo.
(4) Investiční podpora tepla se uskutečňuje formou programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.
(5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má výrobce tepla, který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24 využívající geotermální energii, energii biomasy nebo bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu nebo teplo z obnovitelných zdrojů podle § 25a využívající geotermální energii nebo energii biomasy. Právo na podporu pro výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se vztahuje pouze na výrobny tepla, jejichž výrobní technologické celky nejsou v den uvedení do provozu podle prováděcího právního předpisu starší 5 let.
(6) Výrobce tepla, který uplatňuje provozní podporu tepla, je povinen zaregistrovat přímo v systému operátora trhu provozní podporu tepla zeleným bonusem na teplo. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.
§ 24
Provozní podpora tepla
(1) Právo na provozní podporu tepla podle tohoto zákona se vztahuje pouze na držitele licence na výrobu tepelné energie, který vyrábí tepelnou energii z obnovitelných zdrojů.
(2) V případě výrobny tepla uvedené do provozu od 1. ledna 2022 se provozní podpora tepla může vztahovat pouze na teplo z výrobny tepla z obnovitelných zdrojů umístěné na území České republiky
a) spalující biomasu nebo využívající geotermální energii se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW, kde podporovaným teplem je teplo dodané z této výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
b) využívající bioplyn, s výjimkou skládkového a kalového plynu, s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW, kde podporovaným teplem je užitečné teplo z této výrobny tepla.
(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobně tepla
a) splňující minimální účinnost energie stanovenou prováděcím právním předpisem, s výjimkou výroby tepla využívající geotermální energii,
b) využívající biomasu nebo bioplyn z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu,
c) s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 20 MW při výrobě tepla z pevných paliv z biomasy nebo s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nad 2 MW z biomasy při výrobě tepla z plynných paliv z biomasy, pokud paliva z biomasy splňují kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy a úspory emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu; paliva z biomasy vyrobená z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma tepla vyrobeného z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů,
d) z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů stanovená prováděcím právním předpisem; biokapaliny vyrobené z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů vyjma tepla vyrobeného z tuhého komunálního odpadu, který nepodléhá ani kritériím úspor emisí skleníkových plynů,
e) energetickým využitím komunálního odpadu, a to pouze na teplo vyrobené z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v případě nevytříděného komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu prováděcí právní předpis.
(4) Provozní podpora tepla se nevztahuje na
a) neoprávněnou dodávku tepelné energie podle energetického zákona,
b) teplo vyrobené výrobcem tepla, který neplní povinnosti podle § 27 odst. 3 nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 27 odst. 5 písm. a),
c) teplo naměřené měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce tepla v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení,
d) teplo vyrobené z bioplynu, na který byla uplatněna provozní podpora biometanu.
§ 25
Investiční podpora tepla
(1) Investiční podpora tepla se vztahuje na výstavbu výrobny tepla z obnovitelných zdrojů nebo z odpadního tepla a na rozvodné tepelné zařízení2) z těchto výroben tepla na území České republiky s minimální účinností užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem.
(2) Vyhlašují-li organizační složky státu, kraje nebo obce programy podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, týkající se zcela nebo z části obnovitelných zdrojů, jsou povinny do výzvy k podání nabídek podle příslušných programů zařadit investiční podporu výstavby výrobny tepla z obnovitelných zdrojů a rozvodných tepelných zařízení2) z těchto výroben tepla.
(3) V případě výstavby výrobny tepla z tepelných čerpadel se investiční podpora tepla vztahuje na výrobnu tepla splňující požadavky stanovené rozhodnutím Komise15) .
(4) V případě výstavby výrobny tepla z biokapalin se investiční podpora tepla vztahuje pouze na výrobnu tepla využívající jako paliva biokapaliny splňující kritéria udržitelnosti stanovená v prováděcím právním předpise. Splnění kritérií udržitelnosti biokapalin je povinen výrobce tepla doložit poskytovateli dotace do 30 dní po uvedení výrobny tepla do provozu.
(5) Investiční podpora tepla se nevztahuje na solární systémy nebo systémy s tepelnými čerpadly, které by svým provozem zhoršily celkovou průměrnou roční účinnost stávajících účinných soustav zásobování tepelnou energií. Tyto soustavy zásobování tepelnou energií eviduje a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje Úřad do 30. dubna následujícího roku.
§ 25a
Udržovací podpora tepla
(1) Úřad stanoví udržovací podporu tepla tak, aby došlo k vyrovnání rozdílu mezi
a) měrnými provozními náklady při použití biomasy u výroben tepla spalujících biomasu nebo u výroben tepla nebo elektřiny společně spalujících obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj a měrnými provozními náklady při použití tuhých fosilních paliv,
b) měrnými provozními náklady a tržní cenou elektřiny a cenou tepla u výroben tepla využívající geotermální energii.
(2) Rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů a způsob tvorby ceny tepla použité Úřadem pro stanovení výše udržovací podpory tepla podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Udržovací podpora tepla se vztahuje na množství tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií anebo v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje na poměrnou část dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje vypočtenou způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(4) Úřad meziročně upravuje výši udržovací podpory tepla na základě monitoringu provozních nákladů a tržní ceny elektřiny a ceny tepla a jejich změn.
(5) Podmínkou vzniku práva na udržovací podporu tepla je registrace podpory v systému operátora trhu výrobcem, s výjimkou udržovací podpory tepla pro rok 2022. Pokud výrobce tepla v systému operátora trhu registruje udržovací podporu tepla do 31. prosince 2022, vznikne právo na udržovací podporu tepla za rok 2022 při splnění ostatních podmínek podpory, nejdříve ode dne 1. ledna 2022.
(6) Udržovací podpora tepla není poskytována do
a) předložení pravomocného usnesení podle § 35 odst. 8, pokud u výrobny tepla před registrací udržovací podpory tepla v systému operátora trhu bylo vedeno řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, nebo
 
b) předložení dokladu prokazujícího bezdlužnost v případě zjištěné nadměrné podpory u výrobny elektřiny před registrací udržovací podpory tepla v systému operátora trhu, kdy je uložena povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu podle § 35 odst. 5 písm. b).
(7) Na udržovací podporu tepla dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 23 a 24.
§ 26
Zelený bonus na teplo
(1) Zelený bonus na teplo je stanoven v Kč/GJ a poskytován pouze v ročním režimu.
(2) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na teplo je 1 měsíc nebo jeho celé násobky.
(3) Pokud o to výrobce tepla požádá, je operátor trhu povinen, na základě vyúčtování podle odstavce 4, hradit výrobci zelený bonus na teplo.
(4) Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se uskutečňuje na základě naměřených hodnot
a) dodaného tepla z výroben tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií podle § 24 odst. 2 písm. a) a § 25a odst. 3 anebo poměrné části dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje podle § 25a odst. 3, nebo
b) užitečného tepla pro výrobny tepla podle § 24 odst. 2 písm. b) evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
§ 26a
Výše zeleného bonusu na teplo
(1) Úřad stanoví pro výrobny tepla podle § 24 výši zeleného bonusu na teplo tak, aby při podpoře tepla vyrobeného ve výrobnách tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2022 byl součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny tepla roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů a při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje elektřiny a tepla. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Úřad meziročně upravuje výši zeleného bonusu na teplo na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a tržní ceny elektřiny a ceny tepla a jejich změn.
(3) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na udržovací podporu tepla způsobem uvedeným v § 25a.
(4) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory tepla tak, aby pro rok, kdy je výrobna tepla uvedena do provozu, činil zelený bonus na teplo nejvýše pětinásobek průměrné výsledné ceny tepelné energie zveřejňované Úřadem stanovené jako průměr cen tepelné energie ze zemního plynu na úrovni výroby při výkonu nad 10 MWt za poslední tři ukončené kalendářní roky.
(5) Při stanovení zelených bonusů na teplo postupuje Úřad podle zákona o cenách a výši podpory stanoví v cenovém rozhodnutí.
§ 26b
Přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií
(1) Přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (dále jen „přechodná transformační podpora tepla”) se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobně tepla z neobnovitelných zdrojů, které bylo dodáno do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií umístěné na území České republiky, a na jehož výrobu byly výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje nakoupeny a vyřazeny povolenky na emise skleníkových plynů podle jiného právního předpisu35) .
(2) Přechodná transformační podpora tepla se nevztahuje na teplo vymezené v nařízení vlády podle § 3.
§ 26c
Práva a povinnosti související s přechodnou transformační podporou tepla
(1) Právo na přechodnou transformační podporu tepla se vztahuje na držitele licence na výrobu tepelné energie, který vyrábí teplo z neobnovitelného zdroje.
(2) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje, který uplatňuje přechodnou transformační podporu tepla, je povinen zaregistrovat tuto podporu v systému operátora trhu. Postup při registraci stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje je povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje týkající se identifikace výrobce tepla z neobnovitelného zdroje a výrobny tepla z neobnovitelného zdroje a údaje pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla podle § 26d odst. 7 a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující údaje; způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje, který uplatňuje přechodnou transformační podporu tepla, je v případě výroby tepla z uhlí povinen úplnými a pravdivými údaji doložit závazek ukončit výrobu tepla z uhlí v dané výrobně tepla z neobnovitelného zdroje nejpozději do 31. prosince 2030 a po uvedeném datu zajistit výrobu tepla z jiných zdrojů energie než z uhlí. Způsob, rozsah a termín doložení závazku stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Výrobce tepla z neobnovitelného zdroje je v případě výroby tepla z uhlí povinen předávat operátorovi trhu s údaji pro vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla také úplné a pravdivé údaje o pokroku při plnění závazku uvedeného v odstavci 4. Způsob a rozsah údajů o pokroku plnění závazku uvedeného v odstavci 4 stanoví prováděcí právní předpis.
§ 26d
Forma a výše přechodné transformační podpory tepla
(1) Přechodná transformační podpora tepla se uskutečňuje formou bonusu k transformaci výroby tepla.
(2) Bonus k transformaci výroby tepla je stanoven v Kč a je poskytován pouze v ročním režimu.
(3) Zúčtovacím obdobím pro úhradu bonusu k transformaci výroby tepla je kalendářní rok.
(4) Operátor trhu je na základě vyúčtování podle odstavce 7 a údajů podle § 26c odst. 3 až 5 povinen hradit bonus k transformaci výroby tepla výrobci tepla z neobnovitelného zdroje, který o tuto podporu požádá.
(5) Výše bonusu k transformaci výroby tepla je stanovena jako součin rozdílu průměrné tržní ceny povolenky na emise skleníkových plynů stanovené Úřadem za kalendářní rok, za který se bonus k transformaci výroby tepla poskytuje, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla stanovené nařízením vlády podle § 3 a množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a vyřazených výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje podle jiného právního předpisu35) na pokrytí emisí skleníkových plynů z výroby tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií podle § 26b odst. 1 se zohledněním § 26b odst. 2 v kalendářním roce, za který se bonus k transformaci výroby tepla poskytuje. Průměrnou tržní cenu povolenky zveřejní Úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup do 31. ledna roku následujícího po roku, za který se bonus k transformaci výroby tepla poskytuje.
(6) Výše bonusu stanoveného podle odstavce 5 nesmí překročit tři čtvrtiny součinu průměrné tržní ceny povolenky stanovené podle odstavce 5 a množství povolenek na emise skleníkových plynů nakoupených a vyřazených výrobcem tepla z neobnovitelného zdroje podle jiného právního předpisu35) na pokrytí emisí skleníkových plynů z výroby tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií podle § 26b odst. 1 se zohledněním § 26b odst. 2.
(7) Vyúčtování bonusu k transformaci výroby tepla se uskutečňuje na základě informací o množství nakoupených a vyřazených povolenek na emise skleníkových plynů a dalších údajů evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.
§ 27
Práva a povinnosti subjektů na trhu s teplem a s provozní podporou tepla
(1) Držitel licence na rozvod tepelné energie16) je povinen od výrobce tepla vykupovat teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů a za tím účelem umožnit připojení výrobny tepla k rozvodnému tepelnému zařízení. Povinnost výkupu se vztahuje pouze na množství tepla, které neohrozí spolehlivý a bezpečný provoz dotčené soustavy zásobování tepelnou energií nebo její části nebo neomezí využití obnovitelných zdrojů v jiném zdroji tepelné energie připojeném k rozvodnému tepelnému zařízení.
(2) Povinnost umožnit připojení výrobny tepla a výkupu tepla nevzniká,
a) pokud výrobce tepla není držitelem licence na výrobu tepelné energie podle energetického zákona,
b) pokud je rozvodné tepelné zařízení součástí účinné soustavy zásobování tepelnou energií,
c) pokud by došlo ke zvýšení celkových nákladů na pořízení tepla pro stávající odběratele držitele licence na rozvod tepelné energie, nebo
d) pokud parametry teplonosné látky neodpovídají parametrům v rozvodném tepelném zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v místě připojení.
(3) Výrobce tepla je povinen zajistit měření
a) dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě podpory podle § 24 odst. 2 písm. a) nebo § 25a způsobem podle prováděcího právního předpisu, nebo
b) užitečného tepla v případě podpory podle § 24 odst. 2 písm. b) způsobem podle prováděcího právního předpisu.
(4) Výrobce tepla je povinen zaregistrovat místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 2 písm. a) a § 25a nebo užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 2 písm. b), ke kterému vzniká nárok na provozní podporu tepla podle tohoto zákona, v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích podle prováděcího právního předpisu.
(5) Výrobce tepla je povinen
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě výrobny tepla podle § 24 odst. 2 písm. a) a § 25a nebo užitečného tepla v případě výrobny tepla podle § 24 odst. 2 písm. b) a jejich evidenci a údaje týkající se identifikace výrobce tepla a výrobny tepla a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných údajů; způsob předání údajů, rozsah údajů a termín předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis,
b) vykazovat operátorovi trhu a na vyžádání též Úřadu, Státní energetické inspekci (dále jen „Inspekce”) a ministerstvu, v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje zvlášť množství tepla z obnovitelného zdroje a zvlášť množství tepla z neobnovitelného zdroje, skutečné nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvalitu a skutečné využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje pro účely výroby tepla způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Výrobce tepla je dále povinen
a) udržovat a provozovat měřidlo s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení nebo do jeho součásti či příslušenství.
Díl 2
Podpora biometanu
§ 27a
Podpora biometanu a forma podpory
(1) Podpora biometanu formou zeleného bonusu se poskytuje na biometan vyrobený ve výrobně biometanu na území České republiky připojené k distribuční nebo přepravní soustavě24) České republiky nebo dodaný do čerpací stanice nebo výdejní jednotky25) , která je přímo připojená k výrobně biometanu.
(2) Podpora biometanu se vztahuje na biometan vyrobený ve výrobně biometanu
a) v souladu s požadavky na kvalitu biometanu a odorizaci stanovenými prováděcím právním předpisem,
b) z biomasy splňující kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy a úspory emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu; paliva z biomasy vyrobená z odpadů a zbytků jiných než zbytků ze zemědělství, akvakultury, rybolovu a lesnictví musí splňovat pouze kritéria úspor emisí skleníkových plynů,
c) využívající biomasu nebo bioplyn z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu,
d) provozované držitelem licence na výrobu plynu,
e) s výrobními technologickými celky, které nejsou v den uvedení do provozu starší 5 let; to platí pro výrobnu biometanu, která nevznikla úpravou výrobny elektřiny využívající bioplyn.
(3) Podpora biometanu se nevztahuje na
a) neoprávněnou distribuci biometanu v distribuční soustavě nebo neoprávněnou přepravu biometanu v přepravní soustavě podle jiného právního předpisu26) , nebo
b) biometan naměřený měřicím zařízením, které zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce biometanu v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo porušení zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo chyby a poruchy měřicího zařízení.
(4) Rozhodne-li se výrobce biometanu využít podporu biometanu formou zeleného bonusu na biometan, je povinen zaregistrovat v systému operátora trhu podporu zeleným bonusem na biometan. Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat podporu zeleným bonusem na biometan po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu plynu, která umožňuje výrobci provozovat výrobnu biometanu, nejpozději do 90 dní od uvedení výrobny biometanu do provozu. Pokud výrobce biometanu nezaregistruje podporu zeleným bonusem na biometan podle věty druhé, právo na podporu biometanu nevzniká. Postup a rozsah při registraci podpory stanoví prováděcí právní předpis.
§ 27b
Zelený bonus na biometan
(1) Zelený bonus na biometan je stanoven v Kč/MWh výhřevnosti a je poskytován v ročním režimu.
(2) Zúčtovacím obdobím pro úhradu zeleného bonusu na biometan je 1 měsíc.
(3) Pokud není výrobce biometanu subjektem zúčtování27) nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je vykupující biometanu povinen převzít odpovědnost za odchylku28) .
(4) Pokud o to výrobce biometanu požádá, je operátor trhu povinen na základě vyúčtování podle odstavce 5 hradit výrobci biometanu zelený bonus na biometan.
(5) Vyúčtování zeleného bonusu na biometan se uskutečňuje na základě naměřených hodnot biometanu podle prováděcího právního předpisu a evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. Nepředá-li výrobce biometanu operátorovi trhu naměřené hodnoty biometanu nárok na úhradu zeleného bonusu na biometan nevzniká.
§ 27c
Výše zeleného bonusu na biometan
(1) Úřad stanoví v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na biometan tak, aby součet diskontovaných peněžních toků za dobu životnosti výrobny biometanu byl roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů a při zohlednění předpokládaných příjmů z prodeje biometanu. Úřad může stanovit samostatně výši ročního zeleného bonusu na biometan vyrobený ze surovin vymezujících pokročilý biometan uvedených v prováděcím právním předpisu a na ostatní biometan. Technické a ekonomické parametry a výši diskontní míry stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Úřad meziročně upravuje výši zeleného bonusu na biometan na základě monitoringu nákladů na pořízení paliva a ceny zemního plynu a jejich změn.
(3) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory biometanu tak, aby pro rok, kdy je výrobna biometanu uvedena do provozu, činil zelený bonus na biometan nejvýše pětinásobek průměrné tržní ceny plynu na vnitrodenním trhu s plynem organizovaném operátorem trhu stanovený jako průměr z hodnot ročních vážených průměrných cen za každý ukončený kalendářní rok v posledních třech letech.
(4) Při stanovení zelených bonusů na biometan postupuje Úřad podle zákona o cenách a výši podpory stanoví v cenovém rozhodnutí.
§ 27d
Práva a povinnosti osob na trhu s biometanem
(1) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu jsou povinni přednostně připojit výrobnu biometanu za účelem přístupu k jimi provozovanému plynárenskému zařízení, a to v nejbližším místě připojení, pokud o to výrobce biometanu požádá a splňuje podmínky připojení stanovené jiným právním předpisem30) . Tato povinnost nevzniká v případě nedostatku kapacity plynárenského zařízení, ke kterému by měla být výrobna biometanu připojena, nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenské soustavy. Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny biometanu připojené k jím provozovanému plynárenskému zařízení jako výrobní předávací místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto údajích v rozsahu podle jiného právního předpisu.
(2) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu jsou povinni na vyžádání výrobce biometanu poskytnout informace nezbytné pro připojení výrobny biometanu podle odstavce 1, odhad nákladů souvisejících s tímto připojením, lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o toto připojení a odhad doby nezbytné pro provedení tohoto připojení.
(3) Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny biometanu, která není připojena k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky, v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny těchto údajů v rozsahu podle jiného právního předpisu30) .
§ 27e
Podmínky podpory biometanu
(1) Výrobce biometanu je povinen na svůj náklad zajistit měření množství, kvality a tlaku vyrobeného biometanu v předávacím místě plynárenského zařízení, k němuž je výrobna biometanu připojena, a předávat tyto údaje provozovateli tohoto plynárenského zařízení, a to způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Výrobce biometanu je povinen předávat operátorovi trhu údaje související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v rozsahu, termínech a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Výrobce biometanu, který uplatňuje právo na podporu zeleným bonusem na biometan dodaný do čerpací stanice nebo výdejní jednotky přímo připojené k výrobně biometanu bez využití plynárenské soustavy, je povinen
a) na svůj náklad zajistit měření množství takto dodaného biometanu stanoveným měřidlem podle zákona o metrologii,
b) předat operátorovi trhu elektronickou formou údaje o množství vyrobeného biometanu dodaného do čerpací stanice nebo výdejní jednotky s rozdělením na pokročilý a ostatní biometan a údaje o surovinách využitých pro výrobu takového biometanu v rozsahu, termínech a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(3) Výrobce biometanu je dále povinen
a) udržovat a provozovat měřicí zařízení podle odstavců 1 a 2 s platným ověřením podle zákona o metrologii,
b) zdržet se jakýchkoli neoprávněných zásahů do zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo do měřicího zařízení podle odstavců 1 a 2 nebo do jeho součástí a příslušenství.
(4) Výrobce biometanu je povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty množství biometanu podle odstavců 1 a 2 a údaje týkající se identifikace výrobce biometanu a výrobny biometanu a na vyžádání operátora trhu poskytnout další doplňující informace týkající se předávaných údajů. Způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených hodnot biometanu a předávaných údajů týkajících se identifikace výrobce biometanu a výrobny biometanu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 27f
Požadavky na výrobu biometanu a jeho uplatnění
(1) Biometan vyrobený ve výrobnách biometanu vzniklých úpravou výroben elektřiny využívajících bioplyn musí být vyroben alespoň z 35% podílu surovin vymezujících pokročilý biometan uvedených v prováděcím právním předpisu.
(2) Biometan vyrobený ve výrobnách biometanu, které nevznikly úpravou výroben elektřiny využívajících bioplyn, musí být vyroben alespoň z 45% podílu surovin vymezujících pokročilý biometan uvedených v prováděcím právním předpisu.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze pokročilý biometan, na který byla poskytnuta podpora zeleným bonusem na biometan, uplatnit pouze v odvětví dopravy, a to pro plnění cíle pro pokročilá biopaliva a pokročilý bioplyn pro dopravu1) . Pro jiné účely než v odvětví dopravy lze takto podpořený pokročilý biometan uplatnit pouze v případě, že množství pokročilého biometanu, dodaného do přepravní nebo distribuční soustavy, nebo do čerpací stanice nebo výdejní jednotky, na který výrobce biometanu uplatnil právo na podporu biometanu, překročí celkové množství zemního plynu a biometanu spotřebovaného v dopravě.
HLAVA VI
FINANCOVÁNÍ PODPORY
§ 28
Financování podpory
(1) Náklady na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny
a) tržbami z plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny,
b) tržbami z plateb v případě, že je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena, referenční výkupní cena nebo referenční aukční cena nebo kdy je dosaženo vyšší očekávané průměrné roční hodinové ceny, než je referenční aukční cena v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
c) prostředky z finanční jistoty,
d) dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce 3,
e) výnosy z dražeb povolenek podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva,
f) kladným rozdílem mezi očekávanou tržní cenou elektřiny z nízkouhlíkové výrobny na organizovaných trzích a realizační cenou podle § 9 odst. 3 zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice,
g) výnosy z ceny záruky původu a z hodnoty záruky původu, která je součástí ceny za převod záruky původu pokročilého biometanu podle § 45a a nabídnutých záruk původu podle § 45c.
(2) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů na podporu elektřiny, provozní podporu tepla přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu.
(3) Vláda stanoví nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu, a to do 30. září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny. Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace se stanoví na základě finančních prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a), b), c), e), f) a g), a to tak, aby spolu s nimi pokryly celkové předpokládané finanční prostředky na podporu elektřiny, provozní podporu tepla přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu.
(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny pro
a) předávací místa s přenosovou nebo distribuční soustavou na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc podle sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě ve smlouvě o připojení31) ; rezervovaný příkon je možné sjednat v rozsahu od nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané předávací místo do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení tvořících dané předávací místo, a
b) předávací místa s distribuční soustavou na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě; v případě, že předávací místo není vybaveno hlavním jističem před elektroměrem, použije se jmenovitá proudová hodnota nejbližšího předřazeného jistícího prvku.
(5) Při stanovení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny pro následující kalendářní rok Úřad bere v úvahu rozdíly mezi skutečně vynaloženými náklady a výnosy na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu za uplynulý kalendářní rok.
(6) Peněžní prostředky určené na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu vede operátor trhu odděleně na zvláštních účtech u banky nebo pobočky zahraniční banky na území České republiky.
(7) Úřad poskytuje operátorovi trhu a ministerstvu údaje o držitelích licencí a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení nebo změně licence a další informace předané výrobci, výrobci tepla a výrobci biometanu Úřadu v souvislosti se změnami výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu.
(8) Ministerstvo poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a osvědčení o původu elektřiny z druhotných zdrojů a výrobnách, na které bylo toto osvědčení vydáno, včetně změn, a údaje z rozhodnutí o udělení práva na podporu z aukce v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.
(9) Operátor trhu poskytuje povinně vykupujícímu údaje pro úhradu výkupních cen, a to bez zbytečného odkladu, po jejich obdržení od Úřadu podle odstavce 7.
(10) Skutečně vynaloženými náklady operátora trhu na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu je součet těchto částek,
a) vyplacené peněžní prostředky výrobcům, výrobcům tepla, výrobcům tepla z neobnovitelného zdroje, výrobcům biometanu a povinně vykupujícím na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu,
b) finanční náklady související s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu,
c) peněžní prostředky související se správními a soudními řízeními, které se týkají podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu a financování podpory,
d) další náklady související s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu podle právních předpisů upravujících účetnictví.
(11) Skutečnými výnosy operátora trhu na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporou biometanu je součet těchto částek:
a) uhrazené peněžní prostředky podle odstavce 1,
b) finanční výnosy uhrazené v souvislosti s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu,
c) peněžní prostředky související se správními a soudními řízeními, které se týkají podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory tepla a podpory biometanu a financování podpory,
d) další výnosy související s podporou elektřiny, provozní podporou tepla, přechodnou transformační podporou tepla a podporou biometanu podle právních předpisů upravujících účetnictví.
(12) Náklady uvedené v odstavci 10 písm. a) až c) a výnosy uvedené v odstavci 11 písm. a) až c), které přísluší k podpoře elektřiny, jsou zahrnuty do stanovení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.
§ 28a
Způsob a postup úhrady plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny
(1) Platba složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny (dále jen „platba na podporu elektřiny”) se účtuje v poměru počtu dní, kdy existuje dané předávací místo v kalendářním měsíci, k počtu dní v kalendářním měsíci.
(2) Zákazník hradí za zúčtovací období platbu na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v jednotlivých předávacích místech tvořených hlavními vedeními nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Maximální platba na podporu elektřiny zákazníka za odběrné místo za zúčtovací období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy ve všech předávacích místech odběrného místa nebo výrobny elektřiny za zúčtovací období. V případě, že došlo v rámci zúčtovacího období ke změně složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny podle § 28 odst. 4, hradí zákazník za zúčtovací období platbu na podporu elektřiny podle vět první a druhé stanovenou samostatně za jednotlivé části zúčtovacího období s odlišnou složkou ceny služby distribuční soustavy a složkou ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.
(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena (dále jen „nadřazená distribuční soustava”), platby na podporu elektřiny od účastníků trhu s elektřinou, jejichž zařízení9) jsou připojena k lokální distribuční soustavě tohoto provozovatele. Provozovatel lokální distribuční soustavy dále hradí provozovateli nadřazené distribuční soustavy platby ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti souhrnu sjednaného rezervovaného příkonu ve všech předávacích místech tvořených hlavními vedeními lokální distribuční soustavy s nadřazenou distribuční soustavou a souhrnu plateb hrazených účastníky trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena k této lokální distribuční soustavě. Maximální platba na podporu elektřiny podle věty druhé za zúčtovací období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupujícího do lokální distribuční soustavy z nadřazené distribuční soustavy a od účastníků trhu s elektřinou sníženého o množství elektřiny odebrané zákazníkem z lokální distribuční soustavy, za které se hradí platba na podporu elektřiny podle odstavce 2, a o množství elektřiny vystupující z lokální distribuční soustavy do jiné distribuční soustavy. V případě, že došlo v rámci zúčtovacího období ke změně složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny podle § 28 odst. 4, hradí provozovatel lokální distribuční soustavy za zúčtovací období platbu na podporu elektřiny podle vět první až třetí stanovenou samostatně za jednotlivé části zúčtovacího období s odlišnou složkou ceny služby distribuční soustavy a složkou ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny.
(4) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě hlavním i záložním vedením, použije se pro vyhodnocení maximální platby na podporu elektřiny podle odstavců 2 a 3 součet množství elektřiny odebraného prostřednictvím hlavních a záložních vedení v daném zúčtovacím období.
(5) Pro výpočet maximální platby na podporu elektřiny podle odstavců 2 a 3 se do celkového množství elektřiny nezahrnuje množství elektřiny odebrané přečerpávacími vodními elektrárnami, odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla, dodané prostřednictvím distribuční soustavy do distribuční soustavy umístěné v jiném členském státě Evropské unie, spotřebované provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy na krytí ztrát v jím provozované soustavě a množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové.
(6) Pokud ve smlouvě o připojení31) nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě, ale pouze rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro stanovení platby na podporu elektřiny součet sjednaných rezervovaných příkonů hlavních vedení na jedné napěťové hladině. Pokud ve smlouvě o připojení31) nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím místě ani rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro stanovení platby na podporu elektřiny místo sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě výše sjednaného rezervovaného příkonu na jednotlivých napěťových hladinách.
§ 29
Poskytnutí dotace
Dotaci na úhradu nákladů na podporu elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla a podporu biometanu podle § 28 poskytuje ministerstvo operátorovi trhu čtvrtletně na základě jeho žádosti předložené ministerstvu do konce měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí. Ministerstvo operátorovi trhu do konce dalšího měsíce poukáže jednu čtvrtinu částky uvedené v nařízení vlády podle § 28 odst. 3.
HLAVA VII
PŘIMĚŘENOST PODPORY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, PODPORY ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA, PODPORY ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ZDROJŮ, PODPORY TEPLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A PODPORY BIOMETANU
Díl 1
Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015
§ 30
Postup prověření přiměřenosti podpory elektřiny
(1) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů se provádí u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015. Podpora elektřiny je přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnoty v intervalu 8,4 % až 10,6 %. Hodnoty vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů stanoví vláda nařízením.
(2) V případě překročení hodnot podle odstavce 1 se jedná o nadměrnou podporu. Nadměrná podpora může vzniknout
a) podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů,
b) souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s podporou elektřiny z druhotných zdrojů, podporou elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podporou decentrální výroby elektřiny anebo s provozní podporou tepla z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „jiná provozní podpora”), nebo
c) souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou nebo s investiční podporou a jinou provozní podporou; to neplatí pro souběh podpory elektřiny pro zdroj elektřiny uvedený do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, u kterého je výše provozní podpory podle cenového předpisu snížena o poměrnou část investiční podpory uvedené v systému operátora trhu.
(3) Přiměřenost podpory elektřiny se prověřuje sektorovým šetřením přiměřenosti podpory elektřiny (dále jen „sektorové šetření”) podle § 31, v řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podle § 34 a v řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední podle § 35.
(4) Přiměřenost podpory se v řízení podle § 35 neprověřuje, pokud výrobce uplatnil v jednotlivých 3 po sobě jdoucích účetních obdobích právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo uplatnil právo na tuto podporu společně s jinou podporou malého rozsahu do výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast podpory de minimis32) .
(5) U zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny s investiční podporou, jejíž výše je nad 20 % z celkových investičních nákladů, trvá po zbývající dobu životnosti zdroje elektřiny právo na podporu ve výši stanovené podle pravidel platných pro rok, ve kterém byl zdroj elektřiny uveden do provozu, snížené o poměrnou část poskytnuté investiční podpory. Způsob výpočtu snížení podpory elektřiny o poskytnutou investiční podporu stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Pro účely prověření přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu uveden v systému operátora trhu. Pro účely prověření přiměřenosti podpory elektřiny se má dále za to, že mezi obnovitelné zdroje patří také důlní plyn z uzavřených dolů využívaný k výrobě energie ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012, a při posuzování přiměřenosti podpory se pro výrobny elektřiny využívající energii důlního plynu použije hodnota vnitřního výnosového procenta stanovená tímto zákonem pro výrobny elektřiny využívající energii bioplynu.
(7) Podle tohoto dílu se obdobně postupuje při zajištění přiměřenosti podpory elektřiny v případě výroben elektřiny, u kterých je při uvedení do provozu po 31. prosinci 2015 zachováno právo na podporu za podmínky uvedení výrobny elektřiny do provozu v zákonem stanovené lhůtě ode dne udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, nebo od dne vydání územního rozhodnutí o umístění stavby výrobny elektřiny, o jejímž umístění bylo územní řízení zahájeno před 18. srpnem 2011.
§ 31
Sektorové šetření
(1) Sektorovým šetřením se prověřuje výše vnitřního výnosového procenta investic do výrobny elektřiny dosahovaného výrobci za uplynulou dobu provozování výroben elektřiny v daném sektoru a za zbývající dobu práva na podporu elektřiny vyrobené ve výrobnách elektřiny v tomto sektoru. K provedení sektorového šetření je příslušné ministerstvo.
(2) Pro účely prověření přiměřenosti podpory se sektorem rozumí zdroje elektřiny rozdělené podle období jejich uvedení do provozu, použitého primárního zdroje energie a jejich výkonu. Jednotlivé sektory stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Ministerstvo provede sektorové šetření po uplynutí 10 let od prvního dne kalendářního roku následujícího po roce uvedení výrobny elektřiny do provozu. Podkladem pro zjištění stavu věci v sektorovém šetření jsou technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu poskytnuté výrobci. Je-li to ke zjištění stavu věci potřebné, může ministerstvo použít i jiné podklady.
(4) Výrobce je povinen poskytnout ministerstvu na vyžádání úplné a pravdivé technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu. Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů o výrobně elektřiny a jejím provozu stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Pokud ministerstvo při sektorovém šetření zjistí výši vnitřního výnosového procenta investic do výroben elektřiny, která přesahuje hodnotu vnitřního výnosového procenta investic v daném sektoru podle § 30 odst. 1, platí, že v sektoru je riziko nadměrné podpory.
(6) Ministerstvo zveřejní zprávu o provedeném sektorovém šetření a jeho zjištění způsobem umožňujícím dálkový přístup a informuje o nich vládu každoročně do 30. června. Pokud ministerstvo při sektorovém šetření zjistí riziko nadměrné podpory, ve zprávě o provedeném sektorovém šetření rovněž uvede, o kolik zjištěná výše vnitřního výnosového procenta v sektoru převyšuje hodnoty uvedené v § 30 odst. 1.
(7) Pokud je v sektoru zjištěno riziko nadměrné podpory, je ministerstvo povinno do 15 dnů ode dne zveřejnění zprávy o provedeném sektorovém šetření uvědomit o výsledku sektorového šetření všechny jemu známé výrobce,
a) kteří provozují výrobny elektřiny náležející do sektoru, ve kterém bylo zjištěno riziko nadměrné podpory, a
b) u kterých je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a investiční podpory.
(8) V oznámení podle odstavce 7 ministerstvo současně poučí výrobce o možnosti oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 a o lhůtě pro oznámení individuálního opatření k zajištění přiměřenosti podpory operátorovi trhu. Operátor trhu předá ministerstvu na vyžádání kontaktní údaje výrobců.
(9) Sektorové šetření může zahrnovat také zdroj elektřiny provozovaný výrobcem, který čerpal v jednotlivých 3 po sobě jdoucích účetních obdobích podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo čerpal tuto podporu společně s jinou podporou malého rozsahu do výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast podpory de minimis32) .
§ 32
Plošná úprava podpory k odstranění rizika nadměrné podpory
(1) Pokud je výsledkem sektorového šetření zjištění rizika nadměrné podpory, Úřad pro elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny náležejících do sektoru, ve kterém je riziko nadměrné podpory, současně s výkupní cenou stanovenou podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, stanoví s účinností od následujícího kalendářního roku další výkupní cenu, a to v takové výši, aby při podpoře takto stanovenou výkupní cenou bylo po zbývající dobu trvání práva na podporu elektřiny dosaženo vnitřního výnosového procenta podle § 30 odst. 1.
(2) Při stanovení ročních zelených bonusů pro elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny náležejících do sektoru, ve kterém je riziko nadměrné podpory, a stanovení postupu pro stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu se odstavec 1 použije obdobně.
(3) Úřad je povinen při stanovení podpor k odstranění rizika nadměrné podpory podle odstavců 1 a 2 postupovat tak, aby snížení výkupních cen a zelených bonusů bylo v souladu se zprávou o sektorovém šetření podle § 31 odst. 6 a s podklady sektorového šetření, které ministerstvo předá Úřadu.
§ 33
Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory
(1) Pokud je výsledkem sektorového šetření zjištění rizika nadměrné podpory u podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. a), může výrobce oznámit operátorovi trhu, že se od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, vzdává práva na podporu elektřiny. Pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny po zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny nevzniká právo na podporu.
(2) V případě souběhu podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. c) může výrobce oznámit operátorovi trhu, že hodlá uplatňovat právo na podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře. V takovém případě trvá pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši
a) stanovené podle pravidel platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, sníženou o poskytnutou investiční podporu, pokud výsledkem sektorového šetření nebylo zjištění rizika nadměrné podpory, nebo
b) stanovené Úřadem k odstranění rizika nadměrné podpory podle § 32 sníženou o poskytnutou investiční podporu, pokud výsledkem sektorového šetření bylo zjištění rizika nadměrné podpory.
(3) Způsob určení snížení podpory o poskytnutou investiční podporu podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Postup podle odstavce 2 se nepoužije, pokud výše investiční podpory převyšuje očekávanou celkovou výši podpory elektřiny od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny. Způsob určení očekávané výše celkové podpory stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Výrobce může oznámit individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle odstavce 1 nebo 2 prostřednictvím systému operátora trhu nejpozději do 30 dnů od zveřejnění cenového rozhodnutí Úřadu podle § 32.
(6) Operátor trhu je povinen
a) neprodleně informovat Inspekci o výrobci, který oznámil individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle odstavce 1 nebo 2,
b) ukončit vyplácení podpory a zrušit registraci zdroje elektřiny jako podporovaného zdroje elektřiny k začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, pokud výrobce oznámil operátorovi trhu individuální opatření podle odstavce 1, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny,
c) poskytovat podporu elektřiny sníženou o investiční podporu od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, pokud výrobce oznámil individuální opatření podle odstavce 2, a neprodleně informovat povinně vykupujícího, pokud výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny.
(7) Povinně vykupující je povinen v případě, kdy výrobce uplatňuje podporu formou výkupní ceny, od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu,
a) ukončit výkup elektřiny za výkupní cenu stanovenou podle tohoto zákona, pokud výrobce oznámil individuální opatření podle odstavce 1,
b) vykupovat elektřinu za výkupní cenu sníženou o poskytnutou investiční podporu, pokud výrobce oznámil individuální opatření podle odstavce 2.
(8) Pokud výrobce oznámí individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle odstavce 1 nebo 2 a nestanoví-li tento zákon jinak, platí, že podpora elektřiny je přiměřená.
Řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory
§ 34
(1) Výrobce, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny náležející do sektoru, pro který Úřad upravil podporu k odstranění nadměrné podpory, může podat žádost o stanovení individuálních podmínek podpory do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti cenového rozhodnutí, kterým Úřad upravil podporu k odstranění nadměrné podpory podle § 32. Žádost o stanovení individuálních podmínek podpory může podat rovněž výrobce, u kterého je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou podle § 30 odst. 2 písm. c), a to do 2 měsíců ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření, pokud výsledkem sektorového šetření nebylo zjištění rizika nadměrné podpory. O žádosti výrobce rozhoduje Inspekce.
(2) Výrobce v žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory může požádat o rozhodnutí o
a) tom, že pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny trvá do uplynutí životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši stanovené Úřadem podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, nebo
b) stanovení nejvyššího množství elektřiny v MWh pro období po desátém kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu.
(3) Žádost výrobce o stanovení individuálních podmínek podpory obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu údaje identifikující výrobnu elektřiny a technické a ekonomické údaje o výrobně elektřiny a jejím provozu. Vzory výkazů pro zjištění rozsahu technických a ekonomických údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Žádost o stanovení individuálních podmínek podpory nemůže podat výrobce, který při sektorovém šetření nepředložil ministerstvu technické a ekonomické údaje o jím provozované výrobně elektřiny, přestože byl k jejich předložení ministerstvem požádán.
(5) Pokud výrobce v řízení prokáže, že při podpoře upravené Úřadem k odstranění rizika nadměrné podpory nedosáhne za dobu trvání práva na podporu vnitřního výnosového procenta investice do výrobny ve výši podle § 30 odst. 1, nebo že výše podpory splňuje podmínky výše podpory malého rozsahu stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oblast podpory de minimis32) . Inspekce rozhodne na základě žádosti podle odstavce 2 písm. a), že pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny trvá do uplynutí životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši stanovené Úřadem podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu.
(6) V případě rozhodnutí Inspekce podle odstavce 5 má výrobce nárok na doplatek ve výši odpovídající rozdílu mezi výší podpory stanovenou Úřadem podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, a výší podpory stanovenou cenovým rozhodnutím, kterým Úřad upravil podporu k odstranění nadměrné podpory, a to ode dne nabytí jeho účinnosti.
(7) Rozhodne-li Inspekce o stanovení nejvyššího množství podporované elektřiny na základě žádosti podle odstavce 2 písm. b), může výrobce v období po desátém kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, do uplynutí životnosti výrobny elektřiny uplatnit právo na podporu nejvýše za množství elektřiny stanovené v tomto rozhodnutí.
(8) Inspekce doručí stejnopis pravomocného rozhodnutí také operátorovi trhu a povinně vykupujícímu, pokud v době vydání rozhodnutí uplatňuje výrobce právo na podporu ve formě výkupní ceny.
(9) Operátor trhu nebo v případě podpory formou výkupní ceny povinně vykupující jsou po doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 8 povinni ukončit vyplácení podpory, nebo snížit vyplácení podpory na maximální množství podporované elektřiny podle rozhodnutí.
§ 34a
(1) V žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory podle § 34 odst. 2 může výrobce pro případ, že hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny nedosáhne 6,3 %, požádat Inspekci rovněž o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod.
(2) Žádost o stanovení celkového množství elektřiny, za které se hradí odvod, může podat i výrobce, který vyrábí elektřinu ve výrobně elektřiny náležející do sektoru, ve kterém nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory, pokud hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny nedosáhne 6,3 %. Žádost podle věty předchozí lze podat do 6 měsíců od zveřejnění zprávy podle § 31 odst. 6. Ustanovení § 34 odst. 1 věty poslední, odst. 3, 4 a 8 se pro řízení o žádosti podle věty první použijí obdobně.
(3) Inspekce na základě žádosti výrobce podle odstavce 1 nebo 2 stanoví v MWh celkové množství elektřiny, za které se hradí odvod, vyrobené po 1. lednu 2022, tak, aby hodnota vnitřního výnosového procenta investice do výrobny elektřiny za dobu trvání práva na podporu pro výrobnu elektřiny dosáhla 6,3 %. Způsob výpočtu množství elektřiny, za které se hradí odvod, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Výrobce má nárok na vrácení odvodu nebo jeho poměrné části, která je předmětem osvobození, uhrazené výrobcem do nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 1.
(5) Pokud bylo dosaženo celkového množství vyrobené elektřiny, za které se hradí odvod, plátce odvodu přestane výrobci srážet nebo vybírat odvod ze základu daně, na základě doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2.
§ 35
Řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední
(1) Inspekce zahájí řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední, pokud výrobce, u kterého je souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou podle § 30 odst. 2 písm. c), neoznámil operátorovi trhu žádné z individuálních opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 2 nebo nepodal žádost o stanovení individuálních podmínek podpory ve lhůtě podle § 34. Inspekce může zahájit řízení podle věty první i v případě, že sektorovým šetřením nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory nebo nejedná-li se o souběh podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou.
(2) Řízení podle odstavce 1 může Inspekce zahájit nejpozději do 3 let ode dne zveřejnění výsledků sektorového šetření.
(3) V řízení o stanovení podmínek podpory Inspekce vychází z technických a ekonomických údajů poskytnutých výrobcem o jím provozované výrobně elektřiny a rovněž z technických a ekonomických údajů o výrobnách elektřiny a jejich provozech, jakých obvykle dosahují jiní výrobci při provozování obdobných výroben elektřiny.
(4) Pokud Inspekce zjistí, že existuje u výrobce riziko nadměrné podpory, vydá rozhodnutí, kterým stanoví nejvyšší množství podporované elektřiny v MWh pro období po desátém kalendářním roce následujícím po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, do uplynutí životnosti výrobny elektřiny a dále stanoví, zda právo na podporu je ve výši stanovené Úřadem
a) podle podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, pokud v sektoru nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory, nebo
b) k odstranění rizika nadměrné podpory, pokud bylo v sektoru zjištěno riziko nadměrné podpory.
(5) Pokud Inspekce zjistí, že došlo u výrobce k nadměrné podpoře, vydá rozhodnutí, kterým
a) odejme právo na podporu elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny,
b) uloží povinnost vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře poskytnuté výrobci.
(6) Inspekce doručí stejnopis pravomocného rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 také operátorovi trhu a povinně vykupujícímu, pokud v době vydání rozhodnutí uplatňuje výrobce právo na podporu ve formě výkupní ceny.
(7) Operátor trhu nebo v případě podpory formou výkupní ceny povinně vykupující jsou po doručení pravomocného rozhodnutí podle odstavce 6 povinni ukončit vyplácení podpory, nebo snížit vyplácení podpory na maximální množství podporované elektřiny podle rozhodnutí.
(8) Pokud se v řízení zjistí, že u výrobce nedošlo k nadměrné podpoře nebo že neexistuje riziko nadměrné podpory nebo pokud bylo zahájeno řízení v případě, kdy se podle tohoto zákona přiměřenost podpory neprověřuje, Inspekce řízení usnesením zastaví.
Díl 2
Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů u výroben elektřiny a zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015
§ 36
(1) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů se provádí u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. K zajištění přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů se § 30 až 35 použijí obdobně, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě zdroje elektřiny využívajícího jiné než obnovitelné zdroje a podpora elektřiny z druhotných zdrojů je přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnotu 6,3 %.
(3) Sektorové šetření se provádí pouze pro zdroje vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a pro zdroje elektřiny z druhotných zdrojů s instalovaným elektrickým výkonem do 5 MW.
(4) U zdroje elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u zdroje elektřiny z druhotných zdrojů s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 MW Inspekce zahájí řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední.
(5) Seznam zdrojů elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a zdrojů elektřiny z druhotných zdrojů s instalovaným elektrickým výkonem nad 5 MW poskytne Inspekci operátor trhu.
Díl 3
Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů, podpory tepla z obnovitelných zdrojů a podpory biometanu u výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu uvedených do provozu od 1. ledna 2016 a přiměřenost udržovací podpory elektřiny a tepla a podpory modernizovaným výrobnám elektřiny
§ 37
(1) Podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů a podporu tepla z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny a výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2016, udržovací podporu elektřiny, podporu modernizovaným výrobnám elektřiny, udržovací podporu tepla a podporu biometanu nelze souběžně poskytovat s jinou provozní podporou poskytovanou podle tohoto zákona s výjimkou souběžného poskytování udržovací podpory tepla a přechodné transformační podpory tepla.
(2) Podporu elektřiny, podporu tepla nebo podporu biometanu (dále jen „provozní podpora”) podle tohoto zákona lze souběžně poskytovat s investiční podporou. Poskytnutá investiční podpora se zohlední ve výši provozní podpory nebo délce poskytování provozní podpory způsobem podle prováděcího právního předpisu; to neplatí v případě provozní podpory, která nezahrnuje investiční náklady podporované výrobny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biometanu.
(3) Operátor trhu je povinen v případě souběžně poskytovaných podpor podle odstavce 2
a) zaevidovat v informačním systému operátora trhu sníženou výši podpory elektřiny, podpory tepla nebo podpory biometanu o částku odpovídající výši poskytnuté investiční podpory v případě podpory formou zeleného bonusu, podpory formou výkupní ceny nebo podpory formou aukčního bonusu,
b) hradit výrobci, výrobci tepla nebo výrobci biometanu sníženou výši podpory elektřiny, podpory tepla nebo podpory biometanu o částku odpovídající
Nahrávám...
Nahrávám...