dnes je 30.11.2020

Input:

Vzor - Zápis valné hromady o jmenování jednatele

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.4.1.3
Vzor – Zápis valné hromady o jmenování jednatele

Mgr. Dita Komárková

Zápis z řádné valné hromady společnosti

KLASTOF, s. r. o.,

IČO: 233 411 15

se sídlem Praha 6, Evropská 26, PSČ 160 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26551,

(dále jen „Společnost”)

Datum konání: 15. ledna 2021

Čas zahájení: 10:00 hod.

Místo konání: sídlo Společnosti

Přítomni:

  • společníci - dle listiny přítomných

  • svolavatel - Tomáš Buroň, jednatel

  • asistentka - Andrea Hlaváčová

PROGRAM

1. Zahájení

2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele

3. Volba nového jednatele

4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele

5. Závěr

1. Zahájení zasedání valné hromady

Svolavatel zahájil v 10:00 hod. zasedání valné hromady, přivítal přítomné společníky a konstatoval, že pozvánky na řádnou valnou hromadu byly doručeny všem společníkům Společnosti řádně a ve stanovené lhůtě, valná hromada byla tedy řádně svolána v souladu se společenskou smlouvou Společnosti.

Po kontrole listiny přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, svolavatel konstatoval, že jsou přítomni všichni společníci Společnosti, kteří dohromady mají 100 % všech hlasů, a je tedy splněno kvórum usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele

Po zahájení valné hromady svolavatel přistoupil k druhému bodu programu valné hromady, kterým je volba předsedy valné hromady a zapisovatele. Svolavatel přednesl přítomným návrh na obsazení orgánů valné hromady. Navrženi byli:

  • za předsedu valné hromady - Tomáš Buroň,

  • za zapisovatelku - Andrea Hlaváčová.

Svolavatel vyzval společníky, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, příp. navrhli jiné kandidáty. Jelikož žádný ze společníků nevznesl žádné připomínky, námitky či protinávrhy, přistoupil svolavatel k hlasování. Svolavatel vyzval společníky, aby hlasovali o návrhu na volbu předsedy valné hromady.

Pro - 100 % hlasů

Proti - 0 % hlasů

Zdrželo se - 0 % hlasů

Svolavatel konstatoval, že předsedou valné hromady byl zvolen 100 % hlasů pan Tomáš Buroň, a vyzval zvoleného předsedu valné hromady, aby se ujal řízení zasedání valné hromady.

Poté předseda valné hromady vyzval společníky, aby hlasovali o návrhu na volbu zapisovatelky:

Pro - 100 % hlasů

Proti - 0 % hlasů

Zdrželo se - 0 % hlasů

Předseda valné hromady konstatoval, že zapisovatelkou byla zvolena 100 % hlasů paní Andrea Hlaváčová.

3. Volba nového jednatele

Předseda valné hromady přistoupil ke třetímu bodu programu valné hromady, a to volbě nového jednatele Společnosti. Předseda valné hromady přednesl návrh na jmenování pana Jaromíra Otruby, r. č.: 580103/2657, trvale bytem Praha 10, Ruská 12, PSČ 101 00, a