dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o poskytnutí zápůjčky se sjednanými úroky podle § 2390 a násl. NOZ

14.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.4
Vzor – Smlouva o poskytnutí zápůjčky se sjednanými úroky podle § 2390 a násl. NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

KMP, s. r. o.

se sídlem Sováčkova 15b, Voráčkov, PSČ 690 02

IČO: 22222222

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 888

zastoupená jednatelem Michalem Kmínkem

(dále jen "zapůjčitel“)

a

REMONT, s. r. o

se sídlem Nizozemská 1024/1, Praha 3 – Vinohrady, PSČ 130 00

IČO: 11111111

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 4444

zastoupená jednatelem Ferdinandem Kostohryzem

(dále jen "vydlužitel“)

(zapůjčitel a vydlužitel dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavřely v souladu s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí zápůjčky
I.

1.1 Zapůjčitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout vydlužiteli jako zápůjčku částku ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), (dále jen "zápůjčka“). Tuto částku zapůjčitel převede bezhotovostně na účet vydlužitele č. 51-1111111/0100 vedený u Komerční banky, a. s., nejpozději do .................... Zapůjčitel se zavazuje, že v takto stanovené lhůtě bude zápůjčka v plné výši na účet vydlužitele připsána, to však za podmínky uvedené v  odst. 4.3 této smlouvy.

1.2 Vydlužitel se dále touto smlouvou zavazuje k vrácení zápůjčky v termínu stanoveném touto smlouvou a dále k zaplacení smluvních úroků stanovených touto smlouvou.

II.
Úroky

2.1 Vydlužitel se zavazuje hradit zapůjčiteli za poskytnutí zápůjčky smluvní úroky ode dne, kdy bude zápůjčka připsána na účet vydlužitele uvedený v odst. 1.1 této smlouvy, do dne jejího zaplacení, a to ve výši ..... % ročně počítáno z výše jistiny. Výše úroků je neměnná po celou dobu trvání zápůjčky.

III.
Vrácení zápůjčky a hrazení úroků

3.1 Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku zapůjčiteli nejpozději do .................... Úroky jsou splatné najednou spolu s jistinou.

3.2 Zaplacením se rozumí okamžik připsání částky na účet zapůjčitele č. .................... vedený u ....................

IV.
Zajištění zápůjčky zástavním právem k věci movité

4.1 Vydlužitel je vlastníkem sochy Olbrama Zoubka – Léto vytvořené tímto umělcem v roce 1955 (dále jen "zástava"). Cena zástavy byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. .......... znalce v oboru ................. ze dne ....................... a činí 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

4.2 K zajištění pohledávky zapůjčitele vzniklé z titulu této smlouvy, tj. především k zajištění jistiny zápůjčky a jejího úroku a případně též úroku z prodlení zřizuje vydlužitel zapůjčiteli zástavní právo k zástavě.

4.3 Zástavní právo k zástavě vznikne ve smyslu ustanovení § 1317 odst. 1 NOZ dnem, kdy bude zástava odevzdána zapůjčiteli. Smluvní strany se dohodly na tom, že zástava bude zapůjčiteli odevzdána dne ................ v sídle zapůjčitele. Při předání zástavy bude mezi smluvními stranami podepsán předávací protokol. Pokud by vydlužitel zapůjčiteli zástavu neodevzdal nejdéle do ......., zaniká povinnost zapůjčitele poskytnout vydlužiteli zápůjčku dle článku I této smlouvy.

4.4 Zapůjčitel se zavazuje v souladu s § 1356 NOZ o zástavu pečovat jako řádný hospodář; tj. je povinen a oprávněn zástavu umístit v recepci ve svém sídle, přičemž je povinen pro umělecké dílo vytvořit vhodné klimatické podmínky. Zapůjčitel má vůči vydlužiteli právo na úhradu nákladů spojených s opatrováním zástavy, přičemž se smluvní strany dohodly, že tyto náklady budou hrazeny paušální částkou ve výši ........ Kč měsíčně. Tato částka pokrývá veškeré náklady zapůjčitele spojené s uskladněním zástavy, její ostrahou a pojištěním. Paušální částka nákladů je splatná na účet zapůjčitele vždy do 20. dne každého kalendářního měsíce následujícího po odevzdání zástavy.

4.5 Zapůjčitel je povinen zástavu pojistit, a to proti vzniku škody dle § 2811 a násl. NOZ a pojištěním odpovědnosti dle § 2861 a násl. NOZ. Vydlužitel je naopak povinen uzavřít na zástavu pojištění majetku dle § 2849 a násl. NOZ. Obě pojistky budou uzavřeny pro případ poškození, zničení či odcizení zástavy. Pojistky musí být uzavřeny do výše pojistného plnění rovnajícího se hodnotě zástavy uvedené v odst. 4.1 smlouvy. Vydlužitel je povinen pojistné plnění vinkulovat ve prospěch zapůjčitele. Zapůjčitel i vydlužitel jsou povinni pojistku udržovat po celou dobu trvání zástavního práva a plnit závazky z ní plynoucí.

4.6 Vydlužitel je povinen chránit svůj vlastnický titul ohledně zástavy před jakýmikoli nároky třetích osob. Pokud bude uplatněna na zástavu exekuce v zájmu vymožení pohledávek třetí osoby, je vydlužitel povinen o tom bezodkladně vyrozumět zapůjčitele a učinit vše pro to, aby byla exekuce odvrácena. Zároveň je povinen oznámit zapůjčiteli veškeré další skutečnosti, o kterých se dozví a které by mohly mít vliv na možnost realizace zástavního

Nahrávám...
Nahrávám...