dnes je 5.8.2020

Input:

Vzor - Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným (základní zákonný režim)

12.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1.0
Vzor – Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným (základní zákonný režim)

Mgr. Markéta Káninská

Zakladatelská listina
I.

Obchodní firma je: ABC, s. r. o.

Právní forma je: společnost s ručením omezeným

Sídlo společnosti je: Praha.

(dále jen „společnost”)

II.
Společníci společnosti

2.1 Společnost má tyto společníky:

  • Milan Kučera, nar. 20. ledna 1971, bytem Praha 5, Holečkova 1257/42, PSČ 150 00.

III.
Předmět podnikání, předmět činnosti

3.1 Předmětem podnikání společnosti je:

  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ.

3.2 Předmětem činnosti společnosti je:

  • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

IV.
Základní kapitál a vklady společníků

4.1 Základní kapitál společnosti je souhrnem všech vkladů společníků a jeho výše činí 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

4.2 Na základním kapitálu společnosti se společníci společnosti účastní svým peněžitým vkladem, a to:

  • Milan Kučera vkladem ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s tím, že 30 % (slovy: třicet procent) svého vkladu splatí do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne přijetí této zakladatelské listiny, a to na zvláštní účet, zřízený správcem vkladu u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva. Zbývajících 70 % (slovy: sedmdesát procent) vkladu musí být splaceno do 5 (slovy: pěti) let od vzniku společnosti.

4.3 Minimální výše vkladu činí 1 Kč (slovy: jednu korunu českou).

4.4 V případě zvyšování základního kapitálu společnosti musí být 100 % vkladové povinnosti splněno nejpozději do 5 let (slovy: pěti let) ode dne nabytí účinnosti písemného prohlášení o převzetí vkladové povinnosti (tj. ode dne doručení tohoto prohlášení společnosti), nepeněžité vklady však musí být vneseny před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Peněžité vklady se splácí bezhotovostně na účet společnosti. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak:

  • je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem,

  • je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu,

  • je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník”) o koupi,

  • je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytnost do výše jejího ocenění,

  • u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu.

V.
Určení správce vkladů

5.1 Správcem vkladů se určuje Milan Kučera, nar. 20. ledna 1971, bytem Praha 5, Holečkova 1257/42, PSČ 150 00.

VI.
Podíl

6.1 Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl se určuje podle poměru vkladu společníka na tento podíl připadající k výši základního kapitálu společnosti.

6.2 Vznik různých druhů podílů se nepřipouští. Společník může mít jen jeden podíl, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Jestliže se společník účastní dalším vkladem, zvyšuje se odpovídajícím způsobem jeho vklad, popřípadě i jeho podíl.

6.3 Podíl společníka Milana Kučery činí 100 % (slovy: jedno sto procent) a připadá na něj vklad ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých; viz Čl. IV. bod 2. této společenské smlouvy).

6.4 Podíl společníka může být se souhlasem valné hromady převeden na jiného společníka nebo jinou osobu. Má-li společnost jediného společníka, je podíl vždy převoditelný na třetí osoby bez souhlasu valné hromady.

6.5 Smlouva o převodu podílu musí mít písemnou formu a podpisy účastníků musí být úředně ověřeny. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině (společenské smlouvě) společnosti. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu společnosti.

6.6 Smrtí společníka – fyzické osoby nebo zánikem společníka – právnické osoby přechází jeho podíl ve společnosti na dědice nebo právního nástupce. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, a to ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců ode dne právní moci usnesení soudu o dědictví.

6.7 Rozdělení podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice či právní nástupce společníka. K rozdělení podílu je třeba souhlasu valné hromady. Vznikne-li