dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o převodu podílu jediného společníka na třetí osobu - bezúplatná

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.3
Vzor – Smlouva o převodu podílu jediného společníka na třetí osobu – bezúplatná

Mgr. Jindřich Šimberský

Jméno a příjmení: Jaroslava Klucká

Datum narození: 4. září 1950

Trvale bytem: Moskevská 1, 101 00 Praha

(dále jen jako "převodce" na straně jedné)

a

Jméno a příjmení: Ivana Holá,

Datum narození: 2. března. 1972

Trvale bytem: Ruská 2, 101 00 Praha

(dále jen jako "nabyvatel" na straně druhé)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o převodu podílu
ve společnosti KRPOST, s. r. o.

1.1 Převodce je jediným společníkem společnosti KRPOST, s. r. o., IČO: 123 45 999, se sídlem Ukrajinská 9, 101 00 Praha-Vršovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88877 (dále jen "Společnost").

1.2 Základní kapitál Společnosti činí 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). S ohledem na skutečnost, že převodce je jediným společníkem Společnosti, činí výše jeho podílu ve Společnosti 100 %, čemuž odpovídá vklad do základního kapitálu Společnosti ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Ke dni podpisu této smlouvy je na vklad splaceno 100 %.

II.

2.1 Převodce touto smlouvou převádí na nabyvatele svůj podíl ve Společnosti specifikovaný v odst. 1.2 této smlouvy, představující účast na Společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti ve výši 100 %, čemuž odpovídá vklad ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

2.2 Nabyvatel s převodem podílu dle odst. 1 tohoto článku souhlasí a přijímá jej do svého vlastnictví.

III.

3.1 Převodce prohlašuje, že jím převáděný podíl není zastaven ani zatížen žádnými právy třetích osob.

3.2 Převodce dále prohlašuje, že mu není známo, že by Společnost měla pohledávky nebo závazky či jiná aktiva a pasiva, která by nebyla zachycena v účetnictví Společnosti, a za tuto skutečnost nese vůči nabyvateli plnou odpovědnost.

3.3 Nabyvatel prohlašuje a svým vlastnoručním podpisem stvrzuje, že přistupuje bez výhrad k zakladatelské listině Společnosti, s jejímž

Nahrávám...
Nahrávám...