dnes je 20.6.2024

Input:

Vzory

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým (podle § 570 a násl. občanského zákoníku)

Stáhnout vzor

SOFTWARE, s.r.o.
IČ: 236 78 123
se sídlem: Kolářova 12, Praha 6, PSČ: 163 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1234
jehož jménem jedná: Tomáš Vorel, jednatel

(dále jako "dlužník“) na straně jedné

a

KORMORÁN, s.r.o.
IČ: 987 45 123
se sídlem: Habartova 6, Praha 7, PSČ: 170 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 4321
jehož jménem jedná: Pavel Novák, jednatel

(dále jako "věřitel“) na straně druhé

(dlužník a věřitel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 570 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jako "občanský zákoník“), tuto

Dohodu o nahrazení dosavadního závazku novým

I.
Úvodní ustanovení

 1. Dlužník prohlašuje, že uzavřel s věřitelem dne 15. února 2007 smlouvu o úvěru. Předmětem této smlouvy o úvěru byl závazek věřitele poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 100 000 Kč a závazek dlužníka poskytnutý úvěr vrátit do 29. února 2008 s dohodnutým úrokem 8 % p.a. (dále jako "Smlouva o úvěru“). Úvěr byl dlužníkovi věřitelem poskytnut dne 16. února 2007.

 2. Dlužník má vůči věřiteli ke dni uzavření této dohody na základě Smlouvy o úvěru závazek ve výši 108 000 Kč. Tento závazek dlužníka vznikl jako nárok věřitele na vrácení jistiny úvěru ve výši 100 000 Kč a smluvených úroků ve výši 8 % p.a. na základě Smlouvy o úvěru, které ke dni 15. února 2008 činí částku ve výši 8 000 Kč (dále jako "Původní závazek“).

 3. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem Původní závazek nahradit závazkem novým za podmínek sjednaných v této dohodě.

II.
Nahrazení Původního závazku

 1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení Původního závazku, a to tak, že Původní závazek podpisem této dohody zaniká a dlužník se touto dohodou zavazuje namísto Původního závazku vykonat pro věřitele nejpozději do 31. března 2008 následující činnosti:

  1. vytvořit interní databázový systém pro evidenci zaměstnanců, jejich pracovní náplně a evidování pracovní docházky, a to podle specifikace věřitele, která je přílohou č. 1 této dohody,

  2. zpracovat a předat věřiteli manuál k používání a správě vytvořeného systému.

  (dále jako "Nový závazek“).

 2. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že podpisem této dohody Původní závazek zaniká a nahrazuje se Novým závazkem.

III.
Závěrečná ustanovení

 1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

 2. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní

Nahrávám...
Nahrávám...