dnes je 4.12.2023

Input:

Vzor H: Smlouva o započtení pohledávek

26.4.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor H: Smlouva o započtení pohledávek

Stáhnout vzor

Smlouva o započtení pohledávek

Společnost: .....................................................................,
Sídlo: ................................................................................,
Zápis v OR: .......................................................................,
IČ: ...................................................................................,
DIČ: .................................................................................,
Bankovní spojení: ..............................................................,
Číslo účtu: ........................................................................,
Jednající: .........................................................................., předsedou představenstva
(na straně jedné jako společnost)

a

Pan:.................................................................................,
RČ:..................................................................................,
Bytem..............................................................................,
(na straně druhé jako upisovatel)

uzavřeli tohoto dne, měsíce a roku následující

smlouvu o započtení pohledávek

I.
Základní ustanovení

  1. Upisovatel má vůči společnosti pohledávku ve výši .......... Kč, na zaplacení kupní ceny nemovitostí, pozemek, č. par. ...... o výměře ......... m2 a budova č. popisné .... na pozemku č. parc. ... o výměře ........ m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. ...., vedeném u Katastrálního úřadu ........, pro

Nahrávám...
Nahrávám...