dnes je 23.10.2020

Input:

Vzor - Smlouva o některých podmínkách výkonu akcionářských práv

20.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.8
Vzor – Smlouva o některých podmínkách výkonu akcionářských práv

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Smluvní strany:

Petr Kadlec

narozen 1. dubna 1975

trvale bytem Nepomukova 1832, Praha 5, PSČ 155 00

(dále jen „Petr Kadlec”)

a

Beta, s. r. o.

IČO 12344321

se sídlem V Lužinách 1234/12, Praha 4, PSČ 147 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 1827

zastoupená jednatelem Janem Sedlářem

(dále jen „Beta, s. r. o.”)

a

Gama, a. s.

IČO 237 77 746

se sídlem Holešovická 12, Praha 8, PSČ 186 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3455

zastoupená předsedou představenstva Karlem Novákem

(dále jen „Gama, a. s.”)

(Petr Kobliha, Beta, s. r. o. a Gama, a. s. společně dále jako „smluvní strany” nebo „akcionáři” a každý z nich samostatně jako „smluvní strana” nebo „akcionář”)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o některých podmínkách výkonu akcionářských práv ve společnosti Alfa, a. s.

(dále jen „smlouva”):

Preambule

A) Petr Kadlec vlastní ke dni nabytí účinnosti této smlouvy celkem 100 (slovy jedno sto) kusů listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých), které byly emitovány obchodní společností Alfa, a. s., IČO 28765443, se sídlem Václavské náměstí 12, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1654 (dále jen „Společnost” nebo „Alfa, a. s.”).

B) Beta, s. r. o. vlastní ke dni nabytí účinnosti této smlouvy celkem 105 (slovy jedno sto pět) kusů listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých), které byly emitovány Společností.

C) Gama, a. s. vlastní ke dni nabytí účinnosti této smlouvy celkem 98 (slovy devadesát osm) kusů listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých), které byly emitovány Společností.

D) Akcionáři společně podnikají či mají zájem podnikat a společně investovat prostřednictvím společnosti Alfa, a. s. Akcionáři se řádně seznámili s obsahem stanov a obsahem práv spojených s akciemi.

E) Smluvní strany prohlašují, že jsou připraveny nést společnou odpovědnost za výsledky společného podnikání a předem vylučují takové jednání, které by v rozporu s účelem této smlouvy a společným zájmem smluvních stran vedlo k poškození či jiné újmě kterékoliv jiné smluvní strany nebo subjektů společného zájmu.

F) Smluvní strany dále prohlašují, že se při všech úkonech a právních jednáních budou řídit zásadou otevřenosti a že nebudou sledovat vlastní zájmy nebo zájmy třetích stran, bez vědomí ostatních smluvních stran nebo na jejich úkor.

G) Smluvní strany se zavazují, že se zdrží jakékoliv činnosti či nečinnosti, která by byla účelu této smlouvy jakkoliv na újmu a mohla jeho dosažení znemožnit nebo ztížit anebo by byla v rozporu s platnými všeobecně závaznými právními předpisy České republiky nebo dobrými mravy.

H) Smluvní strany prohlašují, že obchodní společnost Alfa, a. s. je akciovou společností řádně založenou a existující podle práva České republiky, přičemž žádné ze smluvních stran nejsou známy skutečnosti, které by jakkoliv zpochybňovaly existenci obchodní společnosti Alfa, a. s. či by mohly vést k jejímu zrušení, popřípadě prohlášení její neplatnosti.

I) Smluvní strany mají zájem upravit mezi sebou některé podmínky výkonu akcionářských práv ve Společnosti, a za tímto účelem uzavírají tuto smlouvu.

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zejména úprava vzájemných vztahů smluvních stran při výkonu akcionářských práv ve Společnosti a při rozhodování o rozdělení zisku vytvořeného Společností, a dále zejména úprava a zřízení předkupního práva k akciím emitovaným Společností.

II.
Předkupní právo k akciím

2.1 Smluvní strany touto smlouvou zřizují ve prospěch každého z akcionářů předkupní právo k akciím emitovaným Společností následovně:

a) Petr Kobliha se touto smlouvou svobodně a vážně zavazuje, že v případě záměru zcizit akcie emitované Společností, které ke dni nabytí účinnosti této smlouvy vlastní nebo které následně za dobu trvání účinnosti této smlouvy do svého vlastnictví nabude, nabídne tyto akcie přednostně ostatním akcionářům způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou,

b) Beta, s. r. o. se touto smlouvou svobodně a vážně zavazuje, že v případě záměru zcizit akcie emitované Společností, které ke dni nabytí účinnosti této smlouvy vlastní nebo které následně za dobu trvání účinnosti této smlouvy do svého vlastnictví nabude, nabídne tyto akcie přednostně ostatním akcionářům způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou,

c) Gama, a. s. se touto smlouvou svobodně a vážně zavazuje, že v případě záměru zcizit akcie emitované Společností, které ke dni nabytí účinnosti této smlouvy vlastní nebo které následně za dobu trvání účinnosti této smlouvy do svého vlastnictví nabude, nabídne tyto akcie přednostně ostatním akcionářům způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že zcizením akcií Společnosti se rozumí zejména jejich prodej, darování, vklad do základního či vlastního kapitálu obchodní korporace nebo jiné právnické osoby či prodej závodu nebo jeho části ze strany příslušného akcionáře, do kterého náležejí akcie emitované Společností. Předkupní právo se nevztahuje na případy, kdy jde o zcizení ve prospěch osoby daným akcionářem ovládané či jej ovládající, případně osoby jednající s ním ve shodě, za předpokladu, že tento nový akcionář, na kterého budou akcie převedeny, přistoupí nejpozději ke dni nabytí akcií k této smlouvě.

2.2 V případě záměru kteréhokoliv z akcionářů převést (zcizit) své akcie emitované Společností (dále také „převádějící akcionář”) je převádějící akcionář povinen nejprve o svém záměru písemně informovat ostatní akcionáře, požádat je o udělení souhlasu s převodem akcií (jde-li o převod mimo osoby v příbuzenském vztahu) a nabídnout jim akcie k odkoupení v poměru podle jejich akcionářských podílů. Písemné oznámení podle předchozí věty musí obsahovat alespoň:

a) identifikaci převáděných akcií Společnosti, zejména jejich počet, číselné označení a jmenovitou hodnotu,

b) požadovanou kupní cenu za převáděné akcie,

c) lhůtu, ve které musí být nabídka akceptována a která nesmí být kratší než 3 (slovy tři) měsíce ode dne doručení písemného oznámení o záměru převodu příslušnému akcionáři,

d) identifikaci třetí strany, na kterou převádějící akcionář hodlá předmětné akcie převést,

e) žádost o udělení souhlasu s převodem akcií pro případ neuplatnění předkupního práva.

2.3 V případě, že oprávněný akcionář využije svého předkupního práva, je povinen nabízené akcie odkoupit za nabízenou cenu. Ve svém písemném oznámení o využití předkupního práva se daný akcionář současně zavazuje uvést, zda je připraven koupit i akcie nabízené jinému z akcionářů v případě, že ten se svého předkupního práva vzdá nebo jej nevyužije. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, bude kupní cena za převáděné akcie splatná do 60 (slovy šedesáti) dnů ode dne podpisu smlouvy o převodu akcií.

2.4 V případě, že své předkupní právo uplatní všichni zbývající akcionáři, budou nabízené akcie rozděleny mezi tyto akcionáře a jim převedeny v poměru podle velikosti jejich akcionářských podílů, nedohodnou-li se akcionáři písemně jinak. V případě, že předkupní právo uplatní pouze jeden z akcionářů nebo jen někteří z nich, jsou povinni odkoupit všechny nabízené akcie, a to v poměru odpovídajícím jejich akcionářským podílům, nedohodnou-li se mezi sebou jinak. V případě, že takto vypočtený počet akcií nebude celé číslo, bude počet akcií zaokrouhlen podle matematických pravidel vždy na celou akcii. Pokud by některý z akcionářů předkupní právo neuplatnil a ostatní akcionáři by neměli zájem odkoupit podíl za akcionáře, který své předkupní právo neuplatnil, pak je převádějící akcionář oprávněn postupovat podle bodu 2.6 této smlouvy.

2.5 V případě, že se akcionáři svého předkupního práva vzdají nebo jej písemně neuplatní ve stanovené lhůtě nebo by v důsledku neuplatnění předkupního práva některým z akcionářů a odmítnutím tento podíl odkoupit ze strany ostatních akcionářů nedošlo k prodeji všech nabízených akcií a současně udělí všichni akcionáři souhlas s převodem akcií (vyžaduje-li se podle této smlouvy), je převádějící akcionář oprávněn nabízené akcie převést na třetí osobu označenou v oznámení podle bodu 2.2 písm. d) tohoto článku, a to ve lhůtě nejpozději 2 (slovy dvou) měsíců ode dne, kdy byly splněny všechny podmínky sjednané v této smlouvě pro převod akcií na třetí osobu. Jedno vyhotovení smlouvy o převodu akcií nebo její úředně ověřenou kopii předá převádějící akcionář ostatním akcionářům.

2.6 V případě, že akcionáři neuplatní své předkupní právo k akciím, nebo se svého předkupního práva vzdají, a současně neudělí souhlas s převodem akcií na třetí osobu (pokud se vyžaduje podle této smlouvy), je převádějící akcionář oprávněn ve lhůtě 2 (slovy dvou) měsíců ode dne, kdy souhlas k převodu nebyl udělen, požadovat, aby od něj ostatní akcionáři jeho akcie odkoupili. Kupní cena za akcie bude stanovena jako fair market value („FMV”), kterou určí smluvní strany dohodou. Pokud se smluvní strany na FMV Společnosti neshodnou, bude FMV Společnosti určeno na základě ocenění respektovaným znalcem. Každá ze smluvních stran má právo nechat na své náklady ocenit FMV Společnosti od respektovaného znaleckého ústavu. Pokud si nechají ocenit FMV Společnosti obě smluvní strany a bude ohledně FMV Společnosti existovat rozdíl v ocenění Společnosti menší než 20 % (počítáno z průměrné hodnoty obou ocenění), bude se za FMV považovat výsledek dosažený aritmetickým průměrem ocenění. V případě, že bude rozdíl vyšší než 20 %, určí FMV Společnosti jeden z následujících subjektů: PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte nebo KPMG s tím, že FMV v takovém případě nemůže být nižší než nejnižší ocenění a vyšší než nejvyšší ocenění předložené některou ze smluvních stran. Odměna třetího znalce bude hrazena akcionáři v poměru jejich podílů na Společnosti. Takto určená FMV je pro smluvní strany závazná po dobu 180 (slovy jedno sto osmdesáti) kalendářních dnů.

2.7 Ujednání bodu 2.6 se považuje za smlouvu o smlouvě budoucí a akcionáři, jichž se sjednaná povinnost odkoupit akcie dotýká, jsou povinni ve lhůtě 2 (slovy dvou) měsíců ode dne, kdy k tomu byli vyzváni převádějícím akcionářem, uzavřít smlouvu o převodu akcií, na jejímž základě od převádějícího akcionáře akcie odkoupí za kupní cenu sjednanou v bodě 2.6.

2.8 Zastavení akcií vydaných Společností je bez souhlasu všech akcionářů zakázáno, stejně jako zřízení jakýchkoliv jiných práv třetích osob k akciím, ať již věcných či odvozených, přímých či přes akcionáře (včetně derivátů), či práv k výkonu práv souvisejících/spojených s akciemi, a to podle jakéhokoliv práva. Každý z akcionářů je povinen zajistit, aby taková práva nevznikla k jím vlastněným akciím ani na základě jiného právního důvodu než smlouvy.

III.
Jiné změny v osobách akcionářů

3.1 Smluvní strany se zavazují, že změna v osobě kteréhokoliv akcionáře z jiného právního titulu nežli v důsledku zcizení akcií Společnosti nebude provedena bez předchozího písemného souhlasu všech ostatních akcionářů.

3.2 Změnami v osobě akcionáře z jiného právního titulu nežli v důsledku zcizení akcií Společnosti se pro účely této smlouvy rozumějí zejména pacht závodu, jehož součástí jsou akcie Společnosti, nebo jeho části, nepeněžitý vklad akcionáře do jiné právnické osoby, kdy by předmětem takového vkladu byl závod akcionáře či část jeho závodu, do které náležejí akcie Společnosti, jakož i veškeré další skutečnosti či právní jednání a operace, v jejichž důsledku by došlo ke změně osoby disponující s akciemi Společnosti anebo ke změně kvality vlastnického nebo dispozičního práva k akciím Společnosti.

IV.
Základní pravidla řízení Společnosti

4.1 Společnost je obchodní korporací – akciovou společností – ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích), a má, resp. bude mít, tyto orgány:

a) valná hromada

b) představenstvo, které je statutárním orgánem Společnosti a má 3 (slovy tři) členy, a

c) dozorčí rada, která je kontrolním orgánem Společnosti a má 3 (slovy tři) členy.

A) Představenstvo

4.2 Představenstvo je kolektivním orgánem Společnosti a bude tvořeno 3 (slovy třemi) členy představenstva. Náhradníci za členy představenstva se neurčují. Představenstvo bude voleno valnou hromadou Společnosti.

4.3 Představenstvo se bude scházet minimálně jedenkrát měsíčně. V případě potřeby je možné uskutečnit zasedání představenstva s využitím technických prostředků komunikace na dálku, které umožňují vzájemnou a řádnou identifikaci členů představenstva. Takovým způsobem účasti jsou například videokonference, použití internetových komunikačních prostředků (e-mail, Skype apod.) či forma korespondenčního hlasování (per rollam).

4.4 Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

4.5 Akcionáři se zavazují udržovat takový stav a za tímto účelem hlasovat na valné hromadě při volbě členů představenstva, aby členem představenstva byla zvolena vždy osoba nominovaná příslušným akcionářem, kdy každý akcionář měl právo nominovat do představenstva jednu osobu. Akcionáři se zavazují, že budou nominovat pouze osoby, které splňují podmínky pro výkon funkce v představenstvu, jsou důvěryhodné a mají dostatečné zkušenosti s výkonem funkce člena představenstva.

4.6 K následujícím právním jednáním Společnosti se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady:

a) jakékoliv právní jednání, včetně jakékoliv dispozice s majetkem, jejichž hodnota převyšuje částku 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých),

b) nabytí, zatížení nebo jakékoliv jiné dispozice s majetkovými účastmi (podíly) Společnosti na jiných právnických osobách,

c) přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru přesahující částku 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých),

d) realizace jiné finanční operace s celkovým finančním objemem převyšujícím 50 % obratu Společnosti za poslední skončené účetní období,

e) nabytí, zcizení, zatížení, nájem, pacht nebo jiné dispozice s nemovitými věcmi,

f) uzavření jakýchkoliv smluv přesahujících rámec běžného obchodního styku; v případě pochybností se za běžný obchodní styk bude považovat poskytnuté či přijaté plnění v hodnotě méně než 30 % obratu Společnosti za poslední skončené účetní období,

g) jakékoliv dispozice (včetně udělení licence) s právy duševního vlastnictví Společnosti, včetně know-how, bez ohledu na to, zda podléhají ochraně vynálezů či ochraně práva k průmyslovým vzorům, autorským právům nebo právům ochranných známek nebo právům obdobným (např. právu na ochranu obchodní firmy, či internetové domény), a

h) schválení podmínek zaměstnávání zaměstnance či jiné osoby poskytující Společnosti práci nebo služby podle pracovní smlouvy nebo jiné smlouvy, pokud se pro tuto osobu předpokládá roční odměna s jakýmikoliv dalšími výhodami v celkové výši přesahující 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) hrubého.

B) Valná hromada

4.7 Akcionáři budou vykonávat své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni (rozhodování per rollam). Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení; plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách

4.8 Valná hromada Společnosti je schopna se usnášet, jsou-li přítomni všichni akcionáři. Každý akcionář má jeden hlas na každou jednu akcii.

4.9 K přijetí rozhodnutí valné hromady:

a) změně stanov Společnosti,

b) změně výše základního kapitálu a/nebo pověření představenstva zvýšit základní kapitál Společnosti,

c) rozdělení zisku Společnosti,

d) přeměně Společnosti nebo o zrušení Společnosti s likvidací,

je třeba souhlasu všech akcionářů. V ostatních případech se použije zákonná úprava.

4.10 Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o hlavním zaměření podnikatelské činnosti Společnosti,

c) schválení ročního podnikatelského plánu Společnosti, včetně plánu výdajů a čerpání finančních prostředků na provoz Společnosti,

d) udělení předchozího souhlasu představenstvu k právním jednáním uvedeným v bodě 4.6 této smlouvy,

e) rozhodování o změně výše základního kapitálu,

f) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

g) rozhodování o jakékoliv přeměně podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,

h) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

i) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, včetně schvalování uzavření smluv o výkonu funkce, jakož i veškerých plnění a jiných benefitů poskytovaných těmto členům,

j) rozhodnutí o udělení a odvolání prokury,

k) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,

l) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,

m) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

n) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací,

o) jmenování a odvolání likvidátora,

p) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

q) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,

r) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,

s) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,

t) další rozhodnutí, která ZOK svěřují do působnosti valné hromady.

C) Dozorčí rada

4.11 Dozorčí rada je tvořena 3 (slovy třemi) členy. Náhradníci za členy dozorčí rady se neurčují. Dozorčí radu volí valná hromada Společnosti.

4.12 Dozorčí rada se bude scházet podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. V případě potřeby je možné uskutečnit setkání dozorčí rady s využitím technických prostředků komunikace na dálku, které umožňují vzájemnou a řádnou identifikaci členů dozorčí rady. Takovým způsobem účasti jsou například videokonference, použití internetových komunikačních prostředků (e-mail, Skype apod.) či forma korespondenčního hlasování (per rollam).

4.13 Akcionáři se zavazují udržovat takový stav a za tímto účelem hlasovat na valné hromadě při volbě členů dozorčí rady, aby členem dozorčí rady byla zvolena vždy osoba nominovaná příslušným akcionářem, kdy každý akcionář má právo nominovat do dozorčí rady jednu osobu. Akcionáři se zavazují, že budou nominovat pouze osoby, které splňují podmínky pro výkon funkce v dozorčí radě, jsou důvěryhodné a mají dostatečné zkušenosti s výkonem funkce člena dozorčí rady.

V.
Zákaz konkurence

5.1 Každá ze smluvních stran se zavazuje ve vztahu k členům volených orgánů Společnosti (tj. představenstvu a dozorčí radě), které nominovala, zajistit, aby tito členové se Společností podepsali dohodu o zákazu konkurence, podle níž se zavážou, že po dobu výkonu funkce a dále po dobu 2 (slovy dvou) let po skončení výkonu funkce nebudou vyvíjet jakoukoliv činnost, která by byla v konkurenčním vztahu ke Společnosti, a zejména k podnikatelské činnosti Společnosti, a to přímo, nepřímo, prostřednictvím své osobní nebo majetkové účasti na jiné osobě, jako smluvní strana a/nebo zprostředkovatel, případně v jakékoliv jiné formě, a to vše na území České republiky a Slovenska.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že po dobu trvání jejich účasti ve Společnosti jako akcionářů a dále po dobu 2 (slovy dvou) let po skončení této účasti nebudou vyvíjet jakoukoliv činnost, která by byla v konkurenčním vztahu ke Společnosti, a zejména k podnikatelské činnosti Společnosti, a to přímo, nepřímo, prostřednictvím své osobní nebo majetkové účasti na jiné osobě, jako smluvní strana a/nebo zprostředkovatel, případně v jakékoliv jiné formě, a to vše na území České republiky a Slovenska.

VI.
Právo na rozdělení zisku

6.1 Výplata podílu na zisku podléhá předchozímu souhlasu