dnes je 26.9.2020

Input:

Vzor - Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě a. s. dle ustanovení § 399 ZOK - platné od 1. ledna 2021

10.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.3.0
Vzor – Obecná plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě a. s. dle ustanovení § 399 ZOK – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Mgr. Radana Burešová

Plná moc

Já níže podepsaný

Ing. arch. Tomáš Nebohý, nar. 14. 9. 1964

bytem Nádražní 1265/24, Ostrava – město, PSČ 702 00

(dále jen jako „Zmocnitel”)

tímto jako akcionář společnosti ABC, a. s., IČO 123 45 678, se sídlem Praha 3, Jeseniova 75, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4597 (dále jen jako „Společnost”), který je vlastníkem 400 ks listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, které jsou označeny čísly 1 až 400 (společně dále jen jako „Akcie”),

zmocňuji

Mgr. Alenu Stehlíkovou, LLM., nar. 25. 10. 1965

bytem Nádražní 1265/24, Ostrava – město, PSČ 702 00

(dále jen jako „Zmocněnec”)

k tomu, aby Zmocnitele coby akcionáře Společnosti zastoupila při výkonu jeho práv na všech valných hromadách Společnosti, které se budou konat v období 1 (slovy: jednoho) roku ode dne udělení této plné moci, a to tak, že bude na těchto valných hromadách hlasovat či jinak právně jednat zejména následujícím způsobem:

  • udělí jménem Zmocnitele souhlas s tím, aby se v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění valná hromada Společnosti konala i přesto, že nebyly splněny požadavky zákona a stanov na řádné a včasné svolání valné hromady;

  • bude hlasovat o všech záležitostech, které spadají do působnosti valné hromady Společnosti.

Plná moc se uděluje ohledně všech Akcií.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn zejména k účasti na valných hromadách, k podepisování jakýchkoliv zápisů z těchto valných hromad, včetně podepisování notářských zápisů