dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu vzniklého rozdělením

18.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.1
Vzor - Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu vzniklého rozdělením

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

manželé

Radovan Pikolík

narozen 26. 11. 1965

a

Ilona Pikolíková

narozená 13. 12. 1967

oba bytem Vápencová 334/7,147 00 Praha 5

(dále jen "Převodci")

a

Petr Hliník

narozen 22. 2. 1975

bytem Slaninova 2558/8, Praha 4

(dále jen "Nabyvatel") 

(Převodci a Nabyvatel společně dále též jen "Strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení § 736 a § 738 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen "ZOK"), následující:

smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu vzniklého rozdělením

(dále jen "Smlouva")

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Převodci výslovně prohlašují, že jsou společnými členy v bytovém družstvu Bytové družstvo Vápencová 334, IČO 11111111, se sídlem Vápencová 334/7, 155 00 Praha 5, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr., vložka 6666, (dále jen "Bytové družstvo“), přičemž družstevní podíl Převodců náleží do jejich společného jmění manželů.

1.2 S družstevním podílem Převodců je kromě jiných členských práv a povinností spojeno i právo nájmu ke dvěma družstevním bytům, které se nacházejí v budově č. p. 334, která je součástí pozemku p. č. 555 v k. ú. Nové Butovice, obec Praha, okr. Hl. město Praha (dále jen "Budova“). Pozemek p. č. 555 v k. ú. Nové Butovice, obec Praha, okr. Hl. město Praha, jehož součástí je Budova, je zapsán na listu vlastnictví č. 555 pro k. ú. Nové Butovice vedeném Katastrálním úřadem pro hl. město Prahu a nachází se ve výlučném vlastnictví Bytového družstva. Převodce prohlašuje, že se s obsahem listu vlastnictví seznámil a list vlastnictví tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

1.3 Konkrétně pak Převodcům byly Bytovým družstvem poskytnuty ve smyslu § 729 ZOK do nájmu následující družstevní byty:

  • byt ev. č. 14 o velikosti 3+1 nacházející ve 4. NP Budovy (dále jen "Družstevní byt č. 14"),

  • byt ev. č. 16 o velikosti 2+1 nacházející ve 3. NP Budovy (dále jen "Družstevní byt č. 16").

1.4 Skutečnosti uvedené v odst. 1.1 až 1.3 Převodci doložili Nabyvateli potvrzením družstva o členství Převodců a dále nájemní smlouvou k Družstevnímu bytu č. 14 a k Družstevnímu bytu č. 16.

1.5 Převodci tímto ve smyslu ustanovení § 738 ZOK prohlašují, že rozdělují svůj družstevní podíl v Bytovém družstvu na podíly dva, tj. na družstevní podíl, s nímž je spojeno právo nájmu k Družstevnímu bytu č. 14, a na družstevní podíl, s nímž je spojeno právo nájmu k Družstevnímu bytu č. 16.

1.6 Převodci prohlašují, že jsou oprávněni nakládat s oběma družstevními podíly, tj. jak družstevním podílem, s nímž je spojeno právo nájmu k Družstevnímu bytu č. 14, tak i s družstevním podílem, s nímž je spojeno právo nájmu k Družstevnímu bytu č. 16, způsobem předvídaným touto Smlouvou a nejsou v nakládání s nimi ve smyslu této Smlouvy omezeni právními předpisy, rozhodnutími státních orgánů, smluvními závazky ani stanovami Bytového družstva.

1.7 Práva a povinnosti Převodců jako členů Bytového družstva spojená s užíváním obou družstevních bytů jsou upravena především ve stanovách Bytového družstva a v nájemních smlouvách. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil se stanovami Bytového družstva a že je osobou, která je způsobilá stát se dle zákona i stanov členem Bytového družstva. Dále Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem nájemní smlouvy k Družstevnímu bytu č. 14 a dalšími v této Smlouvě uvedenými doklady.

II.
Převod družstevního podílu

2.1 Převodci touto Smlouvou převádějí na Nabyvatele družstevní podíl, s nímž je spojeno právo nájmu k Družstevnímu bytu č. 14 (dále jen "Převáděný družstevní podíl“), a to včetně všech práv a povinností, které jsou s Převáděným družstevním podílem spojeny, tj. především s právem nájmu Družstevního bytu č. 14. Nabyvatel Převáděný družstevní podíl v Bytovém družstvu včetně všech práv a povinností, které jsou s ním spojeny, přijímá a zavazuje se uhradit za Převáděný družstevní podíl Převodcům Cenu převodu blíže specifikovanou v čl. III. této Smlouvy.

2.2 Vzhledem k tomu, že v souladu s § 738 ZOK k účinnosti rozdělení družstevního podílu Převodců dojde nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu Nabyvatelem, zavazuje se Nabyvatel, že základní členský vklad ve výši 5 000 Kč (dále jen “Základní členský vklad“) uhradí na účet Bytového družstva č. ú. 1111111/0100 vedený u Komerční banky, a. s., do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy.

2.3 Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že předmětem převodu dle této Smlouvy není Družstevní podíl, s nímž je spojeno právo nájmu k Družstevnímu bytu č. 16. Převodci i po uzavření této Smlouvy zůstávají členy Bytového družstva, přičemž jim zůstává Družstevní podíl, s nímž je spojeno právo nájmu k Družstevnímu bytu č. 16.

2.4 Převodci prohlašují, že spolu s nájmem Družstevního bytu č. 14 nepřejdou na Nabyvatele žádné dluhy nebo jiné právní povinnosti (např. podnájem ve prospěch třetích osob apod.) a že žádnými dluhy ani právy třetích osob není zatížen ani Převáděný družstevní podíl. Za účelem prokázání skutečností uvedených v tomto odstavci

Nahrávám...
Nahrávám...