dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor - Dohoda o vyplňovacím právu směnečném

14.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.1
Vzor – Dohoda o vyplňovacím právu směnečném

Mgr. Jana Rejtarová

PIVOVAR MÝTO, s. r. o.

IČO: 223 00 001

sídlo: Nádražní 507, 338 05 Mýto

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111111

zastoupená: Ing. Pavlem Štědrým, jednatelem

(dále jen jako "směnečný dlužník)

a

ELEKTRÁRNA KARLÍN, a. s.

IČO: 123 45 677

sídlo: Svobodova 11, 155 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 999995

zastoupená: Janem Svobodou, předsedou představenstva

(dále jen jako "směnečný věřitel)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku, dle čl. I., § 10 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, v platném znění, tuto

dohodu o vyplňovacím právu směnečném
I.

1.1 Účastníci této dohody shodně prohlašují, že dne 22. 5. 2014 uzavřeli smlouvu o zápůjčce č. 114/2014 (dále jen "smlouva o zápůjčce), na základě které směnečný věřitel poskytl směnečnému dlužníkovi peněžitou zápůjčku ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

1.2 Na základě smlouvy o zápůjčce se směnečný dlužník zavázal vrátit směnečnému věřiteli peněžitou zápůjčku v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), počínaje měsícem listopad 2014. Splatnost každé splátky byla stanovena na 20. den příslušného měsíce, za který se splátka platí. Účastníci této dohody se ve smlouvě o zápůjčce dále dohodli, že nezaplatí-li směnečný dlužník řádně a včas dvě po sobě jdoucí splátky, stává se splatným celý dluh.

II.
Blankosměnka

2.1 Účastníci této dohody shodně prohlašují, že směnečný dlužník ke dni podpisu smlouvy o zápůjčce vystavil a předal směnečnému věřiteli jeden kus blankosměnky vlastní s doložkou bez protestu, a to k zajištění všech pohledávek plynoucích ze smlouvy o zápůjčce. Směnečný věřitel tímto prohlašuje, že blankosměnku od směnečného dlužníka převzal.

2.2 Na blankosměnce vlastní vystavené směnečným dlužníkem specifikované v předchozím odstavci tohoto článku není vyplněna směnečná suma a datum splatnosti.

III.
Vyplňovací právo směnečné

3.1 Směnečný dlužník tímto výslovně prohlašuje, že uděluje směnečnému věřiteli právo k vyplnění blankosměnky specifikované v čl. 2.1 této smlouvy, a to za následujících podmínek.

3.2 Směnečný věřitel je oprávněn na základě této smlouvy doplnit na blankosměnku datum splatnosti a směnečnou sumu.

3.3 Směnečný dlužník a směnečný věřitel se dohodli na následujícím způsobu vyplnění blankosměnky:

  • směnečný věřitel je oprávněn vyplnit do blankosměnky směnečnou sumu pouze v případě, že směnečný dlužník neuhradí dvě po sobě jdoucí splátky dle smlouvy o zápůjčce ve lhůtě splatnosti, na základě čehož se stane splatným celý dluh plynoucí ze

Nahrávám...
Nahrávám...