dnes je 17.6.2024

Input:

Vzor I: Kupní smlouva na movité věci (zemědělská technika)

3.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor I: Kupní smlouva na movité věci (zemědělská technika)

Stáhnout vzor

Kupní smlouva na movité věci

Zemědělské družstvo Praha – západ

se sídlem Nad Višňovkou 354, Praha 5, 156 00

IČ 67895432

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Dr., vložka 1568

bankovní spojení 6785765879/0300

jehož jménem jedná Ing. Petr Pavel, předseda

(na straně jedné jako prodávající)

a

Kryštof Patera

trvale bytem U skály 17, Trnice, okres Kladno, PSČ 234 67

bankovní spojení: 68276387/0600

(na straně druhé jako kupující)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Kupní smlouvu na movité věci (dále jen "Smlouva“) následujícího znění.

Čl. 1
Předmět Smlouvy

 1. Touto Smlouvou se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k ornému návěsu zn. ZETOR ON15/78, r.v. 1996, zelené barvy (dále jen "Návěs“), a to po úplném zaplacení kupní ceny kupujícím.

 2. Touto Smlouvou se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu za Návěs sjednanou kupní cenu a Návěs od prodávajícího převzít.

Čl. II.
Převod a předání Návěsu

 1. Prodávající je vlastníkem Návěsu na základě kupní smlouvy ze dne 14. 8. 1996, uzavřené se společností ZETOR a.s. Prodávající touto Smlouvou převádí vlastnické právo k Návěsu na kupujícího. Kupující nabývá vlastnického práva k Návěsu okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny ve smyslu čl. III. této Smlouvy.

 2. Prodávající je povinen předat Návěs kupujícímu na adrese trvalého bydliště kupujícího, a to mezi 8:00 a 10:00 hodin v pracovní den bezprostředně následující po dni, ve kterém byla tato Smlouva mezi stranami uzavřena. Kupující je povinen zajistit převzetí Návěsu v uvedeném termínu. Okamžikem předání a převzetí Návěsu přechází na kupujícího nebezpečí škody na něm.

 3. Současně při předání Návěsu předá prodávající kupujícímu i následující doklady, které se k Návěsu vztahují:

  1. kopii kupní smlouvy ze dne 14. 8. 1996, uzavřené prodávajícím a společností ZETOR a.s.

  2. záruční list k Návěsu

  3. technickou dokumentaci "Údržba a používání orného návěsu zn. ZETOR ON15/78“

  4. protokol o údržbě Návěsu, provedené dne 17. 4. 2004, vystavený společností SERVIS ZN, s.r.o.

Čl. III.
Kupní cena

 1. Prodávající prodává kupujícímu Návěs za cenu 12.500,- Kč (slovy: dvanácttisícpětset korun českých).

 2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve výši uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy jednorázově, a to bezhotovostní platbou nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je celá částka odpovídající kupní ceně připsána na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.

 3. V případě prodlení kupujícího s platbou kupní ceny nebo její části má prodávající nárok, vedle dalších práv uvedených v této Smlouvě či vyplývajících ze zákona, na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každých 10 započatých dnů takového prodlení. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody.

 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části po dobu delší 30 dnů je prodávající oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen vrátit prodávajícímu Návěs a veškerou dokumentaci k Návěsu, jejíž výčet je uveden v čl. II. odst. 3 výše, a to bez další výzvy nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení prodávajícího o odstoupení

Nahrávám...
Nahrávám...