dnes je 5.12.2022

Input:

Základní bezpečnostní opatření pro elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

11.7.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

14.3.7 Základní bezpečnostní opatření pro elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče, s nimiž přicházejí do styku nebo do jejich blízkosti osoby bez elektrotechnické kvalifikace – laici, musí být provedeny tak, aby jejich obsluha nebo práce s nimi a/nebo jakákoliv jiná činnost nevyžadovala odborné znalosti, případně elektrotechnickou kvalifikaci. Znamená to, že elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.

K jejich bezpečnému užívání musí být provedena alespoň opatření podle normy ČSN 33 1310 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace z října 2009. Požadavky citované normy se netýkají provádění a rekonstrukcí vnitřních elektrických rozvodů silových v objektech bytové a občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem podle ČSN 33 2130 ed.2.

Rozsah platnosti

ČSN 33 1310 ed. 2 platí pro elektrické instalace nízkého napětí a elektrické spotřebiče, které mohou obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace (dále laici) a stanovuje požadavky na obsah průvodní technické dokumentace pro užívání těchto elektrických instalací a elektrických spotřebičů a základní opatření před jejich uvedením do užívání.

Norma stanovuje základní bezpečnostní opatření pro elektrické instalace a elektrické spotřebiče, která musí být splněna při jejich užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace – laiky. Požadavky stanovené normou jsou minimální.

Základní termíny a definice

Pro účely normy platí definice uvedené v ČSN IEC 60050 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826 : Elektrické instalace a dále uvedené termíny a jejich definice.

 • - laik; osoba bez elektrotechnické kvalifikace – osoba, která není ani znalá ani poučená;

  (název laik lze použít tehdy, pokud je zřejmé, že tento obecný název se v daných souvislostech vztahuje k elektrotechnice).

 • - osoba seznámená – osoba, která je seznámena s obsluhou elektrické instalace nebo elektrického spotřebiče a s nebezpečím, které může elektřina způsobit; (pro účelyČSN 33 1310 ed.2je osoba seznámená definována odlišně odČSN EN 50110-1 ed. 2;
 • - seznámení – příslušná forma sdělení způsobu obsluhy a užívání elektrické instalace a/nebo elektrického spotřebiče; (seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace nebo elektrického spotřebiče může být provedeno osobou s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací, návodem k obsluze nebo jiným způsobem, ve kterém je uvedeno, jak postupovat při užívání elektrické instalace nebo elektrického spotřebiče);
 • - elektrické instalace a elektrické spotřebiče určené pro používání laiky – elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví;
 • - závada, porucha – stav, kdy elektrické zařízení neplní svoji funkci nebo jen částečně;
 • - elektrická instalace (budov) – sestava vzájemně spojených elektrických předmětů, mající koordinované charakteristiky, sloužící k plnění jednoho nebo několika určených úkolů;
 • - elektrický spotřebič – zařízení určené k přeměně elektrické energie v jiný druh energie, např. světlo, teplo, mechanickou energii;
 • - živá část – vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při normálním provozu byla pod napětím, včetně nulového vodiče, ale podle úmluvy nezahrnuje vodič PEN, vodič PEM nebo vodič PEL;
 • - neživá část – vodivá část zařízení, které se lze dotknout a která není obvykle živá, ale která se může stát živou v případě poruchy základní izolace;
 • - obvyklé zacházení s elektrickým zařízením – je takové, kdy zařízení plní funkci, k jaké je určeno podle návodu a pokynů výrobce a uživatel podle nich se zařízením zachází a do zařízení nezasahuje;
 • - dokumentace elektrického spotřebiče – za dokumentaci pro elektrické spotřebiče užívané laiky je považován přiložený návod k obsluze elektrického spotřebiče nebo obdobný dokument, ve kterém je uživatel seznámen s podmínkami na bezpečné užívání příslušného elektrického spotřebiče.

Všeobecně

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být užívány pouze k účelům, pro které byly vyrobeny. Zjistí-li uživatel v elektroinstalaci nebo spotřebiči závadu nebo poruchu je povinen zajistit její posouzení, popř. její odstranění osobou odborně způsobilou.

Podrobnosti stanovují příslušné předmětové normy pro jednotlivá elektrická zařízení a/nebo spotřebiče.

Napájení

Elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání laiky musí být napájeny ze zdroje nízkého nebo malého napětí. Stupeň ochrany krytem musí odpovídat způsobu použití, ale nesmí být menší než IP 2X. Výjimku z tohoto požadavku tvoří objímky svítidel a závitové pojistky, které při výměně vyměnitelných částí nemají ochranu před úmyslným dotykem.

POZNÁMKA – Výměna světelných zdrojů (žárovek, zářivek a startérů) a výměna závitových pojistek musí být prováděna pouze při vypnutém stavu napájení!


Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Živé i neživé části a části, které je třeba při obsluze nebo práci uchopit rukou nebo v ruce držet, musí mít provedenou ochranu před úrazem elektrickým proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí dále splňovat požadavky stanovené v ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN EN 60529. Další požadavky a podrobnosti stanovují příslušné předmětové normy.

Prostředí

Elektrické instalace a elektrické spotřebiče se smí používat jen v prostředí, pro které byly konstruovány. Působení vnějších vlivů musí být uvedeno v průvodní dokumentaci. Pokud obsluhuje laik elektrické zařízení umístěné ve skříni (rozváděč, rozvodnice), kterou smí otevřít, musí tomuto požadavku vyhovovat i stupeň ochrany krytem uvnitř skříně.

ROZDĚLENÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ A INSTALACÍ URČENÝCH PRO POUŽÍVÁNÍ LAIKY DO JEDNOTLIVÝCH SKUPIN

Skupina A:

 • - elektromechanické a elektrotepelné spotřebiče pro domácnost a podobné účely;
 • - elektromechanické a elektrotepelné ruční nářadí;
 • - přístroje spotřební elektroniky;
 • - zařízení pro elektrické vytápění prostorů obytných budov všeho druhu;
 • - elektrické kancelářské stroje, osobní počítače a jejich příslušenství;
 • - elektrické a elektronické hračky a hry;
 • - pracovní a stavební stroje malé mechanizace a elektrické nářadí;
 • - apod.

Skupina B:

 • - pohyblivé přívody k elektrickým spotřebičům, a to pevně připojené, odpojitelné a prodlužovací;
 • - apod.

Skupina C:

 • - pevné elektrické instalace v bytových jednotkách, budovách určených pro bydlení a společném příslušenství budov bytové výstavby, včetně příslušných rozvodnic a rozváděčů;
 • - vestavné elektrické spotřebiče pro pevné připojení;
 • - elektrická svítidla pro pevné připojení;
 • - elektrická regulační zařízení užívaná v domácnostech jako součást elektrické instalace;
 • - apod.

Základní požadavky

S každým elektrickým spotřebičem a/nebo elektrickou instalací určeným(nou) k používání laiky musí být dodávána průvodní dokumentace, která kromě ujištění o shodě musí obsahovat všeobecné poučení o správném a bezpečném užívání a musí obsahovat alespoň dále stanovené údaje – viz „Požadavky na dokumentaci“.

Průvodní dokumentace musí být dodávána současně s elektrickým zařízením určeným laikům a tvoří nedílnou součást dodávky.

Seznámení o správném a bezpečném užívání elektrické instalace laiky v bytových jednotkách, budovách určených pro bydlení a společném příslušenství budov bytové výstavby musí být předány vlastníkovi nebo nájemci nejpozději při předání předmětných prostor.

Požadavky na dokumentaci

V průvodní dokumentaci elektrického zařízeni určeného laikům musí být především poučení o tom, že obsluha elektrického zařízení zahrnuje:

 • - vypnutí a zapnutí zařízení;
 • - připojení zařízení ke zdroji pomocí zásuvek a vidlic;
 • - běžnou údržbu a čištění zařízení bez odnímání krytů pomocí nástroje a při odpojeném elektrickém zařízení od napájení (elektrické instalace, sítě apod.);
 • - výměnu světelných zdrojů (např. žárovek, zářivek a startérů apod.) a výměnu závitových pojistek při odpojeném napájení elektrického zařízení.

Tento výčet může být v průvodní dokumentaci rozšířen o další úkony jedině v tom případě, jestliže jsou současně uvedeny podrobné pokyny pro obsluhu a jestliže je zajištěna bezpečnost obsluhy při nepečlivě provedených úkonech a manipulacích, které lze předpokládat.

Obsah průvodní dokumentace

Průvodní dokumentace – návod k obsluze výrobků musí obsahovat alespoň:

Pro skupinu A:

 1. údaj o druhu prostředí podle platné ČSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5 -51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

 2. u lokálních spotřebičů a zdrojů tepla údaje podle platné ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

 3. pokyny pro instalování, ve kterých je uvedeno:

  • - u spotřebičů, u nichž je dovoleno vestavění nebo zabudování, např. do kuchyňské nebo nábytkové linky, musí být uvedeny údaje pro bezpečné zabudování nebo vestavění spotřebiče;
  • - u tepelných spotřebičů bezpečná vzdálenost podle platné ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení;
  • - upozornění, že spotřebiče určené k pevnému připojení smí připojovat výhradně odborný servis nebo oprávněná osoba s příslušnou odbornou elektrotechnickou kvalifikací.
 4. pokyny
Nahrávám...
Nahrávám...