dnes je 17.6.2024

Input:

Vzory

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o úvěru

Stáhnout vzor

Smluvní strany:

Společnost: .......................................................................,
Sídlo: ................................................................................,
Zápis v OR: .......................................................................,
IČ: ...................................................................................,
DIČ: .................................................................................,
Bankovní spojení: ..............................................................,
Číslo účtu: ........................................................................,
Jednající: .........................................................................., jednatelem společnosti
(dále jen "věřitel“)

a

Společnost: .......................................................................,
Sídlo: ................................................................................,
Zápis v OR: .......................................................................,
IČ: ...................................................................................,
DIČ: .................................................................................,
Bankovní spojení: ..............................................................,
Číslo účtu: ........................................................................,
Jednající: .........................................................................., jednatelem společnosti
(dále jen "dlužník“)

I.
Předmět smlouvy

  1. Věřitel se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši Kč ............. (Slovy: ...........................................................................................).

  2. Úvěr se poskytuje na vylepšení bytové situace dlužníka s tím, že dlužník je oprávněn částku poskytnutého úvěru použít pouze na nákup stavebního materiálu a na úplatu za provedené stavební práce ve svém bytě nacházejícím se v domě čp ....., zapsaném na listu vlastnictví ......................... pro katastrální území ............................ v ulici ................................... v ......................................

  3. Dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky věřitelem použít pouze na dohodnutý účel a za podmínek sjednaných v této smlouvě je věřiteli vrátit spolu s úroky.

  4. Věřiteli nepřísluší kromě dohodnutých úroků jiná úplata za poskytnutí úvěru.

II.
Zajištění pohledávky věřitele

  1. K zajištění pohledávky z titulu úvěru včetně příslušenství slouží nevyplněná směnka vystavená a podepsaná dlužníkem dne ........................

  2. Věřitel je oprávněn uvedenou směnku doplnit o částku vzniklého dluhu z titulu úvěru včetně úroků, pokud dlužník nevrátí peněžní prostředky věřiteli spolu s příslušenstvím do ...... dnů poté, co byl vyzván věřitelem k vrácení peněžních prostředků.

  3. Dlužník potvrzuje podpisem této smlouvy, že směnku opatřil svým podpisem a plně souhlasí se směnečným prohlášením obsaženým v této smlouvě.

  4. Kopie nevyplněné směnky je přiložena k jednomu vyhotovení této smlouvy a originál nevyplněné směnky má u sebe věřitel.

III.
Poskytnutí peněžních prostředků věřitelem

Věřitel se zavazuje poskytnout dlužníkovi úvěr ve dvou splátkách. První splátku ve výši Kč ............. do ............. a druhou splátku ve výši ............. do

Nahrávám...
Nahrávám...