dnes je 25.5.2024

Input:

Vzor J: Kupní smlouva mezinárodní na suroviny pro zpracování plastů

24.10.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor J: Kupní smlouva mezinárodní na suroviny pro zpracování plastů

Stáhnout vzor

Prodávající: ALUPLAST S.A.
se sídlem Paříž, rue de Moins, 55462, Francouzská republika jehož jménem jedná pan Charles Orly, předseda správní rady
(dále jen "prodávající“)
Kupující: Plast-a-tech a.s.
se sídlem Horní luka 21, 552 31 Česká republika
IČ 255 10 487
jejímž jménem jedná pan Pavel Horký, předseda představenstva
(dále jen "kupující“)

uzavírají dnešního dne tuto Kupní smlouvu na suroviny pro zpracování plastů (dále jen "Smlouva“) následujícího znění.


Článek 1.

Předmět Smlouvy

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží za níže stanovených podmínek a převést na něj vlastnické právo ke zboží, a kupující je povinen prodávajícímu zaplatit za zboží níže uvedenou kupní cenu.

Zboží: Iso-tecor 211-2,
místo původu: Francouzská republika
Množství: 12 tun
Kvalita: A, ve smyslu přílohy 1 k této Smlouvě
Způsob balení: na paletách – 1,2 tuny/paleta
Dokumentace: Certificate of Origin, osvědčení o shodě, laboratorní zkoušky zboží vyhotovené výrobcem
Způsob a místo dodání (Incoterms 2000): DDU Horní Luka, Česká republika
Termín dodání: nejpozději do 12. 10. 2007
Kupní cena: 123.000,- EUR (slovy: sto dvacet tři tisíce EURo)

Článek 2

Zboží, jeho původ a množství

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží vymezené výše v této Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení článku 10 této Smlouvy.

 2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství uvedeném výše. Maximální přípustná odchylka činí + 1% z množství uvedeného v článku 1, přičemž taková odchylka nemá vliv na sjednanou výši kupní ceny, a to ani v případě negativní, ani pozitivní odchylky.

 3. V případě, že prodávající dodá kupujícímu zboží v menším množství, než které stanoví tato Smlouva (tedy s překročením přípustné odchylky – viz výše), povinnost prodávajícího dodat zbývající část zboží trvá. Tím nejsou dotčeny případné nároky kupujícího na náhradu škody vzniklé pozdní dodávkou zboží.

Článek 3

Dodání zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v termínu uvedeném v této Smlouvě.

 2. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu skutečný termín dodání zboží při respektování konečného termínu uvedeného v této Smlouvě, a to alespoň 10 dnů před takovým skutečným termínem.

 3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v jediné dodávce.

 4. Vlastnické právo kupujícího ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je mu zboží dodáno ve smyslu Smlouvy, resp. příslušné doložky Incoterms 2000 obsažené v této Smlouvě.

 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je mu zboží dodáno ve smyslu Smlouvy, resp. příslušné doložky Incoterms 2000 obsažené v této Smlouvě.

Článek 4

Kvalita zboží

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v kvalitě stanovené ve Smlouvě.

 2. Vedle jakostních parametrů vyplývajících z této Smlouvy musí kvalita zboží odpovídat veškerým závazným standardům a normám platným na území České republiky, které se ke zboží tohoto druhu vztahují. Prodávající svým podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že jsou mu takové standardy a normy známy a že je má k dispozici.

 3. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději 10 dnů před termínem pro dodání zboží prodávající zašle kupujícímu vzorek zboží ke schválení. Veškeré touto Smlouvou stanovené kvalitativní parametry zboží musí splňovat již prodávajícím zaslaný vzorek. V případě, že kupující prodávajícím zaslaný vzorek důvodně odmítne, je prodávající povinen zaslat obratem kupujícímu nový vzorek zboží vyhovujícího této Smlouvě. Jakékoliv prodlení v zaslání vzorku vyhovujícího Smlouvě kupujícímu nezbavuje prodávajícího povinnosti dodat kupujícímu zboží v termínech dle této Smlouvy ani odpovědnosti za případné porušení této povinnosti.

 4. Schválení vzorku kupujícím nezbavuje prodávajícího povinnosti dodat kupujícímu zboží dle této Smlouvy, včetně dodržení všech Smlouvou stanovených kvalitativních parametrů zboží, a to ani v případě, že kupujícím schválený vzorek byl s takovými parametry v rozporu.

Článek 5

Vady zboží

 1. Kupující je povinen ověřit kvalitu zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy bude zboží doručeno do místa určení sjednaného v této Smlouvě.

 2. Kupující je povinen vytknout případné kvalitativní nedostatky (vady) zboží:

  1. nejpozději do 60 dnů od okamžiku doručení zboží ve smyslu odstavce 1 tohoto článku, jedná-li se o zjevné vady;

  2. nejpozději do dvou let od okamžiku doručení zboží ve smyslu odstavce 1 tohoto článku, jedná-li se o jakékoliv jiné než zjevné vady.

 3. V případě, že prodávající nesdělí kupujícímu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení kupujícího dle předchozího odstavce doručeno, své výhrady proti kupujícím zjištěným vadám zboží, platí, že prodávající vady zboží dle oznámení kupujícího uznal a že zboží kupujícím namítané vady má.

 4. V případě, že prodávající oznámí kupujícímu svůj nesouhlas s kupujícím vytýkanými vadami ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, bude kvalita zboží zjištěna nezávislou kvalifikovanou třetí osobou sjednanou stranami. Pro případ, že se strany nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího dle tohoto odstavce nedohodnou na nezávislé kvalifikované třetí osobě, bude uvedenou osobou společnost SAN S.A., resp. její pobočka (dceřiná společnost) ve státě sídla kupujícího.

 5. V případě vad zboží má kupující nárok, dle své vlastní volby, na přiměřenou slevu ze zboží, na dodání náhradního zboží či na odstoupení od Smlouvy či její části. Volbu svého nároku je kupující povinen provést nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byly vady zboží prodávajícímu vytknuty v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. Tím není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, která mu dodáním vadného zboží vznikla.

 6. Odstoupí-li kupující od Smlouvy či její části dle předchozího odstavce, je prodávající povinen zboží na své náklady převzít zpět a odvézt, a to z místa sídla kupujícího. Zpětvzetí zboží je prodávající povinen provést nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení kupujícího od Smlouvy či její části.

Článek 6

Kupní cena a její placení

 1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží dle Smlouvy, s přihlédnutím k jejímu případnému snížení ve smyslu článku 5 této Smlouvy.

Nahrávám...
Nahrávám...