dnes je 21.6.2021

Input:

Vzor - Smlouva o zastavení obchodního podílu

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.3.1
Vzor – Smlouva o zastavení obchodního podílu

JUDr. Alena Pokorná Malachová

…………………………..

bytem …………………………………………..

(dále jen “Věřitel“)

na straně jedné

a

……………………………………………

bytem……………………………………………………….

(dále jen “Dlužník“)

na straně druhé

(dále společně též jako “Smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 1320 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen “NOZ“), tuto

smlouvu o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu

(dále jen “Smlouva“)

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Zástavce je ke dni podpisu této Smlouvy zakladatelem a jediným společníkem obchodní společnosti XY, s. r. o., založené dne 20. 6. 2020 na základě notářského zápisu NZ XX/2020 notářky XXXXX, se sídlem v Praze 5, (dále jen “Společnost“). Společnost nebyla v den podpisu této Smlouvy ještě zapsána do obchodního rejstříku.

1.2 Základní kapitál Společnosti činí 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a ke dni podpisu této Smlouvy byl v plné výši splacen.

1.3 Dlužník bude po vzniku Společnosti majitelem deseti (10) základních obchodních podílů na Společnosti s číselným označením 1 až 10, každý o velikosti 1/10 s tím, že na každý z těchto podílů připadá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 20 000 Kč, dohromady tedy vklad Dlužníka jako jediného společníka ve výši 200 000 Kč do základního kapitálu Společnosti (dále jen “Podíl“). Podíl anebo jeho část je v souladu se zakladatelskou listinou Společnosti volně převoditelný.

II.
Důvod vzniku zástavního práva

2.1 Dlužník uzavřel s Věřitelem v den podpisu této Smlouvy smlouvu o zápůjčce, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Na základě smlouvy o zápůjčce poskytl Věřitel Dlužníkovi zápůjčku ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) - (dále jen “Zápůjčka“) za účelem………………………………… Dlužník se zavázal vrátit Věřiteli Zápůjčku i s úrokem, popř. i s úrokem z prodlení, (dále jen “Zajištěná pohledávka“) dle podmínek uvedených ve Smlouvě o zápůjčce.

2.2 Zástavní právo zřízené touto Smlouvou zajišťuje pohledávku Věřitele z titulu uvedeného v předchozím odstavci. Zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu Společnosti umožnuje zakladatelská listina Společnosti.

III.
Zřízení zástavního práva

3.1 K zajištění pohledávky uvedené v odst. 2.1 této Smlouvy Dlužník touto Smlouvou zřizuje ve prospěch Věřitele zástavní právo k Podílu uvedenému v odst. 1.3 této Smlouvy (dále jen “Zástavní právo“). Věřitel tímto Zástavní právo zřízené ve svůj prospěch přijímá. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že ke zřízení Zástavního práva jako závazku Dlužníka dojde současně se vznikem Společnosti.

IV.
Práva a povinnosti stran

4.1 Kdykoli po podpisu této Smlouvy je Věřitel oprávněn podat návrh na zápis Zástavního práva do obchodního rejstříku, k čemuž mu Zástavce kdykoli na vyzvání poskytne potřebnou součinnost.

4.2 Podíl ani jeho část nemůže být po dobu trvání Zástavního práva opětovně zastaven.

4.3 Dlužník smí Podíl anebo jeho část převést na jiného (tj. osobu odlišnou od Věřitele) pouze po předchozím písemném souhlasu Věřitele. Na písemnou výzvu Věřitele je Podíl anebo jeho část převoditelný vždy bez omezení.

4.4 Po dobu trvání Zástavního práva vykonává Dlužník práva spojená s jeho účastí ve Společnosti s omezením uvedeným v předchozím odstavci 4.3; to nevylučuje právo Věřitele vykonávat ve smyslu § 1323 NOZ hlasovací právo spojené s Podílem kdykoli bez omezení. V případě dle předchozí věty se k výkonu hlasovacího práva Dlužníka nepřihlíží.

4.5 Plnění, na které vznikne nárok Dlužníku na základě jeho účasti ve Společnosti po splatnosti Zajištěné pohledávky uvedené v odst. 2.1 této Smlouvy, náleží do výše Zajištěné pohledávky Věřiteli a započítávají se na Zajištěnou pohledávku.

V.
Uspokojení pohledávky

5.1 Pokud Zajištěná pohledávka nebude

Nahrávám...
Nahrávám...