dnes je 17.6.2024

Input:

Zápis z jednání valné hromady a její průběh

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.3.3.4
Zápis z jednání valné hromady a její průběh

Vyhotovení zápisu

V průběhu valné hromady je třeba pořizovat o ní zápis zachycující průběh zasedání a obsah přijatých usnesení. V závěru jednání je zápis podepsán zapisovatelem a osobou předsedající valné hromadě. Po skončení zasedání valné hromady jednatelé zápis vyhotoví a zašlou všem společníkům. Pokud nebyl na valné hromadě žádný z jednatelů, valná hromada pověří svým usnesením k vyhotovení zápisu některého z přítomných společníků. Kromě rozeslání zápisu společníkům je třeba zajistit jeho uchování ve spisovně společnosti, jejího právního nástupce nebo případně ve státním archivu, nemá-li zaniknuvší společnost právního nástupce. Usnáší-li se valná hromada na rozhodnutí, které náleží podle zákona do sbírky listin, je nezbytné uložit zápis ze zasedání této valné hromady také do sbírky listin.

V menších společnostech je praktické, aby byl zvolen do funkce zapisovatele jednatel, neboť má tak jako tak povinnost zajistit vyhotovení zápisu.

Forma zápisu z jednání valné hromady

Pokud zákon požaduje formu notářského zápisu, účast notáře na valné hromadě zajistí jednatelé. Pokud vykonává působnost valné hromady jediný společník společnosti, nekonají se sice zasedání valné hromady, ale i o jeho rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis podepsaný společníkem, jestliže se jedná o rozhodnutí, u nichž zákon formu notářského zápisu vyžaduje. V případě, že některý ze společníků vyslovuje souhlas mimo valnou hromadu s usnesením, o němž je nutné pořídit notářský zápis, musí tak učinit formou notářského zápisu.

Notářský zápis zákon vyžaduje podobně jako v případě kvalifikované většiny u schvalování stanov a jejich změn, u rozhodování o změně společenské smlouvy, u rozhodování o změnách základního kapitálu, připuštění nepeněžité pohledávky a započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu a u schvalování smluv o převodu či nájmu podniku nebo jeho části a o jeho zastavení.

Pokud se pořizuje notářský zápis pouze o přijatém usnesení, trvá povinnost jednatele vyhotovit zápis o samotném průběhu valné hromady.

Zákon sice nestanoví nic dalšího ohledně rozeslání zápisu z valné hromady pořízeného formou notářského zápisu a jeho rozeslání společníkům, avšak doporučuje se rozeslat stejnopisy nebo opisy notářského zápisu namísto pouhých kopií, a to navzdory vyšším nákladům, které jsou spojeny s pořízením opisů nebo stejnopisů notářského zápisu.

Obsah zápisu z jednání valné hromady

Zápis z valné hromady musí podle zákona

Nahrávám...
Nahrávám...