dnes je 17.6.2024

Input:

Zánik závazku dohodou stran

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.8.1
Zánik závazku dohodou stran

Právní úprava zániku závazku dohodou stran je obsažena pouze v zákoníku občanském, a to v ustanoveních § 570 až 574. Tato úprava se tedy použije i na obchodní závazkové vztahy. Občanský zákoník rozlišuje následující druhy dohod, které vedou k zániku závazku:

  • dohodu o nahrazení dosavadního závazku (tzv. novaci),

  • dohodu o zrušení závazku,

  • dohodu o vzdání se práva a o prominutí dluhu.

Dohoda o nahrazení dosavadního závazku

Dlužník a věřitel se mohou vzájemně dohodnout, že dosavadní závazek zanikne a bude nahrazen novým. V takovém případě bude dlužník povinen plnit již nový závazek.

Dohoda o nahrazení dosavadního závazku se může týkat jak celého dosavadního závazku, tak i pouze jeho části. Tady je ale nutné upozornit na to, že aby bylo možné uzavřít dohodu o nahrazení dosavadního závazku, musí mezi smluvními stranami existovat platný závazek. Pokud je ale závazek promlčený, uzavření dohody to nijak nebrání.

Písemná forma

Písemnou formu musí mít dohoda o nahrazení dosavadního závazku pouze v následujících případech:

  • pokud se nahrazuje závazek, který byl zřízen písemnou formou,

  • pokud se nahrazuje závazek promlčený.

Zajištění závazku

Pokud jde o ručení a zástavní právo, které zajišťují původní (zanikající) závazek, tak ta v souladu s ustanovením § 572 odst. 1 občanského zákoníku nezanikají a zajišťují i závazek nový (tedy ten, který nahrazuje původní závazek). Pokud ale ručitel nebo osoby, vůči nimž mohou být uvedená práva uplatněna, neprojeví souhlas s tím, aby byl zajištěn nový závazek, pak zajištění trvá jen v rozsahu závazku původního a všechny námitky proti dosavadnímu závazku zůstávají zachovány.

Dohoda o zrušení závazku

Dlužník se může s věřitelem rovněž dohodnout, že nesplněný závazek nebo jeho část zaniká (ruší se), aniž by byl nahrazen závazkem novým.

K zániku závazku dochází v okamžiku, který si smluvní strany v dohodě sjednaly. Pokud si takový okamžik nesjednaly, pak závazek zaniká v okamžiku, kdy návrh na jeho zrušení byl přijat druhou smluvní stranou.

Písemná forma

Písemnou formu musí mít dohoda o zrušení závazku pouze v případě, že se zrušuje závazek, který byl sjednán písemně.

Vzájemné závazky

Zvláštní ustanovení obsahuje občanský zákoník pro případ, kdy mají dlužník a věřitel vzájemné závazky. V takovém případě zánik závazku jedné strany na základě dohody o jeho zrušení má za následek i zánik závazku druhé strany. V případě, že by

Nahrávám...
Nahrávám...