dnes je 23.10.2020

Input:

Vzor - Návrh na udělení zmocnění pro kvalifikovaného akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady

21.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.9
Vzor – Návrh na udělení zmocnění pro kvalifikovaného akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Městský soud v Praze

Slezská 9

120 00 Praha 2

V Praze dne 20. ledna 2021

Navrhovatel:

GAMMA, s. r. o.

IČO 44455555

se sídlem Praha 1, Mánesova 123, PSČ, 118 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 5555

(dále jen „navrhovatel”)

Společnost:

ALFA, a. s.

IČO 12345678

se sídlem Sokolovská 69/1576, Praha 8, PSČ 180 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 26952

(dále jen „společnost”)

Návrh na udělení zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady podle § 368 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK”)

Dvojmo

Doporučeně

Přílohy:

  • podle textu.

I.

Navrhovatel je akcionářem společnosti, neboť je vlastníkem 50 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, emitovaných společností, pod č. akcií 26–50, které představují podíl 25 % na základním kapitálu společnosti. Navrhovatel je tedy kvalifikovaným akcionářem v souladu s § 365 odst. 2 ZOK.

Dne 1. 12. 2020 požádal navrhovatel přípisem představenstvo společnosti o svolání valné hromady s následujícím programem:

1. zahájení, schválení hlasovacího a jednacího řádu,

2. volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů),

3. odvolání Josefa Višného, nar. 15. dubna 1962, bytem Na Slatině 12, Praha 2, PSČ 120 00, z funkce člena představenstva a jmenování nového člena představenstva Josefa Klementa, nar. 15. června 1975, bytem Loučná 7, Brno 2, PSČ 602 00,

4. ukončení valné hromady.

Žádost navrhovatele byla společnosti doručena dne 2. 12. 2020. Navrhovatel tento svůj postup odůvodnil tím, že zjistil, že Josef Višný jako člen představenstva uzavírá pro společnost nevýhodné smlouvy, především pak smlouvy se společností Kora, s. r. o., IČO 34587765, se sídlem Lomená 12, Praha 2, PSČ 120 00, jejímž jediným společníkem a jednatelem je Karel Višný, syn Josefa Višného.

Důkazy:

  • výpisem ze seznamu akcionářů ke dni 25. listopadu 2020 v části týkající se navrhovatele,

  • žádostí navrhovatele o svolání valné hromady ze dne 1. 12. 2020 včetně dodejky,

  • výpisem z obchodního rejstříku společnosti ALFA, a. s.,

  • výpisem z obchodního rejstříku