dnes je 12.4.2024

Input:

Vzory

30.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

15.4.5.14.0.1
Vzor A: Poukázka

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Poukázka
(podle § 535 a násl. občanského zákoníku)

Smluvní strany:

Obchodní firma: OXAL s.r.o.
IČ: 456 67 897
Sídlo: Praha 5, Zborovská10, PSČ 150 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 87549, jejímž jménem jedná pan Rostislav Zelenka, jednatel společnosti

  • - dále jen jako "Poukazatel“

a

Obchodní firma: MAST s.r.o.
IČ: 282 59 043
Sídlo: Praha 1, Hradčanské nám. 7, PSČ 118 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 98764, jejímž jménem jedná pan Miroslav Rudý, jednatel společnosti

  • - dále jen jako "Poukazník“

a

Jméno: Pavel Kropáček
IČ: 8765432
Místo podnikání: Praha 10, Ruská 678, PSČ 101 00
  • - dále jen jako "Poukázaný“

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 535 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, tuto:

Smlouvu:


I.
Úvodní prohlášení

  1. Poukazatel uzavřel s poukazníkem dne 7. listopadu 2011 smlouvu o půjčce, na základě které poukazník půjčil poukazateli částku ve výši 60 000 Kč a poukazatel se zavázal půjčku vrátit nejpozději do 7. listopadu 2013. Poukazatel má vůči poukazníkovi závazek ve výši 60 000 Kč. Kopie smlouvy o půjčce tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

  2. Poukazatel uzavřel s poukázaným dne 3. března 2010 smlouvu o dílo, na základě které se poukázaný zavázal zaplatit za dílo zhotovené poukazatelem částku 60 000 Kč nejpozději do 3. března 2011. Poukazatel má tak za poukázaným pohledávku ve výši 60 000 Kč. Kopie smlouvy o dílo tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2.


II.
Předmět smlouvy

  1. Poukazatel tímto za účelem splnění svého závazku ze smlouvy o půjčce poukazuje a zmocňuje poukazníka, aby částku

Nahrávám...
Nahrávám...