dnes je 24.4.2024

Input:

Vzor smlouvy z pohledu objednatele

27.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1
Vzor smlouvy z pohledu objednatele

Mgr. Iva Sládková

SMLOUVA O DÍLO

z pohledu objednatele

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi následujícími smluvními stranami:

VKV s.r.o.

IČ: 12345678

se sídlem Na rohu 6, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123

zastoupena Přemyslem Stavařem, jednatelem

(dále jen "objednatel")

na straně jedné

a

Jaroslav Kutil

IČ: 87654321

s místem podnikání U stadionu 5, 130 00 Praha 3

(dále jen "zhotovitel")

na straně druhé

takto:

Článek I.

Předmět smlouvy

 1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, konkrétně v montáži krovu a střešní krytiny na rodinném domě – budově čp. 987 stojící na pozemku parc. č. 789 v katastrálním území Libeň, obec Praha, obojí zapsané na listu vlastnictví č. 718 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, nacházející se na adrese Stavební 6, Praha 4 (dále jen "dílo"). Podrobná specifikace díla včetně použitých materiálů je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
 2. Objednatel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle ustanovení čl. III této smlouvy.

Článek II.

Místo a termín plnění, předání díla, kontrola provádění díla

 1. Místem realizace díla dle této smlouvy je adresa, na níž se nachází výše uvedený rodinný dům.
 2. Dílo dle této smlouvy se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 9. 2014. O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat příslušný předávací protokol, který musí být též oběma smluvními stranami či jimi písemně pověřenými či zmocněnými osobami podepsán. V předávacím protokolu budou uvedeny veškeré případně zjištěné vady díla, jakož i lhůta k jejich odstranění a závazek zhotovitele je v dané lhůtě řádně a včas odstranit. Lhůta k odstranění zjištěných vad se sjednává na 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně v uvedeném předávacím protokolu jinak. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou při jeho předání zjištěny vady znemožňující či omezující jeho řádné užívání, a to až do doby jejich řádného a včasného odstranění zhotovitelem. Pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, může objednatel nechat odstranit veškeré vady třetí osobou na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje na písemnou výzvu objednatele bez zbytečného odkladu uhradit. Nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení článku V. této smlouvy není ustanovením tohoto odstavce dotčen.
 3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel se zavazuje mu za tím účelem kdykoli umožnit přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel oznámí zhotoviteli a ten se je zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit.

Článek III.

Cena díla

 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) bez DPH, která bude zhotovitelem připočtena k ceně díla v příslušné zákonné výši.
 2. V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.
 3. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli placena postupně, a to dle následujícího platebního kalendáře:
  • - částka ve výši 450.000,- Kč bude objednatelem zhotoviteli zaplacena do 14 dnů od uzavření této smlouvy,
  • - zbývající část ceny díla, tj. rovněž částka ve výši 450.000,- Kč bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po převzetí díla dle ustanovení článku II. odst. 2 této smlouvy objednatelem a po odstranění veškerých vad zjištěných při předání a převzetí díla (kumulativní podmínka),

a to bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č. 4567891230/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

Článek IV.

Pojištění

 1. Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i platit řádně a včas příslušné pojistné.
 2. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat při nebo v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
 3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli či jím pověřené osobě na jejich výzvu příslušnou pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění.

Článek V.

Sankce

 1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla nebo jeho části v termínu uvedeném v ustanovení článku II. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně dílo provést a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
 2. V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla zjištěných či vyskytnuvších se v průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
 3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v příslušné zákonné výši.

Článek VI.

Záruka, vlastnické právo a nebezpečí škody

 1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jím provedené dílo dle této smlouvy, jakož i na veškeré jeho části či součásti, a jejich odpovídající kvalitu v délce 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla dle ustanovení článku II. této smlouvy. V případě výskytu vad v průběhu záruční doby se zhotovitel zavazuje takové vady odstranit do čtrnácti dnů od jejich písemného oznámení objednatelem.
 2. Objednatel je vlastníkem díla, jakož i veškerých jeho částí či součástí, od počátku, tj. po celou dobu realizace díla dle této smlouvy.
 3. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až do řádného předání a převzetí díla zhotovitel.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, příp. podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni.
 2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
 3. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, příp. jejich oprávněnými zástupci.
 4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a příslušnými právními předpisy souvisejícími.

V Praze dne 22. 1. 2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

.......................................... ....................................

KOMENTÁŘ:

Nový občanský zákoník stejně jako doposud nevyžaduje, aby smlouva o dílo byla uzavřena písemně. S ohledem na právní jistotu jejich účastníků však lze písemnou formu smlouvy o dílo jen doporučit. Není nezbytně nutné, aby projevy vůle smluvních stran byly na jedné listině, písemná forma smlouvy o dílo je zachována i v případě zaslání písemné objednávky zhotoviteli, v níž bude vymezeno zejména požadované dílo a dále např. jeho cena, a jejího písemného potvrzení zpět objednateli. Objednávka totiž v daném případě představuje nabídku smlouvy, její potvrzení pak přijetí nabídky smlouvy, čímž je smlouva uzavřena. Ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ je smlouva uzavřena i tehdy, je-li nabídka přijata s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ledaže navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí odmítne. Možnost vzniku smlouvy za těchto podmínek však může navrhovatel předem v nabídce vyloučit.

Další obvyklou náležitostí smlouvy o dílo je termín plnění. Ustanovení § 2590 odst. 2 NOZ stanoví, že není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze. Ve smlouvě o dílo tedy termín plnění nemusí být vymezen, neboť v takovém případě je zhotovitel povinen provést dílo v době přiměřené jeho povaze. Přiměřenost doby ke zhotovení díla se pak bude řídit nejen povahou díla, ale i dalšími objektivními okolnostmi, na nichž je provedení díla závislé. V každém případě se však jedná o neurčitý právní pojem, jehož přesnější vymezení by v konečném důsledku bylo závislé na výkladu příslušného soudu v každém

Nahrávám...
Nahrávám...