dnes je 23.4.2024

Input:

Zákonné povinnosti v oblasti hodnocení a prevenci rizik

7.11.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5
Zákonné povinnosti v oblasti hodnocení a prevenci rizik

Povinnost zaměstnavatele provádět prevenci rizik je stanovena zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce). Část pátá zákoníku práce uvádí základní požadavky na zajištění bezpečnosti o ochraně zdraví při práci. Tyto požadavky jsou dále specifikovány v zákoně č. 309/2006 Sb. a dalších nařízeních vlády a vyhláškách.

Podle § 101 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, a podle § 102 je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Prevence rizik znamená všechna přijatá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) vyplývající z právních a ostatních předpisů a z opatření stanovených zaměstnavatelem, která mají za cíl rizikům předcházet, odstraňovat je či v případě neodstranitelných rizik minimalizovat působení.

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat rizika spojená s vykonáváním předmětu jeho činnosti, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Pokud nelze riziko odstranit, je povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Hodnocení rizik musí být provedeno s přihlédnutím ke všem okolnostem týkající se zajištění BOZP, tzn. vybavení pracoviště, technický stav strojů, zařízení, nářadí a nástrojů, používané materiály, pracovní pomůcky, pracovní postupy, uspořádání pracovních míst a organizace práce tak, aby nijak neohrožovaly bezpečnost a zdraví při práci. Vyhledaná rizika, jejich hodnocení a přijatá opatření musí být dokumentována.

§ 107 zákoníku práce udává právo zaměstnanců podílet se na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně hodnocení a prevence rizik prostřednictvím odborové organizace nebo zástupců pro oblast BOZP.

Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v oblasti hodnocení a prevence rizik:

  • sám, je-li k tomu způsobilý či odborně způsobilý,

  • odborně způsobilým zaměstnancem v pracovněprávním vztahu,

  • případně jinou odborně způsobilou osobou.

Bez ohledu na to, kdo posuzování rizik provádí, za úroveň odhadu rizik a přijatých opatření vždy odpovídá zaměstnavatel.

Pokud

Nahrávám...
Nahrávám...