dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor L Zápis z jednání valné hromady - schválení jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor L Zápis z jednání valné hromady – schválení jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku

Stáhnout vzor

Zápis

z mimořádné valné hromady společnosti Alfa a.s.

se sídlem Praha 5, Radlická 2, PSČ: 155 00

IČ: 265 42 154

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2458

(dále jako "Společnost“)

Datum konání valné hromady: 15. října 2009
Místo konání valné hromady: sídlo společnosti Alfa a.s., na adrese Praha 5, Radlická 2, PSČ: 155 00
Zahájení jednání valné hromady: 14:00 hodin
Ukončení jednání valné hromady: 15:30 hodin

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu valné hromady.

  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu a dvou osob pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě.

  3. Schválení jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku.

  4. Závěr.

I.

Valná hromada se konala dne 15. října 2009 od 14:00 hodin v sídle Společnosti za účasti akcionářů uvedených v listině přítomných, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu, a dále za přítomnosti těchto osob:

Tomáše Nováka, předsedy představenstva Společnosti

Pavly Borůvkové, místopředsedkyně představenstva Společnosti

Michala Havláta, člena představenstva Společnosti

Davida Borovce, člena dozorčí rady Společnosti

Aleny Rychlé, členky dozorčí rady

JUDr. Karla Honce, advokáta.

Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, pověřený k zahájení mimořádné valné hromady, uvedl, že podle článku 10 odst. 1 stanov Společnosti je valná hromada Společnosti usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni akcionáři (osobně nebo v zastoupení), kteří disponují akciemi, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.

Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, uvedl, že podle listiny přítomných se této mimořádné valné hromady účastní celkem 1 (slovy jeden) akcionář, společnost Gama, s.r.o., disponující akciemi, jejichž součet jmenovitých hodnot činí 85,00 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojeno 85 000 hlasů pro hlasování na této mimořádné valné hromadě.

Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, proto konstatoval, že mimořádná valná hromada je usnášeníschopná.

Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti dále uvedl, že mimořádná valná hromada byla svolána s tímto programem:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu valné hromady.

  2. Volba orgánů valné hromady.

  3. Schválení jednání jménem Společnosti před zápisem do obchodního rejstříku.

  4. Závěr.

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu valné hromady

Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, seznámil přítomné akcionáře stručně s obsahem návrhu jednacího řádu pro tuto mimořádnou valnou hromadu a konstatoval, že jeho kopie byly všem akcionářům předány při zápisu do listiny přítomných.

Následně se Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu předloženého jednacího řádu. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování. Po provedeném hlasování Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, konstatoval, že návrh jednacího řádu byl schválen, když

PRO hlasovali akcionáři disponující 85 000 hlasů

PROTI hlasovali akcionáři disponující 0 hlasů

ZDRŽELI SE akcionáři disponující 0 hlasů

Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, proto na základě výsledků hlasování konstatoval, že mimořádná valná hromada přijala toto usnesení:

Schvaluje se jednací řád pro mimořádnou valnou hromadu Společnosti, konanou dne 15. října 2009 v sídle Společnosti od 14:00 hodin.

Kopie jednacího řádu je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady.

Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, dále seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva Společnosti na volbu orgánů mimořádné valné hromady:

   
Předseda mimořádné valné hromady: JUDr. Karel Honec
Zapisovatel: David Borovec
Ověřovatelé zápisu: Tomáš Novák
Pavla Borůvková
Skrutátoři: Michal Havlát
Alena Rychlá

Následně se Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protinávrhy, připomínky nebo protesty k návrhu představenstva Společnosti na volbu orgánů mimořádné valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protinávrhy, připomínky nebo protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování.

Po provedeném hlasování Tomáš Novák, předseda představenstva Společnosti, konstatoval, že návrh

Nahrávám...
Nahrávám...