dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor D: Smlouva příkazní - správa nemovitostí

24.4.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Smlouva příkazní – správa nemovitostí


Stáhnout vzor

Smluvní strany

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "Příkazce“ na straně jedné)

a

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako "Příkazník“ na straně druhé)

(Příkazce a Příkazník dále též společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 724 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jako "občanský zákoník“), tuto

Smlouvu příkazní
o správě, údržbě a opravách nemovitosti

I.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je zejména závazek Příkazníka vykonávat jménem Příkazce po dobu nepřítomnosti Příkazce v České republice správu, údržbu a opravy nemovitosti č.p. .................. stojící na pozemku parc. č. .................... nacházející se v katastrálním území ......., obec ...................... a zapsané pro Příkazce v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ........., pracoviště ......................., na listu vlastnictví č. .................... (dále jako "Nemovitost“).

 2. Smluvní strany se dohodly na následujícím:

  1. Správou se rozumí výkon činností nezbytných k zajištění bezporuchového chodu Nemovitosti.

  2. Údržbou se rozumí udržování Nemovitosti v provozuschopném stavu včetně zajišťování nejnutnějších údržbových prací v souladu s příslušnými normami a předpisy.

  3. Opravami se rozumí běžné opravy jednotlivých konstrukčních prvků Nemovitosti a jejich příslušenství tak, jak to bude vyžadovat stav Nemovitosti.

 3. O předání a převzetí Nemovitosti a veškerých písemných podkladů sepíší smluvní strany předávací protokol, který se stává nedílnou součástí této smlouvy.

 4. Příkazník bude informovat Příkazce o všech opravách a změnách prováděných na Nemovitosti. Změny, které nejsou běžnými opravami nezbytnými k udržení Nemovitosti v provozuschopném stavu a nejsou běžnými údržbovými pracemi, může Příkazník provést pouze na základě písemného souhlasu Příkazce.

 5. Příkazník není oprávněn Nemovitost užívat jinak než za účelem sjednaným v této smlouvě, zejména není oprávněn Nemovitost užívat za účelem bydlení a umožnit jakýmikoliv třetím osobám za tímto účelem přístup do Nemovitosti.

II.
Odměna Příkazníka

 1. Tato smlouva byla sjednána jako bezúplatná s tím, že Příkazník má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při provádění činností podle této smlouvy.

Nahrávám...
Nahrávám...