dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu

18.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.3
Vzor – Pozvánka na valnou hromadu

Mgr. Klára Svobodová

Představenstvo akciové společnosti
ABC, a. s., IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

která se uskuteční dne 12. června 2016 v 10.00 hodin v zasedací místnosti akciové společnosti ABC, a. s., na adrese: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

s následujícím programem:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015. Projednání účetní závěrky za rok 2015. Projednání návrhu na rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.

4. Schválení účetní závěrky a schválení rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2015.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015 ve znění předloženém představenstvem společnosti. 

Odůvodnění: Schvalování tohoto právního úkonu patří do působnosti valné hromady.

5. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě a podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku.

Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy

Nahrávám...
Nahrávám...