dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor L: Kupní smlouva na věci druhově určené s právem zpětné koupě

28.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor L: Kupní smlouva na věci druhově určené s právem zpětné koupě

Stáhnout vzor

KUPNÍ SMLOUVA

na věci druhově určené s právem zpětné koupě

(smlouva číslo: .....)

 1. Společnost:

  1. Firma:.........................................................................

   IČ:............................................

   DIČ:..........................................

   Se sídlem: .......................................................................................

   Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......

   společnost zapsána v obchodním rejstříku soudu ..... v oddílu .... vložka .....

   (dále jen "prodávající“)

   a

 2. Společnost:
  1. Firma:.........................................................................

   IČ:............................................

   DIČ:..........................................

   Se sídlem: .......................................................................................

   Bankovní spojení: ............................................., č.ú............................../......

   společnost zapsána v obchodním rejstříku soudu ..... v oddílu .... vložka .....

   (dále jen "kupující“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 607 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tuto

kupní smlouvu s právem zpětné koupě:

I.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ

Prodávající prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ uzavřené s ......... jediným a výlučným vlastníkem věcí druhově určených – .... popis věcí (např. 10 tmavých obleků od společnosti .... z kolekce .......) (předmět koupě jen dále označován jako "Předmět koupě“).

II.
Specifikace předmětu smlouvy

 1. Prodávající prodává Předmět koupě popsaný a blíže specifikovaný v čl. I. této kupní smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. ................. (náhradní látka a knoflíky), kupujícímu, který tento Předmět koupě za sjednanou kupní cenu kupuje a přebírá do svého vlastnictví.

 2. Kupní cena za Předmět koupě byla sjednána stranami ve výši ...................... Kč (slovy: ............................................). Uvedená cena je bez DPH.

 3. Kupní cena je splatná ve lhůtě a způsobem dle článku III.

III.
Vyplacení kupní ceny

Smluvní strany si sjednaly tento způsob vyplacení kupní ceny:

 1. Kupní cena bude vypořádána tak, že kupující složil kupní cenu v plné výši .............. Kč do advokátní/notářské úschovy advokáta/notáře ................................................., se sídlem v ..................................., a to před podpisem této kupní smlouvy tak, aby při podpisu kupní smlouvy byly finanční prostředky odpovídající kupní ceně složeny v úschově. Prodávající před podpisem kupní smlouvy prokázal kupujícímu složení kupní ceny originálem či kopií výpisu z účtu a originálem písemného prohlášení schovatele o složení celé kupní ceny v úschově.

 2. O složení kupní ceny do advokátní/notářské úschovy je sepsán protokol obsahující podmínky úschovy. Advokát/notář je povinen vydat celou kupní cenu z úschovy bankovním převodem na účet prodávajícího do 3 pracovních dní poté, co advokát/notář obdrží následující listiny:

  • originál nebo úřední kopii této kupní smlouvy, řádně podepsané oběma smluvními stranami,

  • originál nebo úřední kopii protokolu o předání Předmětu koupě uzavíraného při podpisu této kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,

  • daňový doklad – fakturu na kupní cenu dle této kupní smlouvy.

  Kupní cena bude vyplacena na bankovní účet prodávajícího č. ........ vedený u banky .........

 3. Úroky ze složené kupní ceny do advokátní/notářské úschovy po odečtení bankovních a manipulačních poplatků náleží prodávajícímu.

IV.
Předání předmětu koupě

 1. Předmět koupě si strany předávají ihned po podpisu této kupní smlouvy.

 2. Předmět koupě je předáván spolu s těmito součástmi a příslušenstvím:

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

 3. O předání Předmětu koupě strany sepíší písemný protokol. Protokol specifikuje stav Předmětu koupě a jeho součástí a příslušenství.
 4. Předmět koupě je předáván zabalený do ..../nezabalený.

V.
Stav předmětu koupě

 1. Prodávající seznámil kupujícího s faktickým a právním stavem prodávaného Předmětu koupě. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě neváznou žádné dluhy, břemena, zástavní práva, ani jiné právní či faktické závady. Předmět koupě se nachází ve stavu odpovídajícím běžnému užívání věci a jejímu stáří. Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nevykazuje žádné faktické vady/vykazuje tyto vady: ..........

 2. Prodávající dále prohlašuje, že se ohledně Předmětu koupě nevedou žádné soudní spory či správní řízení.

 3. Kupující prohlašuje, že si Předmět koupě řádně prohlédl a je mu dobře znám jeho skutkový a právní stav tak, jak ho s ním prodávající seznámil.

 4. Vlastnictví k Předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího.

 5. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího.

VI.
Odstoupení od smlouvy

 1. Smluvní strany si sjednaly tyto možnosti odstoupení od smlouvy:

  1.1. V případě, že prodávající neobdrží celou kupní cenu do 10 pracovních dní od podpisu této kupní

Nahrávám...
Nahrávám...