dnes je 24.4.2024

Input:

Živnostenský rejstřík, živnostenské úřady

28.7.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.7.6
Živnostenský rejstřík, živnostenské úřady

Živnostenský rejstřík

Do živnostenského rejstříku se zapisují důležité údaje týkající se živnostenského oprávnění, ale i jeho změn, k nimž v průběhu provozování živnosti došlo, včetně pozastavení provozování živnosti nebo zániku živnostenského oprávnění.

Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem (mimo údajů o uložených pokutách a rodných číslech) vedeným v elektronické podobě, do kterého má právo nahlížet každý a má možnost si z něj pořizovat výpisy a opisy. Údaje o pokutách a rodných číslech podnikatelů sděluje živnostenský rejstřík pouze podnikateli a v případech stanovených podle zvláštních právních předpisů.

Krajský živnostenský úřad a obecní živnostenský úřad vedou živnostenský rejstřík podnikatelů v působnosti svého správního obvodu. Pro Prahu má tuto evidenci živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy.

Živnostenské rejstříky jsou vedeny ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady.

Za vydání stejnopisu nebo opisu nebo písemné informace ze živnostenského rejstříku se platí správní poplatek stanovený zvláštním právním předpisem. Živnostenský zákon taxativně vymezuje údaje o fyzických a právnických osobách, uváděné v rejstříku. Na základě žádosti lze vydat úřední opis, výpis nebo potvrzení o určité skutečnosti nebo potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není.

Zápisy do živnostenského rejstříku nemají povahu konstitutivní, ale pouze deklaratorní, a proto vedení rejstříku plní funkci evidenční a kontrolní. Živnostenský rejstřík musí být neustále doplňován, aby údaje v něm uvedené byly aktuální. Z těchto důvodů je v zákoně stanovena povinnost pro podnikatele oznámit živnostenskému úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo pro žádost o koncesi, a údajů vymezujících živnosti. Nesplnění této povinnosti může živnostenský úřad postihnout uložením pokuty podle živnostenského zákona.

Údaje z rejstříku poskytuje živnostenský úřad orgánům uvedeným v § 48 ŽZ v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Postavení živnostenských úřadů

Postavení živnostenských úřadů upravuje zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů. Na území hlavního města Prahy vykonávají působnost obecních a krajských živnostenských úřadů živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy. Jejich odvolacím a metodickým orgánem je živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy. Ústředním orgánem státní správy v oblasti živnostenského podnikání je Ministerstvo průmyslu a obchodu, jehož součástí je Živnostenský úřad České republiky.

Obecní živnostenské úřady

Obecní živnostenské úřady vykonávají činnosti v oblasti živností koncesovaných, živností ohlašovacích volných, řemeslných a vázaných, tzn. přijímají ohlášení či žádosti o koncesi, vydávají výpisy ze živnostenského rejstříku, rozhodují o udělení koncese a o jejím následném vydání, provádějí změny živnostenských oprávnění atd. Za porušení povinností daných tímto zákonem ukládají podnikatelům a dalším osobám pokuty. Jsou též oprávněny provádět živnostenskou kontrolu a ukládat pokuty za porušení povinností podle ustanovení § 61 a § 62 ŽZ v oblasti jednotlivých živností, tzn. že mohou kontrolovat a sankcionovat neoprávněné podnikání fyzických osob, kontrolovat dodržování povinností daných podnikateli § 31 a sankcionovat jejich případné porušení. V neposlední řadě tyto obecní úřady kontrolují zahraniční podnikatele ve smyslu § 69a odst. 4 ŽZ.

Obecní živnostenské úřady jsou také centrálním registračním místem a přijímají přihlášky a oznámení, které pro podnikatele vyplývají ze zvláštních právních předpisů v souvislosti se zahájením jejich podnikatelské činnosti. Obecní živnostenské úřady přijímají přihlášky k registraci nebo oznámení podle zákona o správě daní a poplatků, dále přijímají přihlášky k účasti na důchodovém pojištění a na nemocenském pojištění. Podnikatel u příslušného obecního živnostenského úřadu může také plnit oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně a vůči úřadům práce. Živnostenský úřad předá získané údaje příslušnému správci daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Podnikatel může na příslušném živnostenském úřadě a ve lhůtě stanovené

Nahrávám...
Nahrávám...